"litet" - Engelsk översättning

SV

"litet" på engelska

EN
EN
EN
SV

litet {adverb}

volume_up
litet (även: inte alls, sällan)
Jag tycker emellertid att det är litet tråkigt att de tyska politikerna är litet mer ljumma.
However, I am a little put out that German politicians are rather less enthusiastic.
Det kostar visserligen litet mer, men är ofarligt för miljön.
Although it is a little more expensive, it does not harm the environment.
Jag önskar att kommissionens kontor i Köpenhamn i stället vore litet mer tillgängligt.
I would much rather that the Commission's office in Copenhagen was a little more accessible.
litet (även: en aning, en gnutta)
Ibland krävs litet kunskap för att förstå problemet till fullo.
Sometimes it requires a bit of knowledge to get to the bottom of the problem.
Ljussignal må vara hänt, men ljudsignal är kanske litet tvivelaktigt.
Lights may be appropriate, but audible signals are perhaps a bit doubtful.
Vi föredrar ett litet " inte mycket " framför ett " inget alls ".
We prefer a little bit of not very much, to rather a lot of nothing at all.

Användningsexempel för "litet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är visserligen riktigt att den andra pelaren är litet tunnare än den första.
It is true that this second pillar is still a little less solid than the first.
SwedishI den formen kan vi som kommer från ett litet land inte acceptera betänkandet.
Those of us who come from a small country cannot accept the report in that form.
SwedishDärför har vårt parlament ett relativt litet manöverutrymme på det här området.
Our Parliament therefore has relatively little room for manoeuvre in this area.
SwedishDetta är i alla fall en överenskommelse som är ett litet steg i rätt riktning.
This is at all events an agreement which is a small step in the right direction.
SwedishJag tycker alltså, å min partigrupps vägnar, att den här frågan var litet onödig.
On behalf of my Group, I would say that this question was somewhat superfluous.
SwedishJag vill dock stanna till litet vid frågan om den transnationella kandidatlistan.
The aspect I wish to dwell on, however, is the question of transnational lists.
SwedishEU är exempelvis för litet för att kunna ha förbjudna områden för sina medborgare.
To take an example, Europe is too small to have forbidden areas for its citizens.
SwedishDet är endast ett litet antal EU-medlemsstater som juridiskt erkänner dessa par.
Only a small number of EU Member States give legal recognition to the latter.
SwedishInitiativ som det program vi diskuterar här är ett litet men nödvändigt steg.
Initiatives like the programme we are discussing are a small but necessary step.
SwedishLåt mig med anledning av förslaget till direktiv ge er litet bakgrundsinformation.
Allow me to summarise the historical background to this proposal for a directive.
SwedishDen andra är att man inte bör gå in för långt i detaljer utan är litet försiktig.
Secondly, regulation should be on the conservative side, rather than too detailed.
SwedishI ett fall definierades ett företag med 2 000 anställda som ett litet företag.
In one case, even a company with 2, 000 employees was defined as a small company.
SwedishOch objektet är tvingat att fortsätta kollapsa till ett oändligt litet objekt.
And the object is forced to continue to collapse to an infinitely small object.
SwedishBidraget per person är för litet för att ge var och en tillgång till programmet.
The contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.
SwedishJag skall gå vidare med att beskriva litet grand hur det ser ut i mina hemtrakter.
I shall continue by describing a little of how things look in my home district.
SwedishJag känner att jag måste ge er litet information mot bakgrund av Dovers anförande.
I feel that I need to give you some information in light of Mr Dover' s speech.
SwedishUrsäkta, men Tjeckien är inget litet land, inte ens med europeiska mått mätt.
I am sorry but the Czech Republic is not a small country, even in European terms.
SwedishDet är endast ett litet antal EU-medlemsstater som erkänner sådana par juridiskt.
Only a small number of EU Member States give legal recognition to the latter.
SwedishJag tycker att det måste vara litet skarpare formulerat än det som vi nu har.
I think we need to word what we currently have on paper a little more strongly.
SwedishDet går bara att återställa Google-konton ett litet tag efter att de tagits bort.
Google Accounts can only be recovered within a short period of time after deletion.

Synonymer (svenska) till "litet":

litet
lite