SV

livlig {adjektiv}

volume_up
Jag vet att urvalet givit upphov till en mycket omfattande och livlig debatt i Finland.
I know that it has prompted a very comprehensive and lively debate in Finland.
Vi har haft en livlig diskussion kring huruvida det vetenskapliga underlaget var korrekt.
We have had a lively discussion as to whether the scientific basis was in order.
Debatten var livlig, med stort deltagande från gruppen från AVS-länderna.
The debate was lively, with strong participation from the contingent from the ACP countries.
livlig (även: tecknad, eldig)
Under toppmötet startade Nigeria en livlig diskussion om valet.
In the course of the Summit, Nigeria launched an animated discussion of the elections.
Jag vill också tacka alla som är här, liksom dem som talade tidigare, för en oerhört livlig diskussion.
I would also like to thank all those present, as well as those who spoke earlier, for an exceptionally animated discussion.
Jag måste betona att vår grupp, om än efter en livlig intern diskussion, har beslutat att inte lägga fram några ändringsförslag.
I must emphasise that our group, albeit after an animated internal discussion, has decided not to table any amendments.
livlig (även: frisk, rask)
livlig (även: bråd, jäktig)
It hosted a bustling port.
Faro är en livlig liten stad, och för att ta sig till stranden, förklarade hon att man måste ta bussen och sedan en båt.
Now, Faro is a bustling little city, and to get to the beach, she explained, you would have to take a bus and then a boat.
När jag demonstrerade tillsammans med de så kallade antiglobalisterna hade Gent helt tappat sin egenskap av livlig stad.
When I protested there along with the so-called anti-globalists, Ghent had been totally stripped of its character of a bustling city.
Jag vet att de människor som jag representerar, i området kring Manchesters livliga flygplats, vill att dessa förslag för ökad säkerhet antas så snabbt som möjligt.
I know that the people I represent in the area around the busy Manchester Airport will want these safety proposals to be adopted as soon as possible.
Delningen tar sig sitt mest befängda uttryck på Ledra Street, en livlig affärsgata i Nicosias centrum, där gatan delas mitt itu av en glasmur som skiljer grekcyprioterna och turkcyprioterna åt.
The division is most absurd at Ledra Street, a busy shopping road in the centre of Nicosia, which is cut in half by a glass wall running across it, separating Greek Cypriots from Turkish Cypriots.
Vi och budgetexperterna förde till viss del en livlig debatt.
There was, to some extent, a heated debate between us and the budget experts.
Till en början hade vi en mycket livlig diskussion om ämnet.
Initially, we had a very heated discussion on this subject.
Hittills har det varit en mycket livlig diskussion om detta i rådet.
So far, it has been a very heated debate in the Council.
livlig (även: eldig)
livlig (även: framfusig, näsvis, morsk)
livlig (även: glad, pigg)
livlig (även: full av liv)
Slutligen slogs jag av Lullings livliga kommentarer, frågor och anmärkningar.
Lastly, I was struck by the vivacious nature of the comments, questions and remarks by Mrs Lulling.
Dagens omfattande manipulation är en livlig illustration av detta.
We have a vivid illustration of this today with this gross manipulation.
Men medan vi har en överväldigande livlig visuell förståense av rymden, har vi ingen uppfattning om hur rymden låter.
But whilst we have an overwhelmingly vivid visual understanding of space, we have no sense of what space sounds like.
Jag medger detta, men det pågår en livlig och djup debatt mellan kommissionens generaldirektorat och mellan statliga experter från medlemsländerna och kommissionen.
I admit this, but there is an ongoing vivid and deep debate among Commission services, as well as between the governmental experts from the Member States and the Commission.
livlig (även: livfull)

Användningsexempel för "livlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag vet att urvalet givit upphov till en mycket omfattande och livlig debatt i Finland.
I know that it has prompted a very comprehensive and lively debate in Finland.
SwedishVi har haft en livlig diskussion kring huruvida det vetenskapliga underlaget var korrekt.
We have had a lively discussion as to whether the scientific basis was in order.
SwedishFör närvarande pågår det en livlig debatt i Japan om klimatförändringen.
At the moment a lively debate is taking place in Japan on climate change.
SwedishJag vill också tacka för en livlig debatt.
rapporteur. - (DE) Madam President, I, too, would like to give my thanks for a lively debate.
SwedishDet har varit en livlig förmiddag.
   Mr President, Mr President-in-Office, it has been a lively morning.
SwedishDebatten var livlig, med stort deltagande från gruppen från AVS-länderna.
The debate was lively, with strong participation from the contingent from the ACP countries.
SwedishDet här har varit en oerhört intressant och livlig debatt.
rapporteur. - Madam President, this has been an extremely interesting and lively debate.
SwedishDagens omfattande manipulation är en livlig illustration av detta.
We have a vivid illustration of this today with this gross manipulation.
SwedishVi och budgetexperterna förde till viss del en livlig debatt.
There was, to some extent, a heated debate between us and the budget experts.
SwedishUnder toppmötet startade Nigeria en livlig diskussion om valet.
In the course of the Summit, Nigeria launched an animated discussion of the elections.
SwedishDet är ju väldigt viktigt att ha fria medier och en livlig debatt om frågan.
The fact is that it is extremely important to have independent media and a lively debate on the issue.
Swedish. - (PL) Kroatiens anslutning till EU är föremål för en livlig offentlig debatt.
in writing. - (PL) Croatia's accession to the European Union is the subject of lively public debate.
SwedishDetta var föremål för livlig debatt inom fiskeriutskottet.
This was the cause of vigorous debate within the Committee on Fisheries.
SwedishJag välkomnar varmt det tillfälle som ECR-gruppen hade till en livlig diskussion med honom om detta.
I warmly welcome the opportunity the ECR Group had for a vigorous discussion with him on it.
SwedishDiskussionen i går kväll var mycket livlig och våra kolleger var mycket kritiska.
Yesterday evening, the debate was very spirited, Mr President, and our fellow Members voiced a lot of criticism.
SwedishHittills har det varit en mycket livlig diskussion om detta i rådet.
So far, it has been a very heated debate in the Council.
SwedishTack för en livlig debatt och för era många förslag och idéer.
Madam President, honourable Members, thank you for a lively debate and for your many proposals and ideas.
SwedishDet är en fråga som har väckt livlig debatt och som innehåller otaliga politiskt känsliga aspekter.
This is an issue which has triggered lively debates, involving countless political sensitivities.
SwedishDet gav upphov till livlig kritik från vissa medlemsstater, liksom från vissa parlamentariker.
This gave rise to sharp criticism from some Member States, and indeed from some Members of Parliament.
SwedishJag tycker att vi har haft en rik och livlig debatt här i dag.
I think that we have had a rich and lively debate here today.

Synonymer (svenska) till "livlig":

livlig