SV

laglig {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
– Distinktionen mellan laglig prostitution och tvångsprostitution är artificiell.
The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
Den var laglig enligt brittisk lagstiftning; den var laglig enligt gemenskapens lagstiftning.
It was legal under UK law; it was legal under European law.
Det behövs fortfarande tydliga gemensamma bestämmelser för en laglig invandring.
We continue to need unambiguous common rules for legal immigration.
Vi behöver en rättslig ram som tillåter laglig invandring till EU.
We need a judicial framework permitting legal immigration into the EU.
För det första anser jag att det är mycket viktigt att en genuint förebyggande politik om laglig invandring äntligen antas.
And if we are not capable of being efficient and if we do not relate the area to the resolution of the problem, there will be no common police and judicial area.
Med förevarande avtal blir det därför möjligt att på ett förnuftigt sätt utforma det lagliga och domstolsmässiga förfarandet och även praxis.
By virtue of this convention, we can endeavour to create a reasonable framework for legal and judicial processes and practice.
Kommissionen klargjorde sedan sin ståndpunkt – en tydlig och laglig ståndpunkt.
Then the Commission spelt out its position, a clear and lawful position.
Lawful interception of telecommunications
Den första utgår från resolutionen från 1995 om laglig avlyssning av telekommunikationer.
The first concerns the 1995 resolution on the lawful interception of telecommunications.
På kontinenten finns det en laglig marknad för ungnöt från irländska lantgårdar.
There is a legitimate market in mainland Europe for young cattle from Irish farms.
Vi har konsekvent intagit ståndpunkten att sådan handel är laglig.
We have consistently taken the view that such trade is legitimate.
Blockaden är en laglig handling anser jag och vi måste också ta hänsyn till detta.
The blockade is a legitimate action, in my view, and we must also take that into consideration.
laglig
Laglig odling skulle inte ersätta den illegala odlingen, utan få den att öka.
Licit cultivation would add to illicit cultivation, not replace it.
Vidare har den afghanska regeringen själv bestämt uteslutit all form av laglig opiumproduktion, vilket är ett viktigt argument.
Finally, the Afghan Government itself has firmly ruled out - and this is an important argument - any licit production of opium.
Enligt den internationella narkotikakontrollstyrelsen finns det för närvarande ingen efterfrågan på laglig opium för medicinska ändamål.
On the demand side, there is, at this moment, no demand for additional licit opium for medical purposes according to the International Narcotics Control Board.
    Revisionsrätten skall pröva om samtliga inkomster och utgifter varit lagliga och korrekta och om den ekonomiska förvaltningen varit sund.
The Court of Auditors shall examine whether all revenue has been received and all expenditure incurred in a lawful and regular manner and whether the financial management has been sound.
laglig (även: berättigad, rättmätig)
volume_up
true {adj.} (lawful)
Det är sant att vi inte har någon laglig rätt, och någon har höjt sin röst någon gång - inte i denna kammare men i utskotten - och föreslagit att vi skulle vända oss till domstolen.
It is true that, legally speaking, we have no rights, and on some occasions, not within this House but in committee, some speakers have suggested that this be taken to the Court of Justice.
2. näringsliv
laglig
– Distinktionen mellan laglig prostitution och tvångsprostitution är artificiell.
The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
Den var laglig enligt brittisk lagstiftning; den var laglig enligt gemenskapens lagstiftning.
It was legal under UK law; it was legal under European law.
Det behövs fortfarande tydliga gemensamma bestämmelser för en laglig invandring.
We continue to need unambiguous common rules for legal immigration.
laglig
Kommissionen klargjorde sedan sin ståndpunkt – en tydlig och laglig ståndpunkt.
Then the Commission spelt out its position, a clear and lawful position.
Lawful interception of telecommunications
Den första utgår från resolutionen från 1995 om laglig avlyssning av telekommunikationer.
The first concerns the 1995 resolution on the lawful interception of telecommunications.

Användningsexempel för "laglig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPå kontinenten finns det en laglig marknad för ungnöt från irländska lantgårdar.
There is a legitimate market in mainland Europe for young cattle from Irish farms.
SwedishVi behöver tillgång till laglig migration som ger migranterna sociala rättigheter.
We need fair access to legal migration that gives migrants proper social rights.
SwedishVi tycker inte att det är nödvändigt att skapa en laglig grund för call by call.
We do not consider it necessary to create a legal basis for call-by-call selection.
SwedishLaglig invandring till EU är en fullständigt acceptabel lösning på problemet.
Legal immigration into the EU is a completely acceptable solution to the problem.
Swedish– Distinktionen mellan laglig prostitution och tvångsprostitution är artificiell.
The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
SwedishSvaret måste omfatta laglig invandring som ett alternativ till illegal invandring.
The response must involve legal migration, as an alternative to illegal immigration.
SwedishTio år efter Tjernobyl-katastrofen deltog jag i en laglig demonstration i Minsk.
Ten years after the Chernobyl disaster I took part legally in a demonstration in Minsk.
SwedishJag skulle nu vilja säga några ord om den strategiska planen för laglig migration.
I should now like to say a few words on the policy plan on legal migration.
SwedishVi betonar vikten av en övergripande strategi för politik för laglig migration.
We stress the importance of a global approach to legal migration policies.
SwedishKommissionen klargjorde sedan sin ståndpunkt – en tydlig och laglig ståndpunkt.
Then the Commission spelt out its position, a clear and lawful position.
SwedishKriterierna är bland annat tiden för laglig bosättning och tillräckliga inkomster.
The criteria are, amongst others, the length of legal residence and adequate resources.
SwedishEtt sådant exempel är lagstiftningspaketet om laglig och olaglig invandring.
Such an example is the legislative package on legal and illegal migration.
Swedish   – Distinktionen mellan laglig prostitution och tvångsprostitution är artificiell.
   The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
SwedishI stället gör det faktiskt tillverkning av celler som bygger på kadmiumtellurid laglig.
In fact, it legalises the production of cells based on tellurides of cadmium.
SwedishDe kan se huruvida de köper på en säker, laglig Internetsajt eller på en olaglig sajt.
They can tell whether they are dealing with a safe, legal website or an illegal one.
SwedishDe nya bestämmelserna innebär att den här hanteringen kan fortsätta på laglig grund.
The new provision would allow such behaviour to continue and put it on a legal footing.
SwedishDet är därför som unionens politik för laglig invandring är en sådan viktig fråga.
That is why Union policy on legal migration is such an important issue.
SwedishJag vill göra en mycket klar åtskillnad mellan olagligt införande och laglig import.
I wish to make a very clear distinction between illegal introduction and legal imports.
SwedishSlutligen, som Hazan säger, handlar detta om ett första instrument för laglig invandring.
Finally, as Mrs Hazan said, this is the first instrument on legal immigration.
SwedishNär det gäller laglig invandring behöver vi specifika initiativ också på detta område.
As regards legal migration, we need specific initiatives in this area too.

Synonymer (svenska) till "laglig":

laglig