SV

last {utrum}

volume_up
1. allmänt
last (även: transport)
Jag märkte ofta om lasten till " jordbruksmaskiner ".
I routinely mislabeled my arms shipments " farm machinery. "
Jag vill påminna parlamentet om att kommissionens totala livsmedelsbistånd, som nu håller på att lastas av, skeppas eller upphandlas, uppgår till över 282 miljoner ton.
An EC food aid shipment of 30 000 tonnes channelled through the World Food Programme arrived in Djibouti port last weekend.
Därför kan det ibland dröja månader, ibland till och med år, innan ett förfarande för en last är avslutat; " klarerat" kallas det på jargong.
As a result, the completion - the discharge, as the jargon has it - of an individual procedure for an individual shipment can sometimes take months, or even years.
last (även: börda)
last (även: ansvar, börda, huvudtema)
Och jag vill också tala om vad jag kallar "kunskapens nya last".
And I also want to talk about what I call our new burden of knowledge.
Det är inte tillräckligt att kostnaden för att samla in och återvinna produkter inte ligger konsumenten till last.
It is not good enough that the cost of collecting and recycling products should not be a burden upon the consumer.
Får ni inte känslan av att ni lastar båten onödigt tung?
Do you not feel that this is an extra burden that serves no purpose?
last
volume_up
cargo {substantiv}
De utgör ett särskilt hot mot fartygens säkerhet, deras last, passagerare och besättning.
They are especially threatening to the safety of vessels, their cargo, passengers and crew.
Dessa fartyg är avsedda för torr last, de är inga krigsfartyg.
Those ships are dry cargo ships, they are not war vessels.
Att förflytta denna farliga last just nu är att spotta offren för den 11 september i ansiktet.
The movement of this dangerous cargo at this time is spitting in the face of the victims of September 11.
last (även: ryggsäck, packning, bal, packe, knyte, bylte)
volume_up
pack {substantiv} [AUS]
Till exempel blev det absurda yrkandet om Kroatien tack vare Packs insats något mindre absurd, men jag hade gärna läst de absurda ursprungstexterna.
Thanks to the efforts of Mrs Pack, for example, the absurd motion on Croatia is now somewhat less so, yet I would still have welcomed the opportunity to read the absurd texts in their original form.
2. militärt
last
(Skratt) Jag bar min last nedför trappen där jag mötte min nemesis och den älskade hunden vid ytterdörren.
(Laughter) I carried my payload back downstairs where I met my nemesis and the precious dog by the front door.
Det innebär att fordon med en last på högst 3, 5 ton eller en totalvikt på max 6 ton undantas.
That means that vehicles with payloads of up to 3.5 tonnes or maximum permissible laden weights of up to 6 tonnes are excluded.
3. "svaghet"
last (även: synd, syndigt leverne)
volume_up
vice {substantiv} [vard.]
Ni får förlåta, men bowling för pengar är min enda last.
You see, bowling for money... that's my only vice.
Som rådets ordförande - och även ni herr vice ordförande - nämnde är det av miljömässiga och ekonomiska skäl avgjort bättre att undvika resor utan last i EU.
As the President-in-Office of the Council - and you, too, Vice-President - mentioned, it is intrinsically better, on environmental and economic grounds, to avoid unladen journeys in Europe.
4. konstruktion
last (även: belastning)
volume_up
load {substantiv}
Och vad händer om ytterligare en last med kläder fastnar i EU: s hamnar om några veckor?
And what if, within a few weeks’ time, another load of clothing is stuck in European ports?
Och vad händer om ytterligare en last med kläder fastnar i EU:s hamnar om några veckor?
And what if, within a few weeks’ time, another load of clothing is stuck in European ports?
Han får bara betalt för leveranser och inte när han väntar i depån på att få en last att leverera.
He only gets paid for deliveries and not while waiting hours at a depot to be given a load to deliver.
EN

