"legalt" - Engelsk översättning

SV

"legalt" på engelska

EN
EN
SV

legalt {adjektiv}

volume_up
Den nuvarande situationen innebär att det är ett legalt vakuum.
The current situation therefore is that there is a legal vacuum.
Men i Förenta staterna är det helt legalt att handla med dem.
In the USA however it is absolutely legal to trade in them.
Det vi förespråkar är ett legalt uppehållstillstånd för dessa kvinnor så att de kan få skydd.
What we are advocating is a legal residence status for those women so that they can be protected.

Användningsexempel för "legalt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi kan bevisa om produkterna har behandlats, illegalt eller legalt.
We can determine whether products have been treated, be it legally or illegally.
SwedishAllt som är legalt är inte legitimt.
Mr President, ladies and gentlemen, not everything that is legal is also legitimate.
SwedishDet vi förespråkar är ett legalt uppehållstillstånd för dessa kvinnor så att de kan få skydd.
What we are advocating is a legal residence status for those women so that they can be protected.
SwedishDen nuvarande situationen innebär att det är ett legalt vakuum.
The current situation therefore is that there is a legal vacuum.
SwedishFaktum är att denna produkt fortfarande kan finnas legalt på marknaden i 12 av våra 15 medlemsstater.
The fact is that this product can still be legally on the market in 12 of our 15 Member States.
SwedishMen i Förenta staterna är det helt legalt att handla med dem.
In the USA however it is absolutely legal to trade in them.
SwedishDet är som sagt var legalt att stå upp mänskliga fri- och rättigheter både inom EU och utanför EU.
As I say, it is perfectly legal to stand up for human rights and freedoms both inside and outside the EU.
SwedishEn annan fråga gäller tredjelandsmedborgare som sedan lång tid lever legalt i våra medlemsstater.
Another issue concerns citizens of third countries who have lived legally in our Member States for a long time.
SwedishMedfinansieringen kommer, tyvärr, att göra det legalt för våra rikaste stater att hjälpa, till exempel, de egna jordbrukarna.
Sadly, cofinancing will for example legally allow our richer states to help their own farmers.
SwedishFör närvarande kan man helt legalt ta vad som helst med ombord på ett flygplan, inklusive ett handfat.
At the moment, you can quite legally take onboard an aircraft everything, including the kitchen sink, and get away with it.
SwedishDetta anser jag vara centralt för att inte personer som uppehåller sig helt legalt i ett land skall registreras.
I regard this as of central importance so that people who are quite legally resident in a country are not registered.
SwedishUnga sälar som bara är några dagar äldre än förbudets åldersgräns jagas för kommersiella syften och säljs legalt.
Young seals just a few days above the age protected under the ban are hunted for commercial purposes and sold legally.
SwedishJag tänker i första hand på tredjelandsmedborgare som sedan lång tid tillbaka lever legalt i Europa.
In this respect, my first thoughts are focused on the nationals of third countries who have lived legally in Europe for many years.
SwedishOm landet tilläts producera opium legalt skulle det endast finnas möjlighet till en mycket liten mängd.
If it were even allowed to produce legally, there would only be a possibility for a small amount and that would only be very small.
SwedishDärför måste ni när ni talar om Berisharegeringen utgå från att det är en legalt makthavande regering.
For these reasons, when you speak of the Berisha Administration, you must proceed on the assumption that it is a legitimate government.
SwedishSydkorea - dödsstraffet förklarat legalt
SwedishRedan i ansatsen är lagtexterna ofta olika utformade och medger helt legalt olika definitioner av bedrägeri.
Right from the outset, legislative texts are often worded differently and allow perfectly legal but differing definitions of fraud.
SwedishProdukter, som framställs, drivs och konsumeras legalt, måste man av princip även göra reklam för.
It ought, as a matter of principle, to be possible to advertise products which are legally manufactured and distributed and legally consumed.
SwedishDet finns klara risker för att det kommer att finnas människor registrerade som upprätthåller sig helt legalt i olika medlemsländer.
There are clear risks that people are going to be registered who are resident quite legally in various Member States.
SwedishDen hjälpte till att göra det legalt.

Synonymer (svenska) till "legal":

legal