SV

legal {adjektiv}

volume_up
Jag anser också att legal prostitution främjar handeln med kvinnor och barn.
I also believe that legal prostitution promotes the trade in women and children.
Utan möjlighet till legal invandring kommer det aldrig att fungera.
It will never work without legal immigration options.
This protection is usually known as legal privilege.
EN

legal {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
The Treaty contains no specific legal definition of voluntary work.
Fördraget innehåller ingen särskild juridisk definition av frivilligarbete.
European citizenship is an abstract concept which lacks any legal form.
Europeiskt medborgarskap är ett abstrakt begrepp som saknar juridisk potential.
The text clearly outlines the provisions of the regulation and is devoid of any legal jargon.
Texten sammanfattar tydligt, utan juridisk jargong, bestämmelserna i förordningen.
How, then, can an incorrect legal basis be transformed into a correct legal basis?
Hur ska då en felaktig rättslig grund förvandlas till en korrekt rättslig grund?
According to our Legal Service, the Commission's choice of legal basis is legitimate.
Enligt vår rättstjänst är kommissionens val av rättslig grund berättigat.
And according to the Council's Legal Service, that does not provide a legal basis.
Enligt Rådets rättstjänst ger detta inte någon rättslig grund.
The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
– Distinktionen mellan laglig prostitution och tvångsprostitution är artificiell.
It was legal under UK law; it was legal under European law.
Den var laglig enligt brittisk lagstiftning; den var laglig enligt gemenskapens lagstiftning.
We continue to need unambiguous common rules for legal immigration.
Det behövs fortfarande tydliga gemensamma bestämmelser för en laglig invandring.
legal
Without legal guarantees, without guarantees for the people, there is no law.
Utan rättsgarantier, utan garantier för medborgarna, finns det ingen lag.
Patent law is not an instrument for postulating a European legal and moral order.
Patenträtten är inget instrument för att postulera en ordning för europeisk lag och sed.
We wish to indicate our vote that this legal remedy should have a place in European law.
Vi vill rösta för att denna rättsliga åtgärd skall finnas med i europeisk lag.
legal (även: lawful)
The Americans threatened legal action and sanctions and ICAO seemed to wake up.
Amerikanerna hotade att vidta laga åtgärder och sanktioner och ICAO verkade vakna till liv.
It will enter into immediate legal effect in the Member State concerned.
Det kommer att få omedelbar laga kraft i de berörda medlemsländerna.
They also have access to legal redress if appropriate.
De anställda har även rätt att söka laga gottgörelse om så är lämpligt.
The current situation therefore is that there is a legal vacuum.
Den nuvarande situationen innebär att det är ett legalt vakuum.
In the USA however it is absolutely legal to trade in them.
Men i Förenta staterna är det helt legalt att handla med dem.
What we are advocating is a legal residence status for those women so that they can be protected.
Det vi förespråkar är ett legalt uppehållstillstånd för dessa kvinnor så att de kan få skydd.
legal (även: lawful, valid)
It now gives the Commission a legal peg to introduce measures for the elderly and senior citizens.
Det ger nu kommissionen en lagenlig förevändning för att införa åtgärder för de äldre och pensionärerna.
Land reforms can be introduced through legal channels by a lawful government, and a lawful government comes to power after normal elections.
Jordreformer kan genomföras på lagenligt sätt genom en lagenlig regering, och en lagenlig regering kan komma till makten efter ett normalt val.
It is a legal body and makes its own decisions.
Den är ett lagenligt organ och fattar själv sina beslut.
legal
I also believe that legal prostitution promotes the trade in women and children.
Jag anser också att legal prostitution främjar handeln med kvinnor och barn.
It will never work without legal immigration options.
Utan möjlighet till legal invandring kommer det aldrig att fungera.
This protection is usually known as legal privilege.
Detta skydd benämns vanligen legal privilege.
2. näringsliv
legal (även: lawful)
The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
– Distinktionen mellan laglig prostitution och tvångsprostitution är artificiell.
It was legal under UK law; it was legal under European law.
Den var laglig enligt brittisk lagstiftning; den var laglig enligt gemenskapens lagstiftning.
We continue to need unambiguous common rules for legal immigration.
Det behövs fortfarande tydliga gemensamma bestämmelser för en laglig invandring.

