SV

leda {utrum}

volume_up

Användningsexempel för "leda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta beslut skulle även leda till illojal konkurrens mellan transportföretagen.
This decision would also lead to unfair competition between transport companies.
SwedishSanktioner kommer dock inte att leda till en varaktig förbättring av situationen.
However, sanctions will not bring about a lasting improvement in this situation.
SwedishStrykningen som föreslås i ändringsförslag 5 skulle leda till faktafel i skälet.
The deletion proposed by Amendment No 5 would make the recital factually wrong.
SwedishDet hotar löntagarnas rättigheter, och det riskerar att leda till social dumpning.
It threatens employees’ rights and it is in danger of leading to social dumping.
SwedishJag anser att ert sätt att leda debatten i detta fall har varit mycket olyckligt.
I believe that your manner of presiding in this case has been rather unfortunate.
SwedishDet är den romerskkatolska kyrkans plikt att leda sina trogna, inte att ledas.
It is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.
SwedishDen oroande tystnaden i dag riskerar att leda till jordskred i morgondagens val.
The silent unease of today risks creating landslides in the elections of tomorrow.
SwedishDet skulle leda till att EU hamnar i – som Thomas Hobbes sa – ett naturtillstånd.
That would lead to Europe becoming – as Thomas Hobbes said – a state of nature.
SwedishDet kommer att leda till att uppfödarna förlorar tilliten till EU:s institutioner.
This will cause farmers to lose faith in the institutions of the European Union.
SwedishVi behöver emellertid ett tredelat synsätt som innefattar leda, samla och dela.
However, we need a three-pronged approach involving leading, pooling and sharing.
SwedishOm ni nu vänder dem ryggen kan det leda till att många av dem blir EU-skeptiker.”
To turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.
SwedishDetta skulle leda till högre slut- och konsumentpriser och lägre producentpriser.
The result would be higher end and consumer prices and lower prices for producers.
SwedishUnderlåtenhet att göra så kommer att leda till obalans och snedvriden konkurrens.
Failure to do so will give rise to an imbalance and distortion of competition.
SwedishEn steril diskussion om antalet röster kan bara leda till ett minskat förtroende.
Pointless discussions about the number of votes would only weaken its credibility.
SwedishDet finns ett brittiskt ordförandeskap som borde leda arbetet men som inte gör det.
There is a UK Presidency, it should preside over matters and it is not doing so.
SwedishEuropeiska unionen har sänt tydliga signaler om att vi vill leda den processen.
The European Union has offered clear signs of its desire to lead this process.
SwedishDe här signalerna från samhället måste leda till förbättringar på webbplatserna.
These signals from society will need to lead to improvements to the websites.
SwedishDetta kommer att leda till en avsevärt ökad börda på medlemsstaternas budgetar.
This will result in a significant increase in the burden on Member States' budgets.
SwedishMåste det automatiskt leda till brist på och begränsad produktion av livsmedel?
Must this automatically be accompanied by shortages and limited production of food?
SwedishGenom att göra så kan vi leda vägen och vara ett föredöme för resten av världen.
By so doing, we can lead the way and be an example to the rest of the world.