SV

livslängd {adjektiv}

volume_up
livslängd
Beviset för det är människornas livslängd och hälsa.
The evidence for that is in the longevity and the health of people.
Den visar er BNP per capita, befolkning, livslängd, och det är allt.
So it'll show you GDP per capita, population, longevity, that's about it.
Det är viktigt att återknyta till den ökade livslängden för medborgarna i Europeiska unionen.
It is important to come back to the increased longevity of the citizens of the European Union.

Användningsexempel för "livslängd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi vet från studier i USA att 86 procent av oss har lika lång livslängd.
We know from studies in the USA that 86% of us live for the same length of time.
SwedishJag är övertygad om att Europa bör införa en högsta livslängd för fartyg.
It is my conviction that Europe should introduce a maximum life span for ships.
SwedishUSA är där uppe, på väg mot längre livslängd med bevarad familjestorlek.
And the United States up there is getting for longer life, keeping family size.
SwedishMed befintlig teknik skulle dock detta förkorta batteriernas livslängd.
As the technology stands at present, however, that would reduce the battery life.
SwedishMed en förväntad livslängd på trettiofem till fyrtio år, i nivå med Afghanistan idag.
And the life expectancy was 35 to 40 years, on par with Afghanistan today.
SwedishDen borrmaskinen kommer att användas mellan 12 och 13 minuter under hela dess livslängd.
That power drill will be used around 12 to 13 minutes in its entire lifetime.
SwedishResultatet är betydande skillnader i EU-medborgarnas förväntade livslängd.
The result is significant differences in the life expectancy of Europeans.
SwedishUngefär 20 procent av vikten på ett däck slits bort under dess livslängd på ett hjul.
Approximately 20 percent of the weight of a tire wears away during its life on a wheel.
SwedishI Tjeckien är mäns förväntade livslängd 73 år medan kvinnornas är 80.
In the Czech Republic, men have a life expectancy of 73 years, and women of 80.
SwedishFörväntad livslängd: så tidigt som 1965 hade Kina ett enormt övertag i förväntad livslängt.
Life expectancies: as early as 1965, China had a huge advantage in life expectancy.
SwedishIdag har indiska kvinnor markant högre förväntad livslängd än indiska män.
Today, Indian women have a sizable life expectancy edge over Indian men.
SwedishDessa anläggningar befinner sig i slutet av sin livslängd och är tekniskt föråldrade.
They are at the end of their useful lives and are technically obsolete.
SwedishVi måste förstå att detta avfall har en livslängd som sträcker sig över många decennier.
We need to understand that this waste has a life that lasts for decades.
SwedishSom vi vet utmärks våra samhällen av en allt högre förväntad livslängd.
As we know, our societies are marked by ever-increasing life expectancy.
SwedishDet skulle ha betytt att producenterna skulle fästa stor vikt vid produkter med lång livslängd.
It would have meant that producers would have tried to produce long-life products.
SwedishDen visar er BNP per capita, befolkning, livslängd, och det är allt.
So it'll show you GDP per capita, population, longevity, that's about it.
SwedishDenna strategi kommer att ytterligare öka de europeiska medborgarnas förväntade livslängd.
This strategy will allow the life expectancy of European citizens to be prolonged further.
SwedishÖkad livslängd är inte i sig detsamma som en längre produktiv karriär.
A longer lifespan does not in itself mean a longer productive career.
Swedish1964: USA hade små familjer och lång livslängd; Vietnam stora familjer och kort livslängd.
1964: America had small families and long life; Vietnam had large families and short lives.
SwedishDessutom kräver kvicksilverbarometrar inte några batterier, de har en obegränsad livslängd.
Also, as mercury barometers do not require any batteries, they have an unlimited life span.

Synonymer (svenska) till "livslängd":

livslängd