Användningsexempel för "legal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag anser också att legal prostitution främjar handeln med kvinnor och barn.
I also believe that legal prostitution promotes the trade in women and children.
SwedishKommissionen har reagerat positivt på tankarna om juridisk samverkan, legal interface.
The Commission has reacted positively to the ideas about judicial cooperation, legal interface.
SwedishVad som i grund och botten sker är att USA:s och dess allierades invasion finansieras och görs legal.
In essence, the invasion by the USA and its allies is being funded and legalised.
SwedishKommissionen har reagerat positivt på tankarna om juridisk samverkan, legal interface .
The Commission has reacted positively to the ideas about judicial cooperation, legal interface .
SwedishVad som i grund och botten sker är att USA: s och dess allierades invasion finansieras och görs legal.
I look forward to working with you, full of new energy and vigour in the New Year!
SwedishHuvudproblemet är kapitalflykten, oavsett om det handlar om legal eller illegal kapitalflykt.
The key problem is capital flight, whether it is legal capital flight or illegal capital flight.
SwedishÅtar sig rådet också att samtidigt genomföra en gemensam politik när det gäller legal invandring?
Will the Council also undertake to implement at the same time a common legal-immigration policy?
SwedishFortfarande förekommer där skandalartade missförhållanden, såväl i fråga om legal som illegal transport.
Even today, there are scandalous cases of abuse, both in legal and illegal transportation.
SwedishTillsvidare kan vi göra mycket litet med avseende på en legal base .
We cannot do much about the legal base for the time being.
SwedishVår rädsla som européer för begreppet legal invandring strider därför starkt mot våra personliga erfarenheter.
Mr President, I thank the Commission for its initiative, which is extremely welcome.
SwedishTillsvidare kan vi göra mycket litet med avseende på en legal base.
We cannot do much about the legal base for the time being.
SwedishOm det alls måste göras något åt principen legal privilege, så borde det ske inom denna ram.
If any changes need to be made to the principle of legal privilege, it should be done in this framework.
SwedishOm det alls måste göras något åt principen legal privilege , så borde det ske inom denna ram.
If any changes need to be made to the principle of legal privilege, it should be done in this framework.
SwedishUtan möjlighet till legal invandring kommer det aldrig att fungera.
It will never work without legal immigration options.
SwedishHär talar man emellertid bara om en alldeles särskild grupp, nämligen den vars uppehållsstatus här är legal.
Only a specific element among them is addressed here, namely those with legal resident status.
SwedishMed Lissabonfördraget blir ju barnfrågor ett mål i EU och får en legal grund.
With the Treaty of Lisbon, issues relating to children will become objectives within the EU and will gain a legal basis.
SwedishFör det tredje tror vi inte att det är rätt tidpunkt för att lösa frågan om legal privilege nu.
Thirdly, we do not believe that now is the time to resolve the question of legal privilege for in-house counsel.
SwedishMin andra fråga gäller ert förslag om uppdelning på olika sektorer i den lagstiftning som skall gälla för legal invandring.
The second question concerns your proposed sectoral legislation for legal immigration.
SwedishDärför måste vi sprida information om möjligheterna till legal invandring i de berörda länderna.
We must, therefore, disseminate information on the possibilities of legal immigration in the countries concerned.
SwedishSå även om en legal produktion vore möjlig tror jag att den endast skulle utgöra fem ton av opiumproduktionen.
So, even if there were a possibility, I think that would represent only five tonnes of opium production.

Synonymer (svenska) till "legal":

legal

Synonymer (engelska) till "legal":

legal
legalization
legally