"liten mängd" - Engelsk översättning

SV

"liten mängd" på engelska

EN
EN
EN
EN
SV

liten mängd {utrum}

volume_up
liten mängd (även: litet barn)
volume_up
tot {substantiv} [vard.]

Användningsexempel för "liten mängd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVarje alkoholintag, hur liten mängd det än gäller, påverkar hjärnans aktivitet i viss utsträckning.
Any alcohol intake, however small, will affect brain activity to some extent.
SwedishVi har en liten ökning i den mängd farligt gods som transporteras inom alla transportsätt.
We have a slight increase in the volume of dangerous goods being transported across all modes of transport.
SwedishVissa medlemsstater får en relativt liten mängd lån och deras små och medelstora företag borde få mer.
Certain Member States receive a relatively small volume of loans and their SME sector should receive more.
SwedishFörutom detta så släpps till exempel vid gasutvinning alltid en liten mängd kvicksilver ut i vattnet.
In addition, in the case of natural gas extraction, for example, a small amount of mercury always ends up in the water.
SwedishEn 300-procentig ökning det senaste året är ingen liten mängd, och detta äventyrar också EU-medborgarnas hälsa.
A 300% increase over the last year is no small amount, and this also endangers the health of European citizens.
SwedishDet finns ingen webbsida med inriktning på turism på EU:s webbplats, och Eurostat publicerar endast en liten mängd turiststatistik.
There is no tourism website on the EU portal and Eurostat publishes only a few tourism statistics.
SwedishOm landet tilläts producera opium legalt skulle det endast finnas möjlighet till en mycket liten mängd.
If it were even allowed to produce legally, there would only be a possibility for a small amount and that would only be very small.
SwedishVid undersökningen av sektorerna är den svaga punkten utan tvekan det faktum att vi endast utnyttjar en liten mängd data.
When you examine the sectors, the weak point without doubt is the fact that we draw only on a small amount of data.
SwedishÄven om sammansatta livsmedel endast innehåller en liten mängd bestrålade ingredienser skall detta faktum tydligt anges.
Even if a compound food contains only small amounts of irradiated ingredients, this fact has to be clearly indicated.
SwedishDet är även positivt att företrädare för näringslivet själva har konstaterat att förslaget kommer att medföra en ytterst liten mängd administrativt arbete.
It is also positive that business people themselves have stated that the administrative burden will be minimal.
SwedishDet är en mycket liten mängd.
SwedishMetoden innebär att biodiesel fraktas från Europa till USA där en liten mängd bränsle läggs till.
The practice involves shipping biodiesel from Europe to the US where some fuel is added, allowing traders to claim 11p a litre of US subsidy.
SwedishMen det är en ganska liten mängd tobak som odlas i Rumänien i förhållande till den mängd som krävs för den rumänska tobaksindustrin, uppskattningsvis 30 000 ton.
However, a small volume of tobacco is grown in Romania, compared to the quantity required for Romanian processors, estimated at approximately 30 000 tonnes.
SwedishTill exempel hittades en liten mängd mjölkprodukter från Italien som hade importerats i smyg från Kina, men det betyder inte att vi inte har ett fungerande regelverk.
For example, a small quantity of dairy produce from Italy was found which had been fraudulently imported from China, but this does not mean that we do not have proper regulations.

Liknande översättningar för "liten mängd" på engelska

liten adjektiv
mängd substantiv