SV

laga {adjektiv}

volume_up
Amerikanerna hotade att vidta laga åtgärder och sanktioner och ICAO verkade vakna till liv.
The Americans threatened legal action and sanctions and ICAO seemed to wake up.
Det kommer att få omedelbar laga kraft i de berörda medlemsländerna.
It will enter into immediate legal effect in the Member State concerned.
De anställda har även rätt att söka laga gottgörelse om så är lämpligt.
They also have access to legal redress if appropriate.

Användningsexempel för "laga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI Irland har vi ett ofta använt uttryck - " om det inte är trasigt, varför laga det ".
In Ireland we have a commonly used phrase - " if it is not broken, why fix it ".
SwedishOch hur ska vi kunna förklara att det verkligen är nödvändigt att laga taket i god tid?
And how do we explain that it really is necessary to fix the roof in good time?
SwedishDet är min förhoppning att detta lagförslag snabbt blir färdigt och vinner laga kraft.
I also hope that this legislative proposal is quickly adopted and implemented.
SwedishI det här fallet bör vi följa principen ”laga den inte om den inte är sönder”.
In this case, we should be guided by the principle of 'if it ain't broke, don't fix it'.
SwedishDu får städa och laga mat, massera mina svullna fötter och klippa mina tjocka gula tånaglar.
You'll cook and clean and massage my bunions and clip my thick, yellow toenails.
SwedishAmerikanerna hotade att vidta laga åtgärder och sanktioner och ICAO verkade vakna till liv.
The Americans threatened legal action and sanctions and ICAO seemed to wake up.
SwedishJag är så lättad över att din mamma inte ska laga genrepsmiddagen.
I am so relieved that your mother decided... not to cook the rehearsal dinner.
SwedishÄven på det finansiella området är det nu dags att sluta lappa och laga.
We need to get past our fragmented approach in terms of finance as well.
SwedishDet finns ett ordspråk i mitt hemland som säger, varför laga något som inte är trasigt?
There is a saying in my country, 'If it is not broken, why fix it?'
SwedishDet kommer att få omedelbar laga kraft i de berörda medlemsländerna.
It will enter into immediate legal effect in the Member State concerned.
SwedishDu fick väl en nyckel också så du kan komma och gå och laga och reparera!
Did she Iend you a key, too, so you can come and go as you please?
SwedishJust då tog gasen slut, så det gick inte att laga mat längre.
Right at that moment, however, the gas ran out and there could be no more cooking.
SwedishOch jag har spenderat en lång tid -- 25 år -- att laga dessa.
The humble potato -- and I've spent a long time, 25 years, preparing these.
SwedishStadgan om de grundläggande rättigheterna vinner laga kraft och blir bindande gentemot medborgarna.
The Charter of Fundamental Rights acquires legal force and becomes binding on citizens.
SwedishOm man kan laga mat kan inget hända en, för vad du än hittar försöker du att omvandla.
If you can cook, nothing can happen to you, because whatever you find, you will try to transform it.
SwedishAtt lära barn laga mat är ett annat bra sätt att förebygga fetma.
Teaching children to cook is another good way of preventing obesity.
SwedishDagen innan slog maken henne eftersom hon inte var hemma i tid för att laga hans middag.
The day before, her husband beat her up because she was not home in time to prepare dinner for him.
SwedishNågra av dem har inte ens anklagats eller i laga ordning ställts inför rätta.
Some of them have not even been charged and duly tried.
SwedishDet tycks finnas utrymme för det förträffliga tänkespråket "Om det inte är trasigt, laga det inte".
There would seem to be scope for the admirable dictum: "if it ain't broke, don't fix it".
SwedishLåt mig påminna om det populära talesättet ”det går inte att laga omelett utan att knäcka ägg”.
Let me remind you of the popular proverb, ‘you cannot make an omelette without breaking eggs’.