"mängd" - Engelsk översättning

SV

"mängd" på engelska

SV mängd
volume_up
{utrum}

mängd (även: belopp, massa, summa)
volume_up
amount {substantiv}
För det första tillåter inte detta avtal utbyte av en större mängd uppgifter.
Firstly, this agreement does not permit the exchange of a larger amount of data.
Det är det sista stora material som skall återvinnas i någon större mängd på jorden.
It's the last major material to be recovered in any significant amount on the Earth.
En stor mängd av de livsmedel som exporteras till EU: s marknad kommer från sådana länder.
A large amount of food is exported into the European market from such countries.
mängd (även: massa, värd, konferencier, värddjur)
volume_up
host {substantiv}
Irländarna förtjänar att gratuleras till detta resultat av en mängd olika skäl.
The Irish must be congratulated on this result for a host of different reasons.
Det är en mängd företag som håller på med den typ av personalisering.
There are a whole host of companies that are doing this kind of personalization.
Den inre marknaden erbjuder medborgare och företag en mängd olika möjligheter.
The internal market offers citizens and companies a host of opportunities.
mängd (även: del, andel, område, massa)
volume_up
lot {substantiv}
Miraklet har åstadkommits genom en mängd arbete hos oss här i parlamentet.
That miracle has been achieved by a lot of work between us in this Parliament.
Slutligen kan en mängd känslig information komma fram som ett resultat av denna process.
Finally, a lot of sensitive information may emerge as a result of this process.
Det skulle beröva dem en mängd insättningar som de skulle finna lockande.
That would deprive them of a lot of deposits they would find attractive.
mängd (även: tal, antal, nummer, brud)
volume_up
number {substantiv}
Artikel 129a saknar fortfarande en mängd preciseringar och förbättringar.
Article 129 A is still lacking a number of points of clarification and improvements.
Beräknar antalet möjligheter att dra k element ur en mängd av n element utan upprepning.
Returns the number of pemutations for a given number of objects.
Det är fel att ta upp en sådan mängd detaljbestämmelser i betänkandet.
It is wrong to include such a large number of detailed provisions in the report.
mängd (även: antal, kvantitet, mått, uttalslängd)
volume_up
quantity {substantiv}
En garanterad högsta mängd för hela gemenskapen vore ingen lösning.
A maximum guaranteed quantity for the whole Community would not be a solution.
En mängd organiska lupiner exporterades slutligen också till Danmark.
Finally, a quantity of organic lupines was also exported to Denmark.
Denna spårning innefattar en mängd organiskt vete som exporterades till Frankrike i januari.
This tracing exercise includes a quantity of organic wheat exported to France in January.
mängd (även: mångfald, avart, variation, typ)
volume_up
variety {substantiv}
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Fiske är viktigt för matproduktionen och ger också en mängd olika arbeten.
Fishing is important for food, and also ensures a variety of jobs.
En mängd olika idéer har lagts fram, bland annat om en ny utformning av EU:s webbplatser.
A great variety of ideas are on the table, one of which is to redesign the EU’s websites.
mängd (även: del, band, omfång, kubikinnehåll)
volume_up
volume {substantiv}
Dessutom är den mängd och den typ av upplysningar som man vill registrera, överväldigande.
In any case, the volume and type of data which would have to be registered is overwhelming.
Vi har en liten ökning i den mängd farligt gods som transporteras inom alla transportsätt.
We have a slight increase in the volume of dangerous goods being transported across all modes of transport.
Vi menar att den mängd kontroller som krävs måste stå i logisk proportion till de resultat man vill nå.
In our opinion, the volume of controls required needs to stand in logical proportion to the volume of results anticipated.
mängd (även: massa, samling, hög, hop)
volume_up
crowd {substantiv}
Denna oerhört vida formulering skulle möjliggöra asyl för en mängd nya immigranter.
This extremely vague wording would open the asylum door to a whole crowd of new immigrants.
(Skratt) Och ur mängden, sprang en sprang en ung man, Scott Haines. och han sa: "Hör på detta, det här är projektet som jag letat efter hela mitt liv.
(Laughter) And from the crowd emerged this young man, Scott Haines. ~~~ And he said, "Listen, this is the project I've been looking for my whole life.
mängd (även: massa, hjord, svärm, massa människor)
volume_up
drove {substantiv}
mängd (även: grupp)
volume_up
flight {substantiv} (group, bunge)
Inser ni att ni på det viset bidrar till en ekonomi där mängden arbete och arbetstakten hela tiden ökar, till förfång för livskvaliteten?
I imagine that you stay in a place where night flights are few and far between, for otherwise your response would be different.
Av en mängd anledningar som exempelvis buller, luftföroreningar och energiförbrukning, bör stor uppmärksamhet ägnas åt att motverka kortare flygningar, i synnerhet alltså inrikes flygtrafik.
For a variety of reasons, such as noise pollution, air pollution and energy consumption, the discouragement of shorter flights, certainly domestic flights, deserves much attention.
mängd (även: stycke, bula, hög, bit)
volume_up
lump {substantiv}
Samordning av socialpolitik och dialog är bra, men vi skall inte dra alla över en kam; det skall finnas utrymme för en mängd olika lösningar.
Dialogue and the coordination of social policy are to be commended, but we should not lump all nations together as if they were the same.
mängd (även: anblick, syn, sikte, syftning)
volume_up
sight {substantiv}
mängd (även: massa, folkmassa, allmänheten, folkhop)
volume_up
multitude {substantiv}
(EN) På fyra minuter har Daciana Octavia Sârbu tagit upp en mängd frågor.
In four minutes, Mrs Sârbu covered a multitude of issues.
Förändringar i arbetsorganisationen berör en mängd politiska ämnesområden, bl.a. skatteområdet.
Changes in the organization of work affect a multitude of policy areas, including taxation.
Ett annat problem är den mängd odetonerade klusterbomber som finns i tidigare konfliktområden.
Another problem is the multitude of unexploded cluster bombs that lie in the former conflict areas.

