I strävan att lugna inkräktaren uppmuntrar det honom.
In an endeavour to appease the invader, it objectively emboldens it.
Reformerna får inte enbart drivas igenom på ytan för att lugna EU-kritikerna i syfte att så att säga göra oss en tjänst.
It must not work on these reforms primarily to appease the critics in the EU, to do us a favour, so to speak.
Man kan därför undra om inte Frontex bara måste agera åskledare för att lugna de europeiska medborgarna.
You might therefore ask whether Frontex is not just having to act as a lightning conductor to appease the citizens of Europe.
Nu måste vi lugna ner oss och inte fortsätta att tala om hur allvarlig krisen är.
We must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
Jag tror att de kanske behöver lite tillsatser för att lugna ner sig en aning.
I think they probably need a few additives in order to calm down a bit.
Låt oss därmed inleda debatten genast för att lugna dem.
We should therefore start the debate straightaway in order to calm them.
Jag tror att de kanske behöver lite tillsatser för att lugna ner sig en aning.
I think they probably need a few additives in order to calm down a bit.
Detta var EU:s sätt att tala om för de globala marknaderna att lugna ner sig.
This was Europe's attempt to tell global markets to 'calm down, dear'.
   – Lugna ned er, herr Schulz, lugna ned er.
   Calm down, Mr Schulz, calm down.
Låt mig då se efter, så att jag kan lugna alla i FN.
Then let me look around so I can ease U. N. 's collective mind.
Då kommer läget i Albanien förhoppningsvis snart att lugna ned sig.
We hope that the situation in Albania will then soon ease.
Lugna oss genom att pröva Acta mot de grundläggande rättigheterna.
Put our minds at ease, Mr De Gucht, and test ACTA against fundamental rights.
Det är dags att lugna institutionerna, lösa frågorna och fokusera på verkliga politiska frågor.
It is time to calm the institutions down, settle the issues and focus on real policymaking.
Var vänliga och lugna er och inta era platser.
Please settle down and take your seats.
Settle down and think straight.
Ert lugna och stabila ordförandeskap har varit en framgång.
(DE) Mr President, Mr Barroso, Mr Reinfeldt, your calm and steady Presidency was a success.
His famous steady hand is trembling.
Ett andra område som bör tas upp är det faktum att vi måste gratulera ECB, eftersom den lugna handens politik har visat sig vara riktig.
The second area which we need to touch on is the fact that we must congratulate the ECB because its " steady hand " policy has proven to be the right policy.
lugna (även: stilla, tysta)
Skönhet som kan jämföras med gröna dalar och lugna vatten.
Beauty like the quiet of green valleys and still waters.
Situationen håller fortfarande på att lugna ner sig, och vi fortsätter lugnt och sansat att utvärdera våra nästa steg.
The dust is still settling and we are still evaluating our next moves with a cool head.
Att lyfta svin med en lyftanordning är enligt min åsikt omöjligt, eftersom de aldrig håller sig lugna.
In my opinion, it would be virtually impossible to load pigs with a hydraulic loading ramp because they never keep still.
Sitt ned och var lugna, eftersom vi skall genomföra omröstningen. Vi kan inte ha ledamöter som springer runt i gångarna.
Sit down and remained composed since we are going to vote and we must not have Members moving around in the aisles.
Herr Prodi, ni tillhör måhända inte målarkonstens stora expressionister, men jag litar på att ert lugna handlag kan åstadkomma goda resultat.
Mr Prodi, you may not belong to the great Expressionist painters, but I have faith that your gentle leadership can produce good results.
lugna (även: mildra)
Den enda avsikten är att lugna samvetet hos de personer som är ansvariga för dessa åtgärder.
The only intention is to soothe the consciences of those responsible for such actions.
Ni har visserligen uttalat er mycket lugnande, men det är inte det som kommer att lugna oss.
President-in-Office of the Council, your comments have indeed been extremely soothing, but they will not suffice to anaesthetise us.

Användningsexempel för "lugna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag skulle vilja lugna parlamentsledamöterna som talat om eventuella sanktioner.
I would like to reassure all Members who have spoken about possible sanctions.
SwedishI stället för att informera och lugna allmänheten förvärrar de bara situationen.
Instead of informing and reassuring the public, they simply aggravate the situation.
SwedishOm det nu kan lugna henne, har inte irländarna heller fått sin kanal ännu.
If it is of any comfort to her, the Irish have not got their channel yet either.
SwedishJag är säker på att då den kommer till stånd kommer vissa personer att lugna sig.
I am sure that when it comes into operation some people will be reassured.
SwedishDu uppger att denna revidering av fördragen är nödvändig för att lugna marknaderna.
You tell us that this revision of the Treaties is essential to reassure the markets.
SwedishOm ni kan uppnå det, då kommer ni att komma långt med att lugna konsumenternas oro.
If you can achieve that then you will go a long way to allaying the consumers' fears.
SwedishOm ni kan uppnå det, då kommer ni att komma långt med att lugna konsumenternas oro.
If you can achieve that then you will go a long way to allaying the consumers ' fears.
SwedishI kristider måste man se att politikerna gör någonting för att lugna allmänheten.
In times of crisis, politicians need to be seen to do things so as to reassure the public.
SwedishLåt mig också lugna dem av er som har blivit bekymrade med anledning av en viss fråga.
I would like to reassure those of you who have any doubts concerning a certain matter.
SwedishFör om det var så, skulle jag inte ha det lugna samvete jag just nu har.
For if that were the case, my conscience would not be as clear as it is now.
SwedishNi kan vara fullständigt lugna över att direktivet inte omfattar pipor från kyrkorglar.
You can rest absolutely assured that the directive does not cover church organ pipes.
SwedishJag skulle vara mycket tacksam om kanslern kunde lugna mig på den punkten.
I would be most grateful if the Chancellor could give reassurances to me on that point.
SwedishVi måste välkomna denna budget, det är den sista lyckliga budgeten, den sista lugna budgeten.
We must welcome this budget, it is the last easy budget, the last simple budget.
SwedishDet är bra, för det nuvarande lugna tillståndet kan därmed befästas.
Which is a good thing, because it can consolidate the present peaceful situation.
SwedishMoskva har emellertid inte helt lyckats lugna den europeiska tigern.
Moscow has not been entirely responsible for sedating the European tiger, however.
SwedishKritiker påstår att det bara var ett sätt att lugna Europaparlamentet.
Critics say that it was just a matter of reassuring the European Parliament.
SwedishJag kan också lugna er: för intelligenta provokatörer är slutet oftast gott.
I can assure you: intelligent agitators invariably do well in the end.
SwedishLåt mig lugna er på den punkten - och jag talar även för ordförande José Manuel Barroso.
Let me reassure you on that point - and I speak for President Barroso too.
SwedishDet finns ett behov av exakta upplysningar och vi måste, om möjligt, lugna våra medborgare.
We need accurate information and we must, if possible, reassure our fellow citizens.
SwedishFru talman, jag vill lugna våra nya kolleger, de kommer inte att få ett nytt anförande.
Madam President, may I assure the new Members, they are not going to get another speech.