last {adjektiv}

volume_up
The last 5 fonts will be shown and the last one will be the first name on the list.
Upp till 5 teckensnitt visas och det senast använda teckensnittet infogas alltid överst i listan.
Last updated: May 23, 2013 Page editor: Hanna Christiansson Source: IIES
Senast uppdaterad: 6 maj 2013 Webbredaktör: Hanna Christiansson Sidansvarig: IIES
Last updated: June 4, 2013 Page editor: Hanna Christiansson Source: IIES
Senast uppdaterad: 4 juni 2013 Webbredaktör: Hanna Christiansson Sidansvarig: IIES
They are the last people to be consulted and also the last people to be informed.
De var de sista som rådfrågades, och det är också de som sist informeras.
Last, but not least, it would increase the costs of insurance mediation.
Sist men inte minst, skulle det öka kostnaderna för försäkringsförmedling.
And last but not least, criminal sanctions with a deterrent effect.
Och sist men inte minst, straffrättsliga påföljder med avskräckande effekt.
It is practically the last remaining bastion of Communism in the world.
Kuba är praktiskt taget kommunismens enda återstående utpost i världen.
We need to include the last remaining Member States in the information exchange system.
Vi måste ta med de sista återstående medlemsstaterna i systemet för informationsutbyte.
The last remaining champions of self-regulation of the financial markets are here in this House.
De sista återstående förkämparna för självreglering av finansmarknaderna finns här i parlamentet.

Användningsexempel för "last" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet finns enkla, billiga transpondrar som kan fästas vid varje slags last.
There are very simple, cheap transmitters, which can be attached to any cargo.
SwedishSom redan har sagts är transporter utan last inte till nytta för någon.
As has already been mentioned, unladen journeys are of no benefit to anybody.
SwedishResor utan last håller redan på att reduceras och därigenom skyddas miljön.
Unladen journeys are already being reduced and the environment protected.
SwedishJordbrukarna stoppade lastbilarna och slängde ut deras last på vägen.
The farmers held up the lorries and their contents were dumped on the road.
SwedishFörlisningen av New Flames last och föroreningen av Algecirasbukten (debatt)
New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (debate)
SwedishOch vad händer om ytterligare en last med kläder fastnar i EU:s hamnar om några veckor?
And what if, within a few weeks’ time, another load of clothing is stuck in European ports?
SwedishOch vad händer om ytterligare en last med kläder fastnar i EU: s hamnar om några veckor?
And what if, within a few weeks’ time, another load of clothing is stuck in European ports?
SwedishGenom detta system uppmärksammas gränsinspektörerna på specifik och potentiellt farlig last.
The latter draws border inspectors' attention to specific, potentially dangerous, cargo.
SwedishDe utgör ett särskilt hot mot fartygens säkerhet, deras last, passagerare och besättning.
They are especially threatening to the safety of vessels, their cargo, passengers and crew.
SwedishVi skulle antagligen behöva passiva, men eventuellt också aktiva, transpondrar för tung last.
We would probably need passive, but possibly also active, transmitters for heavy cargo.
SwedishFolk tvivlar således på säkerheten för fartyg som transporterar farlig eller förorenande last.
So people are doubtful about the safety of ships which carry dangerous or polluting goods.
SwedishOch jag vill också tala om vad jag kallar "kunskapens nya last".
And I also want to talk about what I call our new burden of knowledge.
SwedishTjänstemän från Europeiska kommissionen säger att radioaktiv last redan underförstått finns med i texten.
I would invite Commissioner Wallström to take a stand on this issue, explicitly so.
SwedishOperation Atalanta har lyckats skydda fartyg med last som innebär hög risk genom att eskortera dem.
Operation Atalanta has succeeded in providing protection for high-risk cargos by escorting them.
SwedishAtt förflytta denna farliga last just nu är att spotta offren för den 11 september i ansiktet.
The movement of this dangerous cargo at this time is spitting in the face of the victims of September 11.
SwedishDet betyder att 15 ton av den 15 000 ton tunga last som släpptes ut i havet är högst giftig.
This means that the 15 000 tonnes of cargo released into the sea include 15 tonnes of highly toxic products.
SwedishHan får bara betalt för leveranser och inte när han väntar i depån på att få en last att leverera.
He only gets paid for deliveries and not while waiting hours at a depot to be given a load to deliver.
SwedishDessa fartyg är avsedda för torr last, de är inga krigsfartyg.
Those ships are dry cargo ships, they are not war vessels.
SwedishFör närvarande flyger flygplan med last av plutonium över medlemsstaterna, inklusive Förenade kungariket.
At the present time aircraft carrying plutonium are flying over Member States including the UK.
SwedishChoklad är en söt frestelse, för många människor en last, för Europeiska unionen ett rött skynke.
Chocolate is a sweet seduction; for some it is a sin, for the European Union it is a red rag to a bull.

Synonymer (svenska) till "last":

last
Swedish

Synonymer (engelska) till "last":

last
lastly