Synonymer (svenska) till "mängd":

mängd

Användningsexempel för "mängd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet finns en mängd som vi kan göra, som medlemsstaterna hittills inte har gjort.
There are many things we can do, which the Member States have failed to do so far.
SwedishJabra erbjuder en mängd headset som integrerar sömlöst med telefoner från Aastra.
Jabra offers a range of headsets which seamlessly integrate with Aastra phones.
SwedishOm man vill lära sig något, då kan man läsa ut en hel mängd ur hans betänkande.
Anyone who wants to learn will find a great deal of information in his report.
SwedishJag anser att denna rättsakt kommer att öppna en mängd möjligheter för oss alla.
I think that this legislation will open up a range of opportunities for us.
SwedishDetta är ett ytterst ingående betänkande som går in på en mängd olika ämnen.
This is a highly detailed report that deals with a very wide range of subjects.
SwedishBetänkandet innehåller också en mängd förslag som straffar uttryck för tankar.
The report also has a repressive edge, making it a crime to express one's thoughts.
SwedishJag vill ta upp tre specifika aspekter som gav upphov till en mängd frågor.
I would like to mention three specific issues which attracted several questions.
SwedishDenna mängd detaljer, med så många undantag, är inget exempel på god lagstiftning.
This mass of detail, with so many exceptions, is not an example of good legislation.
SwedishVi har idag en mängd förslag om ytterligare övervakning av våra medborgare.
We currently have many proposals for the additional monitoring of our citizens.
SwedishÄven den minsta mängd alkohol och narkotika som ges till barn är ytterst skadlig.
Even the smallest dose of alcohol and narcotics given to a child is extremely harmful.
SwedishDet är där en väldig mängd initiativtagare – och arbetsgivare – måste stampas fram.
It is there that a huge army of challengers – and employers – must be found.
SwedishDet finns en mängd olika åsikter i kammaren om kontinentens militära behov.
There is a range of views in this House about the military needs of the continent.
SwedishVi dödar djur för att tillfredställa en mängd behov, men vi drar också vissa gränser.
We kill animals to satisfy many needs, but we also set ourselves certain standards.
SwedishEn mängd bra ändringar av texterna har gjorts och resultaten är mycket välavvägda.
Numerous useful changes have been made to the texts and the results are very balanced.
SwedishDet här systemet orsakade en mängd olika problem när det började tillämpas i Tyskland.
This system caused a great many problems when it started to be applied in Germany.
SwedishDet finns en mängd punkter i vår resolution som vi skulle vilja godkänna.
There are many paragraphs in our resolution that we would like to see approved.
SwedishDet här systemet orsakade en mängd olika problem när det började tillämpas i Tyskland.
Secondly, will the new satellite positioning system be applied exclusively or not?
SwedishDet förekom en enorm mängd fruktansvärda massakrer under förra seklet.
(PL) Madam President, the last century saw huge numbers of terrible massacres.
SwedishEn stor mängd verktyg håller alltså på att ställas till förfogande.
Mr Leinen, there is therefore a wide range of tools being put in place.
SwedishDet påverkade också EU genom en minskning av den mängd gas som nådde Europeiska unionen.
In a way, it is a continuation of the debate we had on high oil prices last year.