"märkbar" - Engelsk översättning

SV

"märkbar" på engelska

SV märkbar
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

märkbar (även: synlig, synbar)
Sedan denna lagstiftning trätt i kraft, har det inte skett någon märkbar förändring.
Since that legislation came into being, there has been no noticeable difference.
En viss trötthet har blivit märkbar inom det här området under det senaste året.
A degree of fatigue in this area has become noticeable during the last year.
Det finns en märkbar obalans i samband med utvecklingen av den inre marknaden.
There is a noticeable degree of imbalance in relation to the development of the internal market.
märkbar (även: iakttagbar)
Bazins betänkande tar i vart fall några märkbara steg i denna riktning.
In any case, the Bazin report takes some perceptible steps in that direction.
Eftersom de utvecklas långsamt är dessa företeelser knappast märkbara under en kort tidsrymd.
As they develop slowly, these phenomena are rarely perceptible over a short space of time.
Vi bör tvärtom säga till våra kinesiska vänner att de måste göra märkbara framsteg i fråga om de mänskliga rättigheterna i Kina.
On the contrary, we should be telling our Chinese friends that they need to make perceptible progress where human rights in China are concerned.
märkbar (även: tydlig, synlig, synbar, siktbar)
Vilken märkbar effekt har europeiska kampanjer för EU-medborgarskap och fördelarna med euron haft?
What visible effect have European campaigns about European citizenship or the benefits of the euro produced?
Det blir inga märkbara följder av omröstningen för det verkställande utskottet.
There is no visible consequence of the vote on the executive.
Järnvägen har än så länge inte haft någon märkbar marknadsframgång - om något har den i stället förlorat marknadsandelar.
Railways have not yet experienced any visible market success; if anything, they have lost market share.

2. kemi

märkbar
Nya siffror från augusti 2001 visar inte någon märkbar variation i priserna på obegränsad tillgång.
New figures from August 2001 show no notable variation in unmetered access prices.
Det har blivit en märkbar försämring i handelsunderskottet för stärkelse och detta beror just på produktionsbegränsningarna.
There has been a notable worsening of the trade deficit for starch, and this is due precisely to the restrictions on production.

3. "avsevärd, betydlig"

volume_up
appreciable {adj.} (large(-sized))
Det är långt ifrån tillräckligt om programmet ska ha någon märkbar effekt på barns matvanor.
This is far from enough if the scheme is to have any appreciable effect on children's eating habits.
Hans slutsatser att inga märkbara förbättringar i bedrägeribekämpningen har skett överensstämmer för övrigt med åsikterna i OLAF: s övervakningskommitté.
And his conclusion that there have not yet been any appreciable improvements in the fight against fraud also coincides with the OLAF Supervisory Committee's view.

Synonymer (svenska) till "märkbar":

märkbar

Användningsexempel för "märkbar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta är en märkbar och kvantifierbar utveckling mot en positiv revisionsförklaring.
This is tangible and quantifiable progress towards a positive statement of assurance.
SwedishDen tendensen är märkbar i anslagen för produktförsäljning och exportbidrag.
That tendency can be seen in product sale subsidies and export refunds.
SwedishI mer än 18 månader har torskbestånden i Nordsjön visat en märkbar återhämtning.
For more than 18 months, cod stocks in the North Sea have been enjoying a remarkable recovery.
SwedishMan kan verkligen inte utgå ifrån att det kommer att få någon märkbar effekt på miljön.
It really cannot be assumed that it will have any detectable effect on the environment.
SwedishHot har tidigare inte haft någon märkbar effekt på Koreas hållning.
Up to now, threats have had no discernible effect on South Korea's behaviour.
SwedishFilosofin i detta avtal inkluderar en märkbar utvecklingspolitik.
The philosophy of this agreement includes important development policies.
SwedishDet måste ske en märkbar intensifiering av samarbetet på det utrikes- och säkerhetspolitiska området.
We need to definitely intensify cooperation in the field of security and defence policy.
SwedishBristen på genomförande har varit mest märkbar inom dessa områden.
Failure to implement has been most marked in these areas.
SwedishDet finns en märkbar potential och vi kommer att ge vårt fulla stöd till satsningarna för att uppnå målet.
There is considerable potential and we will give full support to the efforts to achieve it.
SwedishKommissionen måste genomgå en märkbar förändring med nya ansikten.
The Commission must be visibly renewed with new faces.
SwedishI Alperna är exempelvis effekten av den globala uppvärmningen betydligt mer märkbar än i låglandsregioner.
The Alps, for example, feel the impact of global warming far more acutely than lowland regions.
SwedishBristen på genomförande har varit mest märkbar inom dessa områden.
I refer to shared management with the Member States, and in particular to the EAGGF and the Structural Funds.
SwedishUttunningen av ozonskiktet blir alltmer märkbar.
The depletion of the ozone layer is becoming more and more obvious.
SwedishDet är sant att det planeras en höjning, men den kommer egentligen inte att bli märkbar förrän efter 2009.
It is true that an increase is planned, but it will not really make its presence felt until after 2009.
SwedishDenna alltför förenklade klassificering har dessutom lett till en märkbar ökning av cannabiskonsumtionen.
Moreover, this over-simplistic classification has led to a considerable increase in cannabis consumption.
SwedishDärför innebär vårt förslag en märkbar höjning av tröskelvärdena, att man i genomsnitt fördubblar dessa.
That is why our amendment provides for a marked increase in the thresholds, amounting to an average rise of 100 %.
SwedishEnda frågan är bara hur vi skall gå tillväga, hur vi skall lyckas åstadkomma en märkbar förbättring av djurskyddet.
The only question is how to go about it, how to bring about a significant improvement in animal welfare.
SwedishEller är det bara så att EU måste lägga sig i, reglera och förstöra så fort en framgång blir märkbar på något område?
Or is it just that when the EU sees something successful, it has to interfere, regulate and destroy it?
SwedishOm den utlovade folkomröstningen ser ut att vara omöjlig att vinna så ställs den in, utan märkbar skam eller förlägenhet.
If the promised referendum looks unwinnable it is cancelled without apparent shame or embarrassment.
SwedishDet står där att de hittills beslutade åtgärderna inte har påverkat de politiska områdena i någon märkbar omfattning.
For instance it states that the measures taken to date have had no tangible influence on the various policies.