SV

lands- {adjektiv}

volume_up
Ett lands naturresurser är och bör förbli en nationell fråga.
A country's national resources are and should remain a national concern.
Hur stor ett lands krigsmaterialexport ska vara bör avgöras av varje lands nationella parlament.
The volume of each Member State’s arms exports should be determined by its national parliament.
För det första är beskattning något som hör till varje lands suveränitet.
First, taxation is a matter of national sovereignty for each Member State.
EN

lands {verb}

volume_up
1. "third pers. sing. simple present"
We took off from the shuttle landing facility, where the shuttle takes off and lands.
Vi lyfte från skyttelns landingsbana, där skyttlarna startar och landar.
When it lands, it blows up - it kills people.
När en bomb landar exploderar den och då dödas människor.
Han landar på jorden i ett flygande tefat.

Användningsexempel för "lands-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn målsättning, som helt enkelt hör till ett lands mest primära omsorgsplikter.
That objective is, quite simply, one of the primary welfare duties of the state.
SwedishJag ber om ert fortsatta stöd vid denna kritiska tidpunkt i vårt lands historia.
I ask for your continued support in this critical time in our country' s history.
SwedishEtt demokratiskt lands framtid ska inte kontrolleras av dess totalitära förflutna.
A democratic country's future should not be controlled by its totalitarian past.
SwedishVi måste koncentrera oss på att finna lösningar som bäst passar ett lands behov.
We have to concentrate on finding solutions which best fit a country's needs.
SwedishSom danskt statsråd undertecknade jag Ottawakonventionen för mitt lands räkning.
As a Danish government minister I signed the Ottowa Treaty on behalf of my country.
SwedishGuernica och Condorlegionen är och förblir en skamfläck i mitt lands historia.
Guernica and the Condor Legion are and remain a blot on my country ’ s history.
SwedishMen när en värdepappershandlare spekulerar i ett lands skuld riskerar han ingenting.
However, when a trader speculates on a country's debt, he does not risk a thing.
SwedishDet bästa är att man inte lägger sig i ett annat lands interna affärer, inte sant?
It is better not to intrude in the internal affairs of another country, is it not?
SwedishGuernica och Condorlegionen är och förblir en skamfläck i mitt lands historia.
Guernica and the Condor Legion are and remain a blot on my country’s history.
SwedishEU ska definitivt inte som institution ha synpunkter på ett annat lands system.
As an institution, the EU must definitely not have views on another country's system.
SwedishI inläggen fäste man också uppmärksamhet på tredje lands medborgares status.
Some speeches focused attention on the status of nationals of third countries.
SwedishI stället har han berikat sig själv och sina vänner och förstört sitt lands ekonomi.
Instead, he has enriched himself, his friends and destroyed his country's economy.
SwedishEU avslöjas nu som oförmöget att förvalta sina gränser till lands och till sjöss.
Europe is openly revealed as being powerless to manage its land and maritime borders.
SwedishJag är själv mycket oroad över vad som händer i mitt eget lands huvudstad.
I myself am very concerned at what is happening in the capital of my own country.
SwedishVid er sida, herr Enrique Barón Crespo, var han ert lands hälsovårdsminister.
He was Health Minister for your country in your government, Mr Barón Crespo.
SwedishAtt skydda varje lands rätt till hållbar produktion är ett framtida krav.
Defending each country's right to sustainable production is a future requirement.
SwedishVi får inte förväxla en brottslings handlingar med ett helt lands politik!
We must not confuse the acts of one criminal with the policy of an entire country!
SwedishDet sade Lincoln i sitt öppningsanförande Som vårt lands 16: e president
Lincoln said that in his first inaugural address as our nation's 16th president.
SwedishEtt lands storhet bygger inte på militär styrka, eller på ekonomiska rikedomar.
A country is not made great by its military strength or its size or its economic wealth.
SwedishTurism kan vara en betydande drivkraft för ett fattigt lands utveckling.
Tourism may be a significant driving force for the development of a poor country.

Synonymer (svenska) till "land":

land
landa
Swedish
landet
Swedish