"lokomotiv" - Engelsk översättning

SV

"lokomotiv" på engelska

EN
volume_up
lokomotiv {enb. plur.}
SV

lokomotiv {neutrum}

volume_up
lokomotiv (även: motor, lok)
Men detta är ju förstås en man som inte kan skilja mellan bak och fram på ett lokomotiv och vars kunskaper begränsar sig till leksakståg.
Of course, this is a man who would not know one end of a railway locomotive from the other and whose expertise is restricted to Thomas the Tank Engine.

Användningsexempel för "lokomotiv" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishIngen skall behöva känna sig som i en vagn med ett slags lokomotiv framför.
No one must feel as if they are in a carriage being towed along by a kind of runaway train.
SwedishTyskland är inte längre det lokomotiv som det en gång var, utan det är den sista vagnen i detta tåg.
It is no longer the locomotive it once was, it is now the last coach in the train.
SwedishHur kan ett lokomotiv korsa en gräns när det kanske inte passar nätet på andra sidan perfekt?
How can a locomotive be made to cross a border when it might not be perfectly suited to the network on the other side?
SwedishOrdförandeskapet inleder sitt inlägg med att konstatera att vi behöver ett lokomotiv för ekonomin.
(SV) Mr President, Mrs Győri began her speech by saying that we need a driving force for the economy.
SwedishVi inkluderar även lokomotiv i direktivet.
We are also including railway locomotives in this directive.
SwedishERTMS infördes främst för att främja driftskompatibiliteten, så att ett och samma lokomotiv kan användas i gränsöverskridande trafik.
ERTMS was created primarily with a view to promoting interoperability.
SwedishEn avgörande aspekt är att underlätta tågens fria rörlighet, och detta rör förfarandet för typgodkännande av lokomotiv.
One crucial aspect is facilitating free movement of trains, and this concerns the procedure for approval of locomotives.
SwedishVarje lokomotiv - vare sig det transporterar passagerare eller gods - måste betala en järnvägstull för varje kilometer det kör.
Every locomotive - whether it transports passengers or goods - must pay a rail toll for every kilometre it travels.
SwedishMitt tack gäller framför allt fru Pack som likt ett lokomotiv har kämpat för vår sak i förlikningskommittén.
My personal thanks go in particular to Mrs Pack, who has been the driving force behind the fight for our cause in the Conciliation Committee.
SwedishVissa bidrar endast marginellt till de förutsättningar som antagits på EU-nivå, medan andra agerar lokomotiv för den gemensamma marknaden.
Some only contribute marginally to European aggregate data, while others are the driving force of the common market.
SwedishJa, det behöver vi, men jag vill tillägga att vi behöver ett lokomotiv för social rättvisa och för ett hållbart samhälle.
That is true, we do need that, but I would like to add that we also need a driving force for social justice and for a sustainable society.
SwedishMen detta är ju förstås en man som inte kan skilja mellan bak och fram på ett lokomotiv och vars kunskaper begränsar sig till leksakståg.
Of course, this is a man who would not know one end of a railway locomotive from the other and whose expertise is restricted to Thomas the Tank Engine.
SwedishDet tog ofta tre år och kunde kosta upp till 10 miljoner euro att kunna använda ett lokomotiv vars tillstånd utfärdats i en annan medlemsstat.
In order to be able to operate a locomotive which was licensed in another Member State, it often took three years and could cost up to EUR 10 million.
SwedishLokomotiv och annan rullande materiel måste anpassas till varandra, men för att det ska kunna ske behöver vi godkännandeförfaranden som är sammankopplade.
Locomotives and other rolling stock must be aligned with each other, but for that, we need authorisation procedures which are interlinked.
SwedishDetta är det lokomotiv som vi måste få igång och för att stimulera realekonomin behöver vi även den privata sektorn genom det offentlig-privata partnerskapsinitiativet.
This is the locomotive that we must bring into play, and to pull the real economy, we also need the private sector, through the PPP mechanism.
SwedishTack för dina mycket uppmuntrande ord, som att EU visar ledarskap och solidaritet och även är ett lokomotiv i det globala tåget.
Mr Secretary-General, thank you for your very encouraging words, such as the European Union having leadership, our solidarity, and also being a locomotive of our global train.
SwedishPå de platser där ånglokomotivet tidigare kunde köra vidare över gränsen var man i fortsättningen tvungen att byta lokomotiv till följd av att nätspänningen inte var densamma.
Where the steam locomotive could still travel over the border, as a consequence of a change in mains voltage henceforth the locomotive had to be changed.
SwedishFör att kunna fungera på en given sträcka måste ett lokomotiv vara utrustat med lämpliga system, vilket är anledningen till att Thalystågen måste ha sju kontrollsystem ombord.
In order to operate on a given line, a locomotive must be equipped with the appropriate system, which is why the Thalys trains need to have seven control systems on board.
SwedishMen för mig var det mycket viktigt att statsminister Fredrik Reinfeldt var med mig nyligen i L'Aquila, när vi hörde FN:s generalsekreterare säga: ”Ni är ett lokomotiv för världen”.
But for me it was very important that Prime Minister Reinfeldt was with me recently in L'Aquila, when we heard the Secretary-General of the United Nations say: 'You are the locomotive of the world'.

Synonymer (svenska) till "lokomotiv":

lokomotiv