SV led
volume_up
{neutrum}

1. allmänt

Detta betänkande är ett led i den riktningen.
This report is a step in the right direction.
Se till att EU kan fortsätta spela en ledande roll och driva på det internationella klimatarbetet mot positiva resultat.
You must ensure that the EU can continue to play a leading role and you must propel international work on climate change in the direction of achieving positive results.
Det kommer att vara en ögonblicksbild, som är bra, men inte leder ungdomen dit den bör ledas, nämligen till multietnisk samvaro.
The festival will encapsulate a moment in time, and that is worthwhile, but it will not lead young people in the direction that we have to lead them - along the road to multi-ethnic coexistence.
led (även: akt, arkiv, dossier, register)
volume_up
file {substantiv}
Det ryska hotet lever och har redan trängt in i vårt dagliga medvetande, inte bara genom energipriser utan också i form av bilder på långa led av stridsvagnar som väller in i Georgien.
Russian menace lives, and has already penetrated our everyday consciousness, not only through energy prices but also in the image of columns of tanks filing into Georgia.
led (även: bana, bransch, fil, tråd)
volume_up
line {substantiv}
Ändringsförslag 5 handlar om familjemedlemmar i uppstigande led.
Amendment No 5 deals with relatives from the ascending line.
Faktiskt...... alla killar i hans led, är bil jagare.
In fact...... all the males in his line, car-chasers.
Det är cowboys som vi måste tukta och rätta in i ledet genom att registrera dem.
These are the cowboys that we need to train and get into line by registering them.
volume_up
pass {substantiv}
Den ena gången efter den andra antar Europaparlamentet resolutioner om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik där EU spelar en ledande roll i världen.
Time after time this Parliament passes resolutions for a common foreign and security policy with Europe a leader in global affairs.
De stater som just har löst ut sina banker borde göra det obligatoriskt för dem att omedelbart föra vidare de betydande sänkningarna av ECB:s basräntesats till nästa led.
The states that have just bailed out their banks ought to make it mandatory for them to pass on immediately the significant reductions to the ECB's base rate.
Vi hoppas att Turkiet avstår från att verkställa de dödsdomar som redan har avkunnats - inklusive domen mot PKK-ledaren Öcalan.
We hope that Turkey will refrain from implementing the death sentence in cases where such a sentence has been passed - including the PKK leader, Abdullah Öçalan.

2. militärt

led (även: grad)
volume_up
rank {substantiv}
Det hjälper inte att en ledande EU-skeptiker har befordrats till full kabinettrang.
It does not help that a leading Eurosceptic has been promoted to full cabinet rank.
(Applåder) Jag tror att parlamentet med all rätt kan vara stolt över att ha sådana ledamöter i sina led.
I believe that Parliament can be proud to have Members of such calibre in its ranks.
Den kommer att säkerställa att det inte dyker upp en potentiell van Buitenen-affär från parlamentets egna led.
This will avoid a potential van Buitenen affair emerging from inside Parliament's own ranks.

Användningsexempel för "led" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDe säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
These demonstrably safeguard approximately 600 000 jobs upstream and downstream.
SwedishDe säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
To cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.
SwedishJa, den dagen led rådet ett nederlag genom ännu en juridisk styrkedemonstration.
Yes, the Council was defeated that day by a further judicial show of strength.
SwedishKvinnorna skall involveras i alla led av utvecklingssamarbetet och i all politik.
Women must be brought in at all stages of development work and in all policies.
SwedishDenna debatt om harmonisering av bolagsskattebasen är ett led i denna strävan.
This debate on corporate tax base harmonisation is a consequence of such efforts.
SwedishSom ett led i handlingsplanen vill vi verkligen förstärka detta regionala samarbete.
We do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
SwedishDet har stor betydelse också för de nya stater som vi kommer att ta emot i våra led.
This is also immensely important to the new countries which will be joining us.
SwedishProcesserna kommer att fortsätta, eftersom det ingår mer än ett led i denna situation.
Processes will continue, because there is more than one stage in this situation.
SwedishHan led av en masochistisk fattning - - mera känd som kirurgisk borttagning.
Suffered from a masochistic compulsion...... commonly known as surgical addiction.
SwedishI ett tidigare led är det nödvändigt med en ambitiös politik för utvecklingsbistånd.
It is essential that an ambitious development aid policy is implemented beforehand.
SwedishAtt rösta ja till detta förslag är ett led i kampen om att förenkla EU:s lagstiftning.
Voting in favour of this proposal is part of the fight to simplify EU legislation.
SwedishMen nu kommer en annan fråga: "Hur mycket trodde dessa patienter att de led?"
But now there is another question: "How much did these patients think they suffered?"
SwedishFörslaget till direktiv kommer nu att granskas som ett led i ett förlikningsförfarande.
The draft Directive will now be examined as part of a conciliation procedure.
SwedishDen globala energiförsörjningen är också ett led i krisförebyggandet och fredspolitiken.
The global energy supply is also part of crisis prevention and peace policies.
Swedishsamordning av de utredningar och lagföringsförfaranden som avses i led a,
the coordination of investigations and prosecutions referred to in point (a);
SwedishUtan att det påverkar andra led är de centrala instanser för bättre lagstiftning.
Without prejudice to the other elements, these are the key elements for better lawmaking.
SwedishI Polen skrotades ett stort antal gamla fartyg som ett led i reformerna.
In Poland a large number of old vessels were scrapped as part of the reforms.
SwedishVad kan vi göra för närsjöfarten som led i kedjan av kombinerade transporter?
What can we do for short sea shipping as a link in the intermodal chain?
SwedishEn förnuftig energipolitik bör syfta till att ändra beteendet i alla led.
Mr President, a sensible energy policy should aim to change behaviour at every stage.
Swedishled förslaget skeppsbrott. Nu har det, efter vad jag tror, dock en möjlighet.
That proposal came to nothing, but this time, I gather, it stands a good chance of success.