"leva" - Engelsk översättning

SV

"leva" på engelska

SV leva
volume_up
[levde|har levt] {verb}

Idag sade kommissionär Verheugen, att leva i Europa är att leva med kompromisser.
Today Commissioner Verheugen said that to live in Europe is to live with compromises.
Europa måste till sist börja äta för att leva och sluta med att leva för att äta.
Eventually, Europe must learn to eat to live and stop living to eat.
Det är upprörande att chaufförerna skall behöva leva med oro för överfall och rån.
It is disgraceful that drivers should live in fear of assault and robbery.
Att leva utan att vara fattig eller bli socialt utslagen är en grundläggande mänsklig rättighet.
Being able to lead a life free from poverty and social exclusion is a fundamental human right.
I would just lead a regular life, you know?
Detta leder till att de flesta jordbruk inte kan leva med dessa priser.
This leads to a situation where most farms cannot live with these prices.
Vi har detta enorma ansvar att omvandla dagens kris till en möjlighet att producera, att låta en utrikespolitik som är värdig världen leva och andas.
We have this enormous responsibility: to transform the present crisis into an opportunity to produce, to allow a foreign policy worthy of the world to live and breathe.
Det är dock långt ifrån enkelt att leva och bedriva jordbruksverksamhet i dessa områden.
The lives of those who dwell there and the agricultural activities engaged in this terrain are, however, far from easy.
Det betyder att man måste arbeta med relativt stora områden för att de ska kunna leva vidare i en region på lång sikt.
This means that we have to work with relatively large areas so that they’re able to continue to dwell in a region over the long term.
Om de inte fanns skulle många fler miljoner människor leva på existensminimum.
If they did not exist there would be many more millions of people on the breadline.
Företagets skulder skrivs då ner så att företaget kan leva vidare.
The company's debts are then written down so that it can continue to exist.
Tibetanerna är beredda att leva inom den ram som fastslås i den kinesiska konstitutionen.
The Tibetans are prepared to exist within the framework laid down in the Chinese constitution.
leva (även: hålla, räcka)
Ni måste sluta leva i förra seklets 50 år gamla dröm om efterkrigstidens europeiska integration.
You need to stop living in the 50-year old dream of post-war European integration from the last century.
Muslimer och kristna tycks aldrig mer kunna leva tillsammans i fred så som de gjort under åratal.
The peaceful coexistence of Muslims and Christians, which lasted for years, seems to be broken for good.
Det skall skapas stabila och demokratiska institutioner, så att det irakiska folket äntligen kan leva i frihet och fred.
Stable and democratic institutions must be created so that the Iraqi people can at last live in freedom and peace.
Vi måste se till att alla EU-medborgare kan leva ett värdigt liv som pensionärer.
We have to ensure that all European citizens can live out their retirement with dignity.
De har tvingats leva sina liv med fysisk och psykisk ohälsa, isolering, skam, och ofta i extrem fattigdom.
They have been forced to live out their lives in poor physical and psychological health, isolation, shame, and often extreme poverty.
Vi kan försäkra er att vi kommer att vara vaksamma på dessa metoder, så att alla invånare i Europa skall kunna bli fullvärdiga medborgare och leva med lika rättigheter.
We are against these practices and assure you that we will remain vigilant and active in our efforts to ensure that all those who reside in Europe can be full citizens and enjoy equal rights.
Min uppfattning är att en tredjelandsmedborgare som lagligen bor och vistas i Europa sedan lång tid tillbaka skall kunna leva på i stort sett likvärdiga villkor som EU: s medborgare.
My view is that a third-country national who has legally lived and resided in Europe for a long time should be able to live on more or less equal terms with EU citizens.
leva

Användningsexempel för "leva" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNu är tiden inne för EU:s egna institutioner att leva upp till samma standarder.
Now is the time for the EU' s own institutions to comply with the same standards.
SwedishNu är tiden inne för EU: s egna institutioner att leva upp till samma standarder.
Now is the time for the EU's own institutions to comply with the same standards.
SwedishAtt inte leva upp till krav innebär enligt min mening inte någon diskriminering.
A failure to meet requirements does not, in my view, represent discrimination.
SwedishDärför måste vi göra allt vi kan för att skydda barnets rätt att leva i en familj.
Every effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
SwedishMedlemsstaterna kommer alltid att ge oss gränser och det är något vi får leva med.
There are always limits imposed by Member States, and this will always be so.
SwedishHan sa BNP "mäter kort och gott allting, utom det som gör livet värt att leva."
He said GDP "measures everything in short, except that which makes life worthwhile."
SwedishMer än hälften av världens befolkning har mindre än två dollar per dag att leva för.
More than half of the population in the world gets less than two dollars per day.
SwedishFör närvarande anses omkring 20 procent av invånarna i Litauen leva i fattigdom.
At present in Lithuania about 20% of residents are considered to be living in poverty.
SwedishOch vi måste leva upp till det haitiska folkets förväntningar på ett enhetligt sätt.
And we must respond to the expectations of the people of Haiti with one voice.
SwedishI den värld som jag vill att hon ska leva i, hur vill jag att killar ska bete sig?
The world I envision for her -- how do I want men to be acting and behaving?
SwedishAtt leva under slöjan - det har redan sagts -, så är det för Afghanistans kvinnor.
Life under the veil - as we have already heard - is the fate of Afghanistan's women.
SwedishI Nederländerna är det uppenbart hur svårt det är att leva upp till normerna.
In the Netherlands, it is evident how difficult it is to meet the standards.
SwedishEU har gjort utfästelser till flera länder och dessa måste vi leva upp till.
It has made commitments to a number of countries, and these we will have to honour.
SwedishDe är nödvändiga för att vi skall kunna leva med vår kultur och dess mångfald.
They are essential in order to experience our culture in all its diversity.
SwedishÄven strukturfonderna måste leva upp till nya utmaningar, t.ex. på energiområdet.
The Structural Funds, too, must respond to new challenges, such as energy.
SwedishDe vet att det pågår forskning som syftar till att låta människorna leva längre.
They know that research is being carried out on extending the life span of human beings.
SwedishDe måste leva upp till sitt ord och se till att dessa tomma bilagor fylls.
They must be as good as their word and ensure that those empty Annexes are filled.
SwedishAtt " hela Europa skall leva " bör vara målsättningen för EU: s regionalpolitik.
That the whole of Europe should prosper ought to be the aim of the EU's regional policy.
SwedishDetta hindrar oss inte från att leva tillsammans i och njuta av en och samma värld.
This does not prevent us from sharing and enjoying the same world together.
SwedishDessutom måste vi som parlament leva upp till våra utfästelser från 2001.
Moreover, we as Parliament must also meet the commitments entered into in 2001.