"leva upp till" - Engelsk översättning

SV

"leva upp till" på engelska

volume_up
leva upp till {vb} [exempel]
SV

leva upp till {verb} [exempel]

volume_up
leva upp till (även: genomföra)
Jag anser att EU och kommissionen tillsammans borde skärpa sig och leva upp till sina löften, till exempel i Världsbanken.
It is really only the Netherlands that has fulfilled its pledges to the world’ s children.
Det är också de som varit sämst på att leva upp till den tillväxt- och stabilitetspakt som EU har.
They are also the ones who have been the poorest at fulfilling the EU's Stability and Growth Pact.
Ur ett socialdemokratiskt perspektiv har ordförande Barroso misslyckats med att leva upp till många av de åtaganden som gjordes under början av hans mandat år 2004.
From a social-democratic perspective, President Barroso has not fulfilled a large number of the commitments made at the start of his mandate in 2004.
I det hänseendet har EU kunnat leva upp till förväntningarna.
In this respect, the European Union has been able to live up to those expectations.
Det är som bekant lättare att slåss för sina principer än att leva upp till dem.
As is well-known, it is easier to fight for one’ s principles than to live up to them.
Nu skapar vi ett oöverskådligt system som är mycket svårare att leva upp till.
Now we are creating an uncontrollable system which will be impossible to live up to.
Men sanningen är att de andra måste leva upp till vår ambitionsnivå.
But the reality is that others have to match our level of ambition.
Budgeten måste leva upp till våra ambitioner.
The budget must match our ambitions.
Men det är också uppenbart att övriga parter behöver visa att de kan leva upp till våra höga ambitioner.
It is equally clear: other partners must show that they can match the seriousness of our intent.

Användningsexempel för "leva upp till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNu är tiden inne för EU:s egna institutioner att leva upp till samma standarder.
Now is the time for the EU' s own institutions to comply with the same standards.
SwedishNu är tiden inne för EU: s egna institutioner att leva upp till samma standarder.
Now is the time for the EU's own institutions to comply with the same standards.
SwedishAtt inte leva upp till krav innebär enligt min mening inte någon diskriminering.
A failure to meet requirements does not, in my view, represent discrimination.
SwedishVi måste leva upp till våra förpliktelser och skära ned på vår överkapacitet.
We have to live up to our responsibilities and cut down on our excess capacity.
SwedishOch vi måste leva upp till det haitiska folkets förväntningar på ett enhetligt sätt.
And we must respond to the expectations of the people of Haiti with one voice.
SwedishDet är som bekant lättare att slåss för sina principer än att leva upp till dem.
As is well-known, it is easier to fight for one’ s principles than to live up to them.
SwedishNu skapar vi ett oöverskådligt system som är mycket svårare att leva upp till.
Now we are creating an uncontrollable system which will be impossible to live up to.
SwedishBara på så sätt kan Europaparlamentet leva upp till det oberoende som krävs av det.
Only in this way can the European Parliament live up to the image it seeks to have.
SwedishI Nederländerna är det uppenbart hur svårt det är att leva upp till normerna.
In the Netherlands, it is evident how difficult it is to meet the standards.
SwedishEU har gjort utfästelser till flera länder och dessa måste vi leva upp till.
It has made commitments to a number of countries, and these we will have to honour.
SwedishÄven strukturfonderna måste leva upp till nya utmaningar, t.ex. på energiområdet.
The Structural Funds, too, must respond to new challenges, such as energy.
SwedishDe måste leva upp till sitt ord och se till att dessa tomma bilagor fylls.
They must be as good as their word and ensure that those empty Annexes are filled.
SwedishDessutom måste vi som parlament leva upp till våra utfästelser från 2001.
Moreover, we as Parliament must also meet the commitments entered into in 2001.
SwedishDet finns stora förhoppningar och förväntningar som vi politiker måste leva upp till.
There are great hopes and expectations to which we politicians must respond.
SwedishAnnars kommer vi inte att klara av att leva upp till millennieutvecklingsmålen.
Otherwise, we will not manage to meet the Millennium Development Goals.
SwedishI det här skedet i EU får vi inte misslyckas med att leva upp till förväntningarna.
At this time in Europe, we must not fail to live up to these expectations
SwedishGrekland måste göra sin del, leva upp till sina löften och reformera sin politik.
Greece must do its part, live up to its promises and reform its policy.
SwedishEuropeiska unionen måste leva upp till sin ställning som ekonomisk världsmakt.
The European Union must assume its role as a great world economic power.
SwedishVåra medborgare förväntar sig inget annat, och vi måste leva upp till deras förväntningar.
Our citizens expect no less than that, and we must live up to their expectations.
SwedishEuropeiska unionen måste nu i högre grad än någonsin tidigare leva upp till sina åtaganden.
More than ever the European Union has to live up to the commitments it has made.

Liknande översättningar för "leva upp till" på engelska

upp verb
English
upp adverb
English
upp preposition
English
leva verb
till preposition