SV locka
volume_up
[lockade|har lockat] {verb}

1. allmänt

locka (även: fresta)
(NL) Översvallande förpackningar är nu en form av reklam för att locka köpare.
These days, outrageous packaging is a form of advertising in order to entice buyers.
Översvallande förpackningar är nu en form av reklam för att locka köpare.
These days, outrageous packaging is a form of advertising in order to entice buyers.
Men å andra sidan försöker unionen locka till sig de bästa arbetstagarna för att lösa sina ekonomiska problem.
On the other hand however, it is striving to entice the best workers in order to solve its economic problems.
Låt inte uttrycket aktiv arbetsmarknadspolitik locka till övernationella budgetsatsningar.
Do n't let the expression active labour market policy tempt you into supranational budgetary efforts.
Låt inte uttrycket aktiv arbetsmarknadspolitik locka till övernationella budgetsatsningar.
Don't let the expression active labour market policy tempt you into supranational budgetary efforts.
Andra personer försökte jag locka att fuska.
Other people I would tempt to cheat.
Det är därför nödvändigt att göra dessa områden mer attraktiva att bo och arbeta i och att locka dit unga människor.
It is therefore necessary to make them more appealing to live and work in, and to attract young people to them.
Som föredraganden så riktigt sammanfattade det handlar det inte bara om att bevara, garantera och skydda, utan snarare om att locka, skapa dragningskraft och fortsätta ett nära samarbete.
As the rapporteur rightly summed it up, this is not only a matter of preserving, safeguarding and protecting but rather of attracting, generating appeal and continuing to cooperate closely.
locka (även: lura)
locka (även: lura, uppmuntra, förleda)
Du riskerar emellertid att locka in oss på en väg som kan innebära att vi gör ”för lite, för sent”.
However, Mr President, Mr Van Rompuy, you risk enticing us down a path that could lead us along the route of 'too little, too late'.
locka (även: lura)
Precis som Odysseus när han återvände till Ithaka, får ni inte lyssna på sirenernas sång, för de vill locka skutan till klipporna och få EU-skutan att sjunka.
You, like Ulysses returning to Ithaca, must not listen to the songs of the sirens, because they want to lure the ship on to the rocks and for the ship of Europe to sink.
En utmaning som kan locka fram mer än vi visste att vi kunde?
A challenge that can pull from us more than we knew we could do?
locka (även: fresta)
volume_up
to tantalise {vb} [GBR]
locka (även: fresta)

2. bildligt

Dessa behövs också för att locka betydande utländska investeringar.
They are also needed in order to attract crucial foreign investment.
Champalimaudstiftelsen kommer att locka världsledande forskare till Portugal och Europa.
The Champalimaud Foundation will attract world-renowned scientists to Portugal and Europe.
Kanske kan dessa fonder användas för att locka nya arbetsmöjligheter till dessa regioner.
Perhaps those funds can be used to attract new employment to those regions.

Synonymer (svenska) till "locka":

locka
lock

Användningsexempel för "locka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOm man fortsätter på den vägen kommer nästa val att locka ännu färre valdeltagare.
If we carry on like this, even fewer people will vote in the next round of elections.
SwedishHar vi någon plan för hur vi kan locka Ukraina och dess euroskeptiker att närma sig oss?
Do we have a plan on how we could draw Ukraine and its Euro-sceptics towards us?
SwedishDe behöver nog kläcka lite seriösare argument för att locka tillbaka dem.
It will have to come up with more serious arguments if it wants to win them back.
SwedishJag tror att Europeiska unionen har möjlighet att locka till sig många av besökarna.
I think the European Union has a good chance of attracting a large number of visitors.
SwedishVi måste locka unga jordbrukare till branschen för att säkra dess framtid.
We must encourage young farmers into the industry to secure a future for it.
SwedishEU måste öka sin relativa attraktionskraft för att fortsätta locka till sig investeringar.
To keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness.
SwedishTanken på att locka människor till ordningen måste stå i centrum för detta.
The idea of attracting people to the scheme must be at the heart of this.
SwedishMen jag undrar om jag kan locka fram något från rådet, kanske i vidare mening.
However, I wonder if I can tease something out from the Council, perhaps in a broader sense.
SwedishHur skall vi locka ungdomarna att bedriva vetenskapliga studier, vilket också McNally nämnde?
How can we encourage young people to study science, a point also made by Mrs McNally?
SwedishDessutom är konkurrensen hård för att locka och behålla de mest begåvade forskarna.
On top of that, there is strong competition for attracting and keeping the most talented researchers.
SwedishDen kan emellertid också locka till högre hastigheter, vilket ökar olyckornas allvarlighetsgrad.
However, it can also induce increases in speed which increase the severity of accidents.
SwedishMan försöker genom låga avgifter och billiga marker att locka av varandra investerare.
Each side tries to drive away the other sides's investors by means of lower charges and cheaper land.
SwedishDe finns överallt, de försöker hålla sig gömda; locka fram dem, se till att konsumenterna är nöjda.
They are all over the place; they try to hide; tease them out; keep the consumers happy.
SwedishMeningen med åtgärden var att via priserna inte locka till en onödig överproduktion.
The purpose of this action was to avoid giving an unnecessary stimulus to overproduction through prices.
SwedishDet handlar inte om att locka de unga.
Commissioner, it is not a question of attracting young people.
SwedishVi får inte locka ombord unga med mat och sedan dra bort den i samma ögonblick som de vill äta.
We cannot dangle a carrot in front of young people's noses and then snatch it away as soon as they try to bite.
SwedishHar gemenskapsfinansiering kanske blivit så komplicerad att den inte längre förmår locka investerare?
Has Community funding perhaps become so complicated that it no longer holds any attraction for investors?
SwedishKulturfrågor, som öppenhet för invandring, och att locka till sig den bästa arbetskraften är också viktiga.
Cultural issues, such as openness to immigration and attracting the best people, are also important.
SwedishUngdomar är ivriga Internetanvändare – att rösta på det sättet skulle kunna locka fler unga till valurnan.
The young are avid Internet users and voting this way could draw more young people to the ballot box.
SwedishVi vet trots allt att reklamannonser är särskilt övertygande när det gäller att locka ungdomar att börja konsumera.
After all, we know that adverts are particularly persuasive in inducing young people to consume.