"ligger" - Engelsk översättning

SV

"ligger" på engelska

EN
volume_up
ligg {neut.}

SV ligger
volume_up
{verb}

ligger (även: ljuger)
Lösningen ligger inte i förtryck. Den ligger i en förändrad attityd och en förändrad politik.
The solution lies not in repression; it lies in a change of attitude, a change of policy.
Huvudproblemet ligger följaktligen i genomförandet av betänkandet om det antas.
Consequently, the main problem lies in the implementation of this report if adopted.
Det första hindret ligger i själva instrumentet, det allmänna preferenssystemet.
The first of these lies in the mechanism itself, the Generalised System of Preferences.
ligger
volume_up
lays {vb} (third pers. sing. simple present)
Det ligger i dess händer. Landets politiska ledarskap vill det, och Oostlanders betänkande anger förutsättningarna, för att undvika misstolkningar.
It is in its hands, its political leadership wants it and the Oostlander report lays down the preconditions for avoiding misunderstandings.

Synonymer (svenska) till "ligga":

ligga
ligg
Swedish

Användningsexempel för "ligger" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEnligt uppskattningar ligger 90 miljarder fat olja ännu outnyttjad under isen.
It is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
SwedishJag tror att det ligger i EU:s eget intresse att bevara öppna globala marknader.
I think that it is in Europe's best interests to maintain open global markets.
SwedishDet ligger i Ukrainas eget intresse - inte bara för att glädja världssamfundet.
It is in Ukraine's own interest - not just to please the international community.
SwedishAlla stora banker som vi sätter in våra pengar på ligger på det norra halvklotet.
All the big banks to which we entrust our money are in the northern hemisphere.
SwedishEn del av ansvaret ligger hos EU, men den andra delen ligger hos medlemsstaterna.
Part of the responsibility lies on the EU, but the other part on Member States.
SwedishDen fortsatta kampen mot den internationella halvstaten ligger nu i deras händer.
The baton in the fight against the international parastate is now in their hands.
SwedishOch slutligen, herr ordförande, konkurrenskraften ligger inte i likformigheten.
Lastly, Mr President, the strength of competitiveness does not lie in sameness.
SwedishI dag ligger problemet utanför Europa och det påverkar oss alla mer eller mindre.
Today the problem lies outside Europe but it is affecting us all, to some extent.
SwedishVärlden, och i synnerhet Afrika, ligger verkligen långt efter på dessa områden.
The world, particularly Africa, is still lagging behind in a spectacular fashion.
SwedishMen lagt kort ligger, och det är dags för kommissionen att hantera detta kort.
But the card has been played, and now it is up to the Commission to make a move.
SwedishDe sade att sociala frågor inte ligger inom den ursprungliga ramen för programmet.
They said that social issues are not within the original remit of the programme.
SwedishUpprättandet av en paneuropeisk energimarknad ligger i alla européers intresse.
The creation of a pan-European energy market is in the interests of all Europeans.
SwedishDen första är att de största problemen fortfarande ligger hos medlemsstaterna.
The first is the fact that the biggest problems still lie with the Member States.
SwedishSom närma granne ligger det i Slovakiens intresse att det går bra för Ukraina.
As an immediate neighbour, Slovakia has a vested interest in Ukraine’s success.
SwedishBeslutet ligger i linje med fördragets intentioner och med budgetförordningen.
This is in line with the intentions of the Treaty and the Financial Regulation.
SwedishDetta ligger varken i parlamentets eller i gemenskapsinstitutionernas intressen.
That is not in the interests either of Parliament or of the Community institutions.
SwedishDet ligger därför i vårt eget intresse att se till att våra grannar kan öppna sig.
It is therefore in our own interests to ensure that our neighbours can open up.
SwedishDet är där problemet ligger: medlemsstaterna genomför inte riktlinjerna riktigt.
The problem lies there: Member States are not implementing the guidelines properly.
SwedishDet ligger faktiskt helt i linje med de ståndpunkter vårt parlament alltid antagit.
Indeed, it is quite in keeping with the positions this House has always adopted.
SwedishFrågan är vari fördelen ligger för det albanska folket och naturligtvis för oss.
The question is, what good did that do to the Albanian people, and of course to us.