"linje" - Engelsk översättning

SV

"linje" på engelska

EN

SV linje
volume_up
{utrum}

1. allmänt

linje (även: bana, bransch, fil, tråd)
volume_up
line {substantiv}
Dessa är i linje med rådets ändringar och i linje med en korrigering av riktlinjerna.
These are in line with the changes made by the Council and in line with correcting the guidelines.
Beslutet ligger i linje med fördragets intentioner och med budgetförordningen.
This is in line with the intentions of the Treaty and the Financial Regulation.
Ni ser en linje, en svag linje som korsar bilden.
And you'll see there is a line, a faint line going across that image.

2. "seismograf"

linje
volume_up
trace {substantiv} (seismograph)

3. "t.ex. i handen"

linje (även: bana, bransch, fil, tråd)
volume_up
line {substantiv}
Dessa är i linje med rådets ändringar och i linje med en korrigering av riktlinjerna.
These are in line with the changes made by the Council and in line with correcting the guidelines.
Beslutet ligger i linje med fördragets intentioner och med budgetförordningen.
This is in line with the intentions of the Treaty and the Financial Regulation.
Ni ser en linje, en svag linje som korsar bilden.
And you'll see there is a line, a faint line going across that image.

Synonymer (svenska) till "linje":

linje

Användningsexempel för "linje" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag tyckte att de innehöll många saker som är i linje med vad vi tänker och gör.
I found in them a lot of things that resonate with what we are thinking and doing.
SwedishI linje med EU:s politik hoppas jag att detta skede inte gör barnet överviktigt.
In keeping with EU policy, I do hope this stage does not make the child obese.
SwedishDen kan förses med en annan bakgrund än arbetsområdet och ramas in av en linje.
They can be separated from the working area by either a background or a border.
SwedishDet ligger faktiskt helt i linje med de ståndpunkter vårt parlament alltid antagit.
Indeed, it is quite in keeping with the positions this House has always adopted.
SwedishNär det gäller toppmötet i Köpenhamn stöder jag helt José Manuel Barrosos linje.
Concerning the Copenhagen Summit, I fully endorse the position stated by Mr Barroso.
SwedishDe omfattar viktiga punkter som ligger i linje med det som vi strävar mot i EU.
They contain essential elements towards which we in the European Union are striving.
SwedishOm vi är vaksamma och fortsätter på samma linje kan vi återvinna folkets förtroende.
If we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.
SwedishDenna linje innebär att den rättsliga säkerheten kan förbättras för alla berörda.
This approach means that legal certainty can be improved for all concerned.
SwedishVissa kanske invänder att denna linje är oförenlig med reglerna i fördraget.
Some might object that this approach is incompatible with the rules of the Treaty.
Swedish—Leder dessa långa förseningar till att antalet resenärer minskar på denna linje?
—Are the serious delays on this route causing a fall in passenger numbers?
SwedishI linje med detta menar jag att rådets gemensamma ståndpunkt är en bra ståndpunkt.
In this respect I believe that the Council's common position is a good one.
SwedishDenna linje återspeglas på ett lyckat sätt även i det betänkande som nu behandlas.
This approach is successfully reflected in the report now under discussion.
SwedishEmellertid fortsätter vi på den linje som Europaparlamentet har lagt fram.
Nevertheless, we are going along with the reasoning put forward by Parliament.
SwedishKompromissändringsförslagen är helt i linje med våra syften under första behandlingen.
These compromise amendments entirely correspond to our objectives at first reading.
SwedishDetta är också i linje med mitt betänkande om godkännande av bekämpningsmedel.
This would also be totally in keeping with my report on the authorisation of pesticides.
SwedishStrukturfonderna bör användas aktivare och mer i linje med faktiska förhållanden.
The Structural Funds should be used more actively and more in keeping with the situation.
SwedishÅsikterna från Sovjettiden har ersatts med Rysslands nya imperialistiska linje.
The sentiments of Soviet times have been replaced by Russia's new imperialistic approach.
SwedishDenna negativa prioritering är helt i linje med andan i resolutionsförslaget.
This negative priority is perfectly in keeping with the spirit of the draft resolution.
SwedishEU:s diplomati kan bara lyckas i slutändan om vi har en enad och samordnad linje.
Only through a united and coordinated approach will the EU's diplomacy eventually succeed.
Swedish   – Herr talman, jag stöder starkt föredragandes linje i den här frågan.
   Mr President, I strongly support the rapporteur's approach to this issue.