"leda förhandlingarna" - Engelsk översättning

SV

"leda förhandlingarna" på engelska

SV leda förhandlingarna
volume_up
{verb}

leda förhandlingarna (även: avta, leda, lugna, moderera)
leda förhandlingarna (även: vara ordförande)
Om jag har förstått det rätt skulle talmannen leda förhandlingarna vid omröstningen.
(DE) Mr President, if I have understood correctly, the President should preside over the vote.

Användningsexempel för "leda förhandlingarna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet var den som fick leda förhandlingarna, begära omröstning och involvera medlemsstaterna.
It was able to lead the negotiations, call a vote and involve the Member States.
SwedishJag var tvungen att leda förhandlingarna under trepartsmötet om Galileo och var därför försenad.
I had to lead the negotiations on the Galileo trialogue and was therefore late.
SwedishJag vill tacka föredraganden för hans sätt att leda förhandlingarna.
I would like to thank the rapporteur for the way he led the negotiations.
SwedishEU måste fortsätta att leda förhandlingarna och utöva påtryckningar på övriga parter.
The European Union must continue to lead the negotiations and apply pressure to the other parties.
SwedishDet förklarar hur ni kunde leda förhandlingarna till en så framgångsrik avslutning förra helgen.
That explains how you led the negotiations to such a successful conclusion last weekend.
SwedishEtt avbrytande av förhandlingarna skulle leda till den ödesdigra situation som i dag råder i Irak.
Stopping negotiations would lead to the disastrous state of affairs already seen in Iraq.
SwedishDet irländska ordförandeskapet lyckades också leda in förhandlingarna om regeringskonferensen i en politisk fas.
The Irish presidency also succeeded in taking the IGC negotiations into a political phase.
SwedishSlutligen får Acta-förhandlingarna inte leda till någon kompromiss när det gäller tillgången till generiska läkemedel.
Lastly, ACTA must not compromise access to generic medicines.
SwedishJag tror att AVSförsamlingarna kommer att leda till att förhandlingarna med Sydafrika får ett gott slut.
I believe that the upshot of the ACP sessions will be that our negotiations with South Africa will be successful.
SwedishJag vill även särskilt tacka kommissionsledamot Janez Potočnik för hans konstruktiva insatser för att leda förhandlingarna framåt.
In particular, I also want to thank Commissioner Potočnik for his constructive input in taking the negotiations forward.
SwedishÄrendet ligger nu hos rådet, den kommentar ni gjorde beaktas av Fischler som skall leda förhandlingarna.
The file is now in the hands of the Council. The comment that you have raised is very much in Mr Fischler's mind, and he will be heading negotiations.
SwedishKritiken mot sättet att leda förhandlingarna och det rådande förhandlingsläget har jag lyssnat på med den respekt som sig bör.
I note with due respect the criticism made of the way in which the negotiations are being conducted and the progress made so far.
SwedishFaktum är att det redan tidigare alltid varit så att sådana allvarliga situationer kunde leda till att förhandlingarna ställdes in.
In fact, it has always been the case even in the past that such serious situations would lead to a suspension of negotiations.
SwedishLåt oss därför inte idag inta en negativ hållning utan en positiv sådan gentemot de förhandlingarna och göra vad vi kan för att de förhandlingarna ska leda till resultat.
So let us be positive rather than negative today about those talks and do what we can to make them succeed.
SwedishVi har fått unionen på fötter igen, men det är inte säkert att vi har gett den alla förutsättningar för att kunna leda förhandlingarna om utvidgningen.
We have put the Union back on its feet but we have not necessarily given it all the assets it needs to conclude the enlargement negotiations.
SwedishÄven om kommissionen kommer att leda förhandlingarna är jag villig att diskutera med er, informera er och att skapa ett gott samarbete om denna fråga.
Although the Commission will lead the negotiations, I am willing to discuss with you and to inform you and have good cooperation with you on this.
SwedishEn del av denna uppmaning är att förhandlingarna skall ske inom en angiven tidsram, alltså en medvetet kort tidsperiod, och att förhandlingarna måste leda till ett resultat.
Part of it was that the negotiations must produce results within a given time frame, which was deliberately made very short.
SwedishVi är rädda för att de här frågorna kan leda till att förhandlingarna hakar upp sig eller rent av avbryts, och det framgår också av resolutionen.
We are afraid, and that is also reflected in the resolution, that these issues could lead to hitches in the negotiation process, or even to its suspension.
SwedishI det här fallet bevakar kommissionen, som har till uppgift att leda förhandlingarna, också att de direktiv som kommer från rådet respekteras.
In this case the Commission, whose task it is to conduct the negotiations, also ensures compliance with the directives that have been submitted by the Council.
SwedishDessutom förskonas det franska ordförandeskapet inte från kritik från ledande europeiska diplomater på grund av sitt sätt att leda förhandlingarna.
In addition, the French Presidency is not escaping criticism from leading European diplomats because of the way in which it is conducting the negotiations.