SV

ledigt {adverb}

volume_up
ledigt (även: bort, helt, iväg, borta)
Commissioner, feel free to take a couple of days off.
Detta innebär att det kommer att bli ett ”sabbatsår”, ett ledigt år inom vissa områden.
This means that it will be a 'blank' year, a year off in certain areas.
Fäder borde också kunna ta ledigt för att ägna tid åt sina nyfödda barn.
Fathers should also be able to take time off to spend with their newborn babies.

Synonymer (svenska) till "ledigt":

ledigt
ledig

Användningsexempel för "ledigt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi kan inte ta ledigt från vårt arbete för fred och stabilitet på kontinenten.
We cannot take a sabbatical from our work for peace and stability in the continent.
SwedishFör första gången har vi rättslig uppmuntran för pappor på EU-nivå att ta ledigt.
For the first time, we have legal encouragement for fathers at EU level to take leave.
SwedishKlicka på ett ledigt utrymme på sidan så att bilden inte längre är markerad.
Click in a free area of the page so that the picture is no longer selected.
SwedishSamhället bör särskilt ta hand om kvinnor i arbetslivet genom att göra det lättare att få ledigt från arbetsplatsen.
Society must care for working women in particular by ensuring that they remain in their jobs.
SwedishStudier visar att människor som är överdrivna i sitt förnekande tillgriper formellt hellre än ledigt språk.
Studies show that people who are overdetermined in their denial will resort to formal rather than informal language.
SwedishMannarna får ledigt, skeppen blir lappade.
We'll take a couple sledfuls of security guards.
SwedishJag är säker på att jag skulle vilja besöka provinsen Granada om jag kan hitta ledigt utrymme i ordförandeskapets kalender.
I am sure I would want to visit the province of Granada if I can find a space in the presidential calendar.
SwedishJag tror jag såg ett ledigt bord där borta.
Uh, I think I see an empty table over there.
SwedishJag tror inte han kommer att ha tid att ta ledigt eftersom mycket arbete återstår under de kommande veckorna.
I do not think that he will have time to take parental leave, because there is a lot more work to be done in the coming weeks.
SwedishEn rättvis uppdelning av vårdnaden om barnen innebär att även männen måste få ledigt i samband med barnets födelse.
Fair sharing of childcare responsibilities means that fathers, too, must be granted leave upon the birth of their child.
SwedishSätt markören i ett ledigt fält på strukturraden, välj ut en rad från listrutan och klicka på kommandoknappen Infoga.
Position the cursor in a free field in the structure line, select a line from the list box and click the Insert button.
SwedishSätt markören i ett ledigt fält på strukturraden, välj ut en rad från listrutan och klicka på kommandoknappen Infoga.
Position the cursor into a free field in the structure line, select a line from the list box and click on the Insert button.
SwedishNi har varit här så länge, nu får ni ledigt.
SwedishDet är t.ex. rimligt att en varaktigt bosatt invandrare skall kunna söka ett ledigt jobb också i ett annat medlemsland.
For example, it would be reasonable for permanently domiciled immigrants to apply for jobs that are not filled in other Member States.
SwedishDet är exempelvis rimligt att också en invandrare under vissa förutsättningar skall kunna söka ett ledigt jobb i en annan medlemsstat.
For example, it is reasonable under certain circumstances for immigrants also to be able to look for a job in another Member State.
SwedishNaturligtvis behöver man också ha ledigt, och jag anser att detta måste vara ett mål i ett direktiv som gäller arbete och hälsoskydd.
Of course one also needs to rest, and I think this must be a goal of a directive concerning the field of labour and health protection.
SwedishJag tycker också att det är pinsamt att det finns ett ledigt säte här, där jag hade hoppats få se rådet så att vi faktiskt hade kunnat föra en diskussion.
What I also find embarrassing is that there is an empty seat here, where I would have hoped to see the Council so that we could actually have an exchange of views.
SwedishKvinnor som känner att de fortfarande inte kan återvända till arbetet i slutet av mammaledigheten kan ta ledigt enligt sjukskrivningsreglerna i sina länder.
Women who find that they are still unable to return to work at the end of their maternity leave can take leave under the provisions of their countries' Sick Leave Act.
SwedishI stället för att ge fäderna ledigt vore det lämpligare att höja familjestöden och göra den tid som ägnas åt vård av egna barn pensionsgrundande.
It is particularly important that the first few months of life are spent in close proximity to a loving mother, whose care is vital to the proper development of newborns babies and toddlers.
SwedishDet är vid jultid som vi kommer ihåg ”En julsaga” av Charles Dickens, där en arbetsgivare i ett visst land i Europa inte ger sin hårt arbetande anställda ledigt.
It is around Christmas time that we remember 'A Christmas Carol' by Charles Dickens, in which an employer in a certain country in Europe does not give his hardworking employee a holiday.