SV

mäta {verb}

volume_up
Denna mekanism gör att vi kan mäta våra framsteg.
This mechanism will enable us to gauge our progress.
Detta utgör, enligt min uppfattning, de viktiga proven utifrån vilka vi bör mäta huruvida toppmötet lyckas eller misslyckas.
These are the core tests, in my view, by which we should gauge the success or failure of the summit.
., mäta konsekvenserna av denna nya förordning.
That will be a powerful means of gauging the consequences, among other things, of this new regulation.
Och vi kan mäta detta mycket, mycket exakt med Kepler och spåra inverkningarna.
And we can measure this very, very precisely with Kepler and trace their effects.
Det finns två internationellt erkända skalor som kan mäta hasardspelsproblem.
There are two internationally recognised scales which can measure problem gambling.
I betänkandet betonas behovet av att mäta livskvaliteten i samhället.
This report emphasises the need to measure the quality of life in societies.
Försäkring godtogs som bevis på ekonomiska resurser och kassalikviditet för att mäta tillgångarna i förhållande till skulder övergavs.
Insurance has been accepted as proof of financial standing and the quick ratio of assets to debts has been dropped.
Detta fleråriga program, som kan mäta sig med andra historiska program som Sokrates och Leonardo, uppfyller kraven från Europeiska rådets möten i Lissabon, Stockholm och Barcelona.
This multiannual programme, which stands alongside other historic programmes such as Socrates and Leonardo, meets the demands of the Lisbon, Stockholm and Barcelona European Councils.
. ~~~ Förutom att ta en linjal och börja mäta.
And there is almost nothing we can do about it, aside from taking a ruler and starting to measure it.
Det är viktigt, mina damer och herrar, att fastställa huruvida förbättringar skett eller inte och i så fall att mäta dem.
Ladies and gentlemen, it is important to establish whether or not improvement has taken place, and if so, to measure it.
Vi vill ha ett vetenskapligt och sunt instrument för att mäta resursförbrukningen så att vi kan fatta lämpliga politiska beslut.
We want a scientifically sound concept for measuring the consumption of resources to enable appropriate political decisions to be taken.

Användningsexempel för "mäta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOch vi kan mäta detta mycket, mycket exakt med Kepler och spåra inverkningarna.
And we can measure this very, very precisely with Kepler and trace their effects.
SwedishSå varför uppstår det här fenomenet, som enligt kommissionen inte går att mäta?
So why does this phenomenon arise, which the Commissioner says cannot be measured?
SwedishMen för att vi ska kunna veta hur luftens kvalitet är måste vi först mäta den.
Yet, in order to know what the quality of the air is, we first have to measure it.
SwedishEkonomisk och social sammanhållning låter inte bara mäta sig i ekonomiska medel.
Economic and social cohesion cannot only be measured in terms of financial resources.
SwedishDet kan inte mäta sig med Frankrike, Tyskland eller de övriga tidiga medlemsstaterna.
It cannot measure itself against France, Germany and the other founder members.
SwedishDet finns två internationellt erkända skalor som kan mäta hasardspelsproblem.
There are two internationally recognised scales which can measure problem gambling.
SwedishVi behöver ett pålitligt och effektivt system för att mäta och övervaka våra utsläpp.
We need a reliable efficient system for measuring and monitoring our emissions.
SwedishVi behöver även indikatorer för att mäta både framsteg och förlorad terräng.
So far as equal pay is concerned, we need more good examples that we can exchange.
SwedishDet är obestridligen en makt med vilken alla övriga ekonomier måste mäta sig.
It is incontestably a power with which all the other economic zones need to compete.
SwedishVi kan inte sätta värdet lägre eftersom det då skulle bli omöjligt att mäta.
We cannot set this value any lower as it would then be impossible to measure.
SwedishJag skulle inte vilja mäta mig med honom, jag skulle inte vilja vara hans rival.
I would not wish to measure myself against him, to fight him for the job.
SwedishVi vet inte hur vi ska mäta framstegen, om det faktiskt har förekommit några.
We do not know how to measure this progress, if indeed there has been any.
SwedishEnligt min uppfattning går det inte att mäta vem som har lidit mest i denna konflikt.
I do not believe that we can measure who has suffered more in this conflict.
SwedishPå denna grundval skall vi i högre grad mäta resultat i stället för input.
On this basis, we should to a greater degree be measuring results instead of input.
SwedishMånga har kritiserat Peaceprogrammet och sagt att dess resultat inte går att mäta.
Many have criticised the PEACE programme, accusing it of having non-measurable outcomes.
SwedishMed hjälp av dessa kan man mäta hur prestationerna påverkas av olika ljud.
Using these can measure how the performance is affected by different noises.
SwedishDet ska bli billigare och enklare att mäta mängden utsläpp ur industriskorstenar.
It will be cheaper and easier to measure the amount of emissions from industrial chimneys.
SwedishOch vad de kan mäta är det konkreta, gripbara sakerna på botten av pyramiden.
What we can measure is that tangible stuff at the bottom of the pyramid.
SwedishTrovärdigheten i samarbetet mellan EU och Tunisien måste kunna mäta sig med detta krav.
The credibility of the EU-Tunisia links must measure up to this requirement.
SwedishDessa riktmärken måste alltså vara realistiska och gå att mäta objektivt.
These benchmarks therefore need to be realistic and objectively measurable.

Synonymer (svenska) till "mäta":

mäta
Swedish