"lön" - Engelsk översättning

SV

"lön" på engelska

volume_up
lön {plur.}

SV lön
volume_up
{utrum}

1. allmänt

lön (även: betalning, avlöning, löning)
volume_up
pay {substantiv}
1 - En parlamentarikers lön skall inte överskrida en yrkesarbetares lön.
1 - that the pay of a Member of Parliament should be no higher than that of a qualified worker;
Lika lön för lika arbete, javisst, men själva kärnfrågan handlar om referensen.
Equal pay for equal work, certainly, but the key issue is the reference point.
Uppskattningen måste också återspeglas i lön och arbetsvillkor.
That appreciation must also be reflected in pay and working conditions.
lön (även: avdrag, tilldelning, anslag, rabatt)
volume_up
allowance {substantiv}
I stället säger vi att vi endast kan ändra på systemet för reseersättningar om vi kan höja lönerna för ledamöterna i Europaparlamentet.
Instead, we say that we are only going to change the travel allowance system if we can increase MEPs'salaries.
Eller att tjänstemännen i parlamentet måste få högre lön för att de arbetar hårdare?
Or that the officeholders in this Parliament need an increase in their allowances because they work harder?
anställningsvillkor, särskilt löner, arvoden och pensioner, för revisionsrättens ordförande och ledamöter,
the conditions of employment, in particular the salaries, allowances and pensions, of the President and members of the Court of Auditors;
volume_up
payment {substantiv}
Jag stöder därför att full lön ska betalas under mammaledigheten.
Therefore, I support the payment of salary in full for the duration of the maternity leave.
Det verkliga problemet är det faktum att man inte betalar ut pensioner och att soldater, läkare och lärare inte erhåller sin lön.
The real problem is non-payment of pensions, of soldiers, doctors and teachers.
Men detta görs med den anställdes samtycke, och givetvis till extra lön, och inte bara automatiskt varje vecka.
Yet this is done with the employee's consent, and for additional payment, of course, and not just automatically every week.
1951 fick vi Internationella arbetsorganisationens överenskommelse om lika lön.
The ILO's Equal Remuneration Convention has existed since 1951.
Genomsnittet i de nuvarande femton medlemsstaterna är en samhälleligt godtagbar lön.
The average of the 15 current Member States is a socially acceptable level of remuneration.
Men en definition av denna typ utan beaktande av begreppet lön?
Such a definition without the concept of remuneration?
volume_up
reward {substantiv}
Det är groteskt att vi endast ger dem en usel lön, när vi rikligt belönar våra egna sockerproducenter och vår egen sockerindustri.
It is grotesque that we only give them a pittance, when we richly reward our own sugar producers and sugar industry.
In the Nordic countries we cannot tolerate such inflated rewards.
För fårfarmarna, som får liten lön för ett hårt arbete, som Neil Parish har beskrivit för oss, innebär detta dock en mycket svår uppgift.
But for sheep farmers, receiving such small rewards for hard work, as has been outlined by Mr Parish, makes this is a very difficult job.
volume_up
hire {substantiv}
lön (även: belöning, skatt, fynd, pris)
volume_up
prize {substantiv}
Arbetstagare behöver ett visst skydd för obetalda löner och borgenärerna behöver en förnuftig lösning som kommer att ge dem största möjliga skuldåterbetalning under givna förhållanden.
Employees need some protection for accrued salaries and creditors need a sensible solution which will give them the best possible repayments of debts under the circumstances.

2. näringsliv

lön
volume_up
salary {substantiv}
Det borde vara givet att ledamöterna skall få samma lön.
It is simply a fact that Members of this House should be paid the same salary.
Det pågår spekulationer i medierna om EU:s ordförande van Rompuys lön.
There is media speculation about President van Rompuy's salary.
För det första skall Duisenbergs lön enligt pressen hanteras som en statshemlighet.
Firstly, the press are saying that Mr Duisenberg's salary is to be regarded as a state secret.
lön
volume_up
wage {substantiv}
Dessa människor kan ligga på en minimilönenivå, men det är inte nödvändigtvis en lön som man kan leva av.
Those people may be on a minimum wage, but it is not necessarily a liveable wage.
De bör skyddas mot oberättigade uppsägningar och deras tidigare lön bör garanteras.
Women must be protected against any wrongful dismissal and their former wage must be guaranteed.
Som vi redan har hört skrevs principen om lika lön in i Romfördragen så tidigt som 1957.
As we have already heard, wage equality has been enshrined in the Treaties of Rome since 1957.

Synonymer (svenska) till "lön":

lön

Användningsexempel för "lön" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn språklärare i Estland kan tiodubbla sin lön genom att arbeta i Bryssel.
An Estonian language teacher can earn ten times as much by working in Brussels.
SwedishJag kommer från ett parlament där jag fick en viss lön; jag hade aldrig fått mer betalt.
I come from a parliament in which they gave me the ticket, I had never earned more.
SwedishMan säger: relatera lönen till en domares eller kommissionärs lön.
There is the idea of linking MEPs'salaries to those of judges or Commissioners.
SwedishDå måste vi faktiskt få lön för mödan med avseende på Montis förslag och kommissionens initiativ.
And then the Monti proposal and the Commission initiative will surely butter our parsnips.
SwedishSiffrorna talar för sig själva: 15 procent lägre lön för samma arbete.
The numbers speak for themselves: 15% less for the same work.
SwedishEftersom han var anställd av