"lagenlig" - Engelsk översättning

SV

"lagenlig" på engelska

SV

lagenlig {adjektiv}

volume_up
Det behövs bättre förtydliganden när det gäller domstolsprövning, lagenlig behandling av uppgifter och radering av uppgifter.
We need to have more clarification concerning redress, lawful data processing and deletion of data.
Jag välkomnar och stöder alla åtgärder som garanterar och underlättar en lagenlig användning av EU:s solidaritetsmedel.
I welcome and support any step which guarantees and facilitates the lawful use of European solidarity funds.
Jordreformer kan genomföras på lagenligt sätt genom en lagenlig regering, och en lagenlig regering kan komma till makten efter ett normalt val.
Land reforms can be introduced through legal channels by a lawful government, and a lawful government comes to power after normal elections.
Det ger nu kommissionen en lagenlig förevändning för att införa åtgärder för de äldre och pensionärerna.
It now gives the Commission a legal peg to introduce measures for the elderly and senior citizens.
Jordreformer kan genomföras på lagenligt sätt genom en lagenlig regering, och en lagenlig regering kan komma till makten efter ett normalt val.
Land reforms can be introduced through legal channels by a lawful government, and a lawful government comes to power after normal elections.
Den är ett lagenligt organ och fattar själv sina beslut.
It is a legal body and makes its own decisions.
Genom konstitutionen skapas en mer demokratisk och funktionell union som blir mer trovärdig och lagenlig både inom EU och utanför.
It creates a more democratic and more operational Union and makes it more credible and valid both at home and abroad.

Användningsexempel för "lagenlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBara på detta sätt ges medlemsstaterna en lagenlig möjlighet att medverka.
Only in this way can Member States participate in this action according to the letter of the law.
SwedishDet ger nu kommissionen en lagenlig förevändning för att införa åtgärder för de äldre och pensionärerna.
It now gives the Commission a legal peg to introduce measures for the elderly and senior citizens.
SwedishDet behövs bättre förtydliganden när det gäller domstolsprövning, lagenlig behandling av uppgifter och radering av uppgifter.
We need to have more clarification concerning redress, lawful data processing and deletion of data.
SwedishEn regelrätt död, inte lagenlig, eftersom dödsstraff faller utanför alla lagrum som är värdiga det namnet.
Death by rule, not by the rule of law, because the death penalty falls outside the limits of any law worthy of the name.
SwedishJag välkomnar och stöder alla åtgärder som garanterar och underlättar en lagenlig användning av EU:s solidaritetsmedel.
I welcome and support any step which guarantees and facilitates the lawful use of European solidarity funds.
SwedishGenom konstitutionen skapas en mer demokratisk och funktionell union som blir mer trovärdig och lagenlig både inom EU och utanför.
Nor should we forget the chairman of the Convention, Mr Giscard d'Estaing, whom we need to thank.
SwedishDessutom infördes habeas corpus-principen, dvs. principen att domstolen fastställer huruvida en arrestering är lagenlig.
Moreover, the habeas corpus principle was introduced, i.e. the principle that the court ascertains whether detention is lawful.
SwedishGenom konstitutionen skapas en mer demokratisk och funktionell union som blir mer trovärdig och lagenlig både inom EU och utanför.
It creates a more democratic and more operational Union and makes it more credible and valid both at home and abroad.
SwedishKonformitetsförklaringen inom CE-området bekräftar ju att produkten motsvarar alla föreskrifter inom Europeiska unionen och är lagenlig här.
The CE conformity marking does indeed confirm that the product complies with all rules within the European Union and is legal here.
SwedishJordreformer kan genomföras på lagenligt sätt genom en lagenlig regering, och en lagenlig regering kan komma till makten efter ett normalt val.
Land reforms can be introduced through legal channels by a lawful government, and a lawful government comes to power after normal elections.
SwedishFör det första måste vi klargöra att när uppgifter från denna övervakning inte stämmer med det frivilliga åtagandet, kommer problemet att lösas på lagenlig väg.
First: we must make it clear that if the monitoring data show that the voluntary undertaking does not work, then legislation will follow.
SwedishAlltså måste det här infogas en länk: Övervakning och en lagenlig lösning, om siffrorna entydigt ger belägg för att åtagandena inte uppfyllts.
In other words, there needs to be a link between monitoring and legislation if the figures prove unequivocally that the undertakings are not being complied with.
SwedishKommer pakten att innebära att migranter som skaffat sig lagenlig anställning och integrerats i det ekonomiska och sociala livet får ett officiellt erkännande?
For migrants who are legally employed and who are a real part of our economic and social life, will this mean that they are officially recognised?
SwedishJag förslår också att för såväl nummerportabilitet som carrier selection och carrier preselection ge en lagenlig grund genom revidering av interkonnektdirektivet.
I also propose establishing a legal basis for number portability and for carrier selection and carrier preselection in a review of the interconnection directive.
Swedish    Dessa uppgifter skall behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund.
Such data must be processed fairly for specified purposes and on the basis of the consent of the person concerned or some other legitimate basis laid down by law.
SwedishDet andra är återinförandet av en lagenlig författning och återgång till en pluralistisk dialog, som omfattar alla partier, naturligtvis även oppositionspartierna.
The second is the restoration of constitutional legality and the resumption of pluralist dialogue involving all parties, including of course the opposition parties.
SwedishSom ordföranden för Hongkongs advokatsamfund nyligen skrev så kräver rättssäkerheten att processen för att stifta och avskaffa lagar är öppen, förnuftig och lagenlig.
As the chairman of the Hong Kong bar association recently wrote, the rule of law requires that the process of making and repealing law is open, reasoned and in accordance with the law.