"leda genom" - Engelsk översättning

SV

"leda genom" på engelska

SV leda genom
volume_up
{transitivt verb}

leda genom

Användningsexempel för "leda genom" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag hoppas inte att detta kommer att leda till döden genom tusen nedskärningar.
I hope that this is not going to be death by a thousand cuts.
SwedishEtt avtal om ett frihandelsområde kommer att leda till betydande tillväxt genom ömsesidig handel.
An agreement on a free trade area will lead to a significant growth in reciprocal trade.
SwedishDet är en bra färdplan, och den kommer att leda oss genom denna process.
It is a good road map and it will get us through this process.
SwedishDen bör leda landet genom en fredlig och demokratisk övergång och organisera tidiga val.
It should conduct the country through a peaceful and democratic transition and organise early elections.
SwedishDen riskerar i stället att skada den genom att leda till brister och motsägelser.
On the contrary, there is a danger that it will harm it, by encouraging weaknesses and inconsistencies to appear.
SwedishEuropa måste leda vägen genom att föregå med gott exempel.
SwedishGenom att leda en rörelse.
By leading a movement and making change.
SwedishUtan genom att leda.
So let me tell you about the three cycles.
SwedishAtt ge befolkningen egenmakt och stå upp för deras rättigheter såsom autonomt legitima kan också leda till reformer genom påverkan underifrån.
Empowering the population and standing up for their rights as autonomously legitimate may also render bottom-up reforms.
SwedishJag vill ta upp en ordningsfråga, eftersom jag vill gratulera er till ert tålamod med att leda oss genom denna omröstning.
Mr President, I wanted to make a point of order because I wish to congratulate you on your patience on taking us through this vote.
SwedishBegreppet säkerhet får inte leda till att vi genom direktivet sätter gränser för människor som i och för sig är ansvariga för säkerheten.
The concept of safety should not mean that the regulation imposes restrictions on the people who are actually responsible for safety.
SwedishTänker ni leda Europeiska unionen genom ännu ett procykliskt moment som kopplar loss oss alla från tillväxttåget för lång tid framöver?
Do you want the European Union to enter a further procyclical phase which will prevent us from benefiting from long-term growth overall?
SwedishVi måste titta på de inverkningar IKT har på samhället, de miljöfördelar som detta kan leda till genom mindre resande till arbetet.
We have to look at the societal implications of ICT, the environmental benefits that can come from it with things like less travelling to work.
SwedishDet gör det nämligen besvärligt, att man inte kan få fartyg i transit att anmäla sig, att man inte kan leda fartyg i transit genom säkra farvatten.
Clearly it makes things difficult if one cannot get ships in transit to report, and direct ships in transit through safe waters.
SwedishHan hade fått bort det första genom att presentera och inleda genomförandet av en plan som gradvis skulle leda till fred genom att bygga en skiljemur.
He had removed the first one by making visible and beginning to carry out a plan aimed at achieving peace gradually by partition.
SwedishDet ungerska ordförandeskapet kommer även ha en viktig roll när det gäller att genom budgetramen leda vårt arbete med att få fart på den gemensamma marknaden.
The Hungarian Presidency will also have an important role to play in shepherding through our efforts to relaunch the single market.
SwedishPensionsfrågan: Det var jag som var ansvarig för att leda pensionspaketfrågan genom parlamentet, och det är ett underbart paket.
The whole question of retirement: I was the person responsible for piloting the question of the retirement package through Parliament and it is a wonderful package.
SwedishDet skulle även leda till ökad insyn genom att underlätta tillgången till programmet för de oerhört många organisationer som jag har nämnt tidigare.
It would also lead to increased transparency by facilitating access to the programme to the very many organisations that I have mentioned before.
SwedishFöredragande Cornelissen pekar med rätta på att siffran en miljon ecu kan leda till missbruk genom att man väljer de billigaste åtgärderna.
The rapporteur, Mr Cornelissen, rightly points out that the figure of ECU 1 million can lead to abuse, as the cheapest measures might be the ones to get priority.
SwedishÄr rådet redo att leda vägen genom att tala sig varm för bioteknikindustrin och en snabbare takt av fältförsök och produktgodkännande av medlemsstaterna?
Is the Council prepared to give a lead by championing the biotech industry with a faster rate of field trials and product approvals by the Member States?