SV

lista {utrum}

volume_up
volume_up
list {substantiv}
En positiv lista innebär att de ämnen som inte står upptagna på listan är förbjudna.
A positive list means that substances that are not on the list are forbidden.
En fullständig lista med dessa kommer att överlämnas till ledamöterna.
A full list of these will be communicated to the honourable Members.
Parlamentet har sammanställt en omfattande lista med rekommendationer till förbättringar.
Parliament has drawn up an extensive list of recommendations for improvements.
Det handlar om en lista över med vilka samråd skett som bör ledsaga varje lagförslag, och alla svar bör vara tillgängliga på Internet.
We are concerned here with a list, which ought to accompany any bill, of who has been consulted, and all the answers given in consultations should be available on the Internet.
lista (även: journal, diarium)
volume_up
blotter {substantiv} [USA]
Till vänster i dialogrutan finns det en lista över registrerade datakällor.
On the left of the dialog you see a list of the registered data sources.
På båda listorna anges jag som frånvarande, trots att jag skrivit mitt namn på listan och även gjort ett inlägg i Öcalan-frågan.
On both registers I am recorded as being absent, whereas I signed the register and I spoke on the Öcalan question.
Därför så önskar jag att det inom kort skall finnas en lista för de europeiska valen, där åtminstone 10 procent av oss väljs på europeisk nivå.
I hope, therefore, that there will soon be a register for European elections, with at least ten per cent of us elected at a European level.
Jag försummade förmodligen att underteckna listan, men jag deltog i omröstningen med namnupprop, vilket ni skulle kunna verifiera.
I probably forgot to sign in but I took part in the roll-call vote, which you can check.
Ni kan se att jag var närvarande, eftersom jag röstade i alla omröstningar med namnupprop, men jag finns inte med på listan.
You will see that I was present because I voted in all of the roll-call votes, but I am not on the list.
Jag vill därför be att listorna över omröstningar med namnupprop rättas till, så att de överensstämmer med de händelser som vi alla har bevittnat.
I would therefore request that the lists of roll-call votes be corrected so that they correspond to the events which we all witnessed here.
Det här är mitt dagliga schema och listan med regler.
This is my comprehensive data schedule and list of regulations.
Vi måste genast skapa en lista över prioriteringar och mål som ska uppnås med tidsplan och specifika incitamentsåtgärder.
We must immediately establish a list of priorities and aims to be achieved, with a time schedule and specific incentive measures.

Användningsexempel för "lista" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi har presenterat en lista på förslag som vi strävar efter att ta upp nästa år.
We have presented a list of proposals which we hope to tackle in the coming year.
SwedishSlutligen anser jag också att vi bör arbeta för en världsomfattande svart lista.
To conclude, I also think that we should work towards a worldwide blacklist.
SwedishVi borde sätta upp Hizbullah på EU:s lista över terrororganisationer omedelbart.
We should put Hizbollah on the European list of terrorist organisations immediately.
SwedishOffentliggörandet av en svart lista kommer säkert att ha en avskräckande effekt.
And the publication of a black list would certainly have a deterrent effect.
SwedishVi har gjort en lista på åtgärder som måste regleras av kreditvärderingsinstituten.
We have drawn up a list of measures that must be regulated by the rating agencies.
SwedishFöre den 11 september fanns Afghanistan med på EU:s lista över glömda krisområden.
Before 11 September, Afghanistan was on the EU' s list of forgotten crisis regions.
SwedishFör närvarande är listan, som jag säger, en negativ lista som fylls på vid behov.
At the moment the list is, as I say, a negative list and it is added to as required.
SwedishFöre den 11 september fanns Afghanistan med på EU: s lista över glömda krisområden.
Before 11 September, Afghanistan was on the EU's list of forgotten crisis regions.
SwedishJag vill inte börja med att göra en lista på saker jag tycker skall tas bort.
I would not wish to start with a list of the items I think should be removed.
SwedishDet är en sammanställning av den lista med initiativ som hittills har antagits.
That is a summary of the list of initiatives that have so far been adopted.
SwedishSwobodas lista i fråga om utvecklingen i Turkiet var naturligtvis ytterst mager.
Mr Swoboda's little list of developments in Turkey was of course extraordinarily lean.
SwedishDetta visar hur långt ned frågan har stått på vår lista över politiska prioriteringar.
This indicates how low down it has been on the list of our political priorities.
SwedishJag har inte fått något svar och inte heller sett någon lista av denna typ.
I have not had any response concerning this matter nor have I seen any such list.
Swedish(skratt) En siffra i taget, så ska jag försöka lista ut vilken siffra ni utelämnat.
(Laughter) One digit at a time, I shall try and determine the digit you've left out.
SwedishSwobodas lista i fråga om utvecklingen i Turkiet var naturligtvis ytterst mager.
Mr Swoboda' s little list of developments in Turkey was of course extraordinarily lean.
SwedishVi har nu en lista på de åtgärder där nya rättsliga grunder kommer att skapas.
We have here a list of measures for which new legislation is being created.
SwedishEn positiv lista innebär att de ämnen som inte står upptagna på listan är förbjudna.
A positive list means that substances that are not on the list are forbidden.
SwedishDet finns ytterligare en lista för de medborgare som är undantagna detta krav.
There is another list containing those nationals who are exempt from that requirement.
SwedishFörslaget att utarbeta en enda lista med tillåtna ingredienser stöder vi verkligen.
We readily support the proposal to produce a list of permitted ingredients.
SwedishDu hittar också en lista över organisationer som ger hjälp och råd i varje EU-land.
It also includes a list of organisations offering help and advice in each EU country.

Synonymer (svenska) till "lista":

lista