SV

lednings- {adjektiv}

volume_up
lednings-
Det är oförsvarbart att hindra kvinnor från att åta sig lednings- eller styrelseuppdrag i bolagsstyrelser.
There can be no justification for creating obstacles impeding women from undertaking managerial and supervisory roles on company boards of directors or boards of trustees.
Vi måste öka antalet kvinnor med beslutsfattande befattningar som lednings- och styrelsebefattningar utifrån en norsk kvoteringsmodell som bygger på 40 procent.
We need to increase the numbers of women in decision-making bodies such as managerial and executive board positions based on a Norwegian 40% quota model.

Användningsexempel för "lednings-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta kommer naturligtvis att bero på vår lednings politiska färg i framtiden.
This will depend, of course, on the political complexion of our future leadership.
SwedishVi bekräftade också att det fanns allvarliga brister i lednings- och kontrollsystemen.
We also confirmed the existence of serious failings in the management and control systems.
SwedishÄndringsförslag 4 berör jämn könsfördelning och byråns lednings- och förvaltningsstruktur.
Amendment 4 concerns gender balance and the governing and management structures of the Agency.
SwedishDet är oförsvarbart att hindra kvinnor från att åta sig lednings- eller styrelseuppdrag i bolagsstyrelser.
There can be no justification for creating obstacles impeding women from undertaking managerial and supervisory roles on company boards of directors or boards of trustees.
SwedishDen andra frågan var de brister i lednings- och kontrollsystemet som ledde till dessa systemoegentligheter, särskilt med hänsyn till ERUF.
However, I can repeat the promise that if we manage to find a solution by tomorrow - which is my dream - then I would inform you immediately.
SwedishÄr det nödvändigt att inte nöja sig med tillsyn utan att införa intern kontroll av själva lednings- och verksamhetsstrukturen?
Is it necessary to go beyond supervisory control and go to the internal control of the structure of governance itself, and even the structure of business itself?
SwedishDen andra frågan var de brister i lednings- och kontrollsystemet som ledde till dessa systemoegentligheter, särskilt med hänsyn till ERUF.
The second issue was the failures in the management and control system which led to those systemic irregularities, particularly with regard to the ERDF.
SwedishDet var inte bara den fråga som redan har nämnts, utan det fanns också allvarliga brister i lednings- och kontrollsystemet, vilket ledde till oegentligheter.
There was not only the issue already mentioned; there were also serious failings in the management and control system, which led to the irregularities.
SwedishVi måste öka antalet kvinnor med beslutsfattande befattningar som lednings- och styrelsebefattningar utifrån en norsk kvoteringsmodell som bygger på 40 procent.
We need to increase the numbers of women in decision-making bodies such as managerial and executive board positions based on a Norwegian 40% quota model.
SwedishJag vill ta upp den här frågan med kommissionären, medan han väntar på särskilda bestämmelser för att ta itu med problemen såväl på lednings- som på verksamhetsnivå.
I want to raise this point with the Commissioner, while he is awaiting specific provisions to address the problems both at management and operational level.
SwedishVidare behövs det specifik information och specifika instrument för att underbygga varje beslut som fattas på produktionsprocess-, lednings-, konstruktions- och konsumentnivå.
Furthermore, specific information and instruments are needed to influence each decision taken at production-process, management, design and consumer levels.