"leda in" - Engelsk översättning

SV

"leda in" på engelska

EN

SV leda in
volume_up
{verb}

Användningsexempel för "leda in" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi kan leda in våra ekonomier i en tid utan inflation och statsunderskott.
We can steer our economies into an era without inflation and government deficits.
SwedishSjukförsäkringsdiskussionen i EU får inte leda oss in i en återvändsgränd.
The debate on health insurance in the EU must not end up going down a blind alley.
SwedishDetta nya meddelande tenderar dock att leda oss in i en fruktad ond cirkel.
This new communication, however, pushes us into a difficult position.
SwedishDet är hög tid att leda in vår kontinent i en konstituerande process.
Let us say it: it is high time that we committed our continent to a constituent process.
SwedishVi får inte låta amerikanerna leda oss in på en väg som bara kommer att innebära problem för EU.
We cannot be led by the Americans down a path which will only cause Europe problems.
SwedishKrisen i Pakistan är också en möjlighet att leda in detta land på vägen mot demokrati.
The crisis in Pakistan is also an opportunity to guide the country towards the road of democracy.
SwedishTillåt mig då att leda denna fråga in på mitt område, idrotten.
Please allow me now to relate this issue to my field; the field of sport.
SwedishNej, herr ordförande, det här är ett sätt att leda in Europeiska unionen i en återvändsgränd.
No, Mr President-in-Office, that is the way to take the European Union back up a blind alley.
SwedishFör det första manipulerades och påverkades marknaderna till att leda oss in i krisen.
The markets were well-massaged and influenced towards getting us into the crisis in the first place.
SwedishPå lång sikt kan den nämligen leda in oss i en fruktansvärd internationell katastrof.
The fact is that failure to do so may result in the long run in a terrible international catastrophe.
SwedishInformationsosäkerhet skulle leda oss in i olagligheternas tidsperiod.
Information insecurity would lead us into an age of piracy.
SwedishRegionen står vid en skiljeväg och EU kommer att leda den in på en fredlig och reformvänlig kurs.
The region is at the crossroads and the EU will guide it down the peaceful and reformist path.
SwedishJag kan bara se att det är en ökad forskning och utveckling av ny teknik som kan leda in oss på rätt väg.
I see increased research and the development of new technology as the only way forward.
SwedishKina har haft många år på sig för att leda in landet på rätt väg och nyansera dessa möjliga konsekvenser.
They have now had many years to prepare for and take control of the possible consequences.
SwedishDet måste också vara starkt nog att leda in alla regionala ekonomier på vägen mot ny tillväxt.
It even needs to be strong enough to drag all the regional economies onto the path towards new growth.
SwedishInformationsosäkerhet skulle leda oss in i olagligheternas tidsperiod.
Information security thus affects everyone everywhere.
SwedishDet irländska ordförandeskapet lyckades också leda in förhandlingarna om regeringskonferensen i en politisk fas.
The Irish presidency also succeeded in taking the IGC negotiations into a political phase.
SwedishVi välkomnar det och det är rätt att han försiktigt skall leda in oss i 2000-talet i detta avseende.
We welcome it and it is right that he should be gently leading us into the 21st century in this respect.
SwedishEnligt min åsikt är dock kärnkraften dåligt lämpad för att leda EU in i en framtid med hållbar energi.
In my view, however, nuclear power is little suited to leading Europe into a sustainable energy future.
SwedishÄr detta mannen som ska leda er in i Persien?
And this is the man who is going to take you from Greece to Persia?