SV

list {utrum}

volume_up
1. allmänt
list (även: slughet)
Jag önskar er Montesquieus visdom, men även Machiavellis styrka och list, för att få igenom ert program.
I wish you the wisdom of a Montesquieu, but also the strength and cunning of a Machiavelli, to get your programme through.
Genom krigsscener och bilder från slagfält utbildas barn i krigföring, användande av våld, slughet och list, i syfte att de skall bli moderna superkrigskämpar.
Using war scenarios and simulated battlefields, children are trained in the techniques of war, the use of violence, in cunning and guile in order to become the'super-warriors ' of tomorrow.
I dag, herr talman, tror jag inte längre att kampen för de mänskliga rättigheterna kan ses som en kamp om principer eller att den kan vinnas genom list eller genvägar.
Today, Mr President, I believe that the battle for human rights can no longer be seen as a battle of principles, that it cannot be won by cunning or by taking short cuts.
Varje år delar LIST ut ca 1 MSEK i stöd till forskning vid LiU.
LIST distributes about 1 MSEK (100 000 euro) each year to support research projects at LiU.
Markera önskad list i listrutan Symbollister och välj önskat visningssätt i listrutan Innehåll.
Mark the desired toolbar from the Toolbars list and select the desired view in the Contents field.
LIST leds av en styrgrupp med representanter från universitetet, landstinget och HNV.
LIST is headed by a steering group with representatives from the University, the County Council in Östergötland and HNV.
list (även: hantverk, fartyg, slughet, skrå)
volume_up
craft {substantiv}
list (även: svek, falskhet)
volume_up
guile {substantiv}
Genom krigsscener och bilder från slagfält utbildas barn i krigföring, användande av våld, slughet och list, i syfte att de skall bli moderna superkrigskämpar.
Using war scenarios and simulated battlefields, children are trained in the techniques of war, the use of violence, in cunning and guile in order to become the'super-warriors ' of tomorrow.
list (även: läkt, ribba, spjäla)
volume_up
lath {substantiv}
list (även: knep, trick)
Yet for all your subtleties, you have not wisdom.
list (även: knep, trick)
volume_up
wile {substantiv}
list (även: takt, finess, finlir)
list (även: knep, fint)
volume_up
ruse {substantiv}
2. konstruktion
list (även: läkt, planka, slagbom)
EN

list {substantiv}

volume_up
A positive list means that substances that are not on the list are forbidden.
En positiv lista innebär att de ämnen som inte står upptagna på listan är förbjudna.
A full list of these will be communicated to the honourable Members.
En fullständig lista med dessa kommer att överlämnas till ledamöterna.
Parliament has drawn up an extensive list of recommendations for improvements.
Parlamentet har sammanställt en omfattande lista med rekommendationer till förbättringar.
This list can be modified with the approval of Parliament.
Denna förteckning kommer att kunna ändras i överenskommelse med Europaparlamentet.
I would therefore prefer it if there were no list of these occupations.
Därför skulle jag föredra att det inte fanns någon förteckning över dessa yrken.
The report contains an extensive list of issues that must be settled.
Betänkandet innehåller en omfattande förteckning över frågor som måste lösas.
LIST distributes about 1 MSEK (100 000 euro) each year to support research projects at LiU.
Varje år delar LIST ut ca 1 MSEK i stöd till forskning vid LiU.
Mark the desired toolbar from the Toolbars list and select the desired view in the Contents field.
Markera önskad list i listrutan Symbollister och välj önskat visningssätt i listrutan Innehåll.
LIST is headed by a steering group with representatives from the University, the County Council in Östergötland and HNV.
LIST leds av en styrgrupp med representanter från universitetet, landstinget och HNV.
Select the appropriate scenario in the list box appearing at the top of every frame.
Du väljer ut respektive giltigt scenario i listrutan som finns i övre kanten på varje ram.
We are aware, in particular, of a number of appeals which have been lodged against the list in question.
Inte minst är det allmänt känt att denna rangordning i flera fall har överklagats.
Madam President, Commissioner, I get the impression that the EU's way of conducting negotiations is listing to one side.
Jag får känslan av att förhandlingarna och hur de leds från EU:s sida har börjat få slagsida.

Användningsexempel för "list" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI denna förankringsbara list finns alla de viktigaste redigeringsmöjligheterna.
Important editing tools are directly accessible via this dockable toolbar.
SwedishÄven på snabbmenyn till objektlisten kan du välja vilken list som ska visas.
You can also select which bar to display by opening the context menu on the object bar.
SwedishOm du avmarkerar en kryssruta framför en post visas inte motsvarande list mer.
If you unmark an entry, that toolbar will no longer be displayed.
SwedishPå denna förankringsbara list finns de viktigaste redigeringsalternativen.
This dockable toolbar contains the most important editing functions.
SwedishDet går inte att välja bort posten IgnoreAllList och den kan inte raderas.
The IgnoreAllList entry cannot be selected and cannot be deleted.
SwedishVarje år delar LIST ut ca 1 MSEK i stöd till forskning vid LiU.
LIST distributes about 1 MSEK (100 000 euro) each year to support research projects at LiU.
SwedishMarkera önskad list i listrutan Symbollister och välj önskat visningssätt i listrutan Innehåll.
Mark the desired toolbar from the Toolbars list and select the desired view in the Contents field.
SwedishGenom att klicka på denna kommandoknapp återtar Du ändringarna i den list som markerats under Symbollister.
This button resets all modifications made under the Toolbars page in the selected bar.
SwedishDetta är ett äktenskap mellan David Ricardo, frihandelsförespråkaren, och Friedrich List, protektionisten.
This is the marriage of David Ricardo, the free trader, and Friedrich List, the protectionist.
SwedishJag kommer inte att rösta för denna shopping-list, om den inte ändras i den riktning jag just förklarat.
I will not vote for this shopping list unless it is amended along the lines I have just set out.
SwedishDu kan definiera en individuell inställning för varje list.
You are able to determine your own settings for each toolbar.
SwedishLIST leds av en styrgrupp med representanter från universitetet, landstinget och HNV.
LIST is headed by a steering group with representatives from the University, the County Council in Östergötland and HNV.
SwedishJag önskar er Montesquieus visdom, men även Machiavellis styrka och list, för att få igenom ert program.
I wish you the wisdom of a Montesquieu, but also the strength and cunning of a Machiavelli, to get your programme through.
SwedishTrots all din list har du ingen vishet.
Yet for all your subtleties, you have not wisdom.
SwedishDet går inte att radera IgnoreAllList (Alla).
SwedishThis is noted also in the voting list.
SwedishDessutom arrangerar LIST workshops och bevakar nationell och internationell forskning inom området genom att bl a delta i konferenser.
Further, LIST arranges workshops and follows national and international research by e. g. participating in conferences.
Swedish" Hidden Alias List Operation ".
SwedishOm du vill radera en ikon från en symbollist håller du ner Alternativ Alt -tangenten och drar ikonen till en plats där det inte finns någon list.
To delete an icon from a toolbar, keep the Option key (Alt) key pressed and drag the icon to a place where there is no toolbar.
SwedishLinköpings Initiativ inom Livsvetenskapernas Teknologier (LIST) inrättades 2009 som ett led i en strategisk LiU-satsning inom framtidens hälso- och sjukvård.
Linköping Initiative for Life Science Technologies (LIST) was established in 2009 and is focused on the development of future health care solutions.

Synonymer (svenska) till "list":

list
Swedish

Synonymer (engelska) till "list":

list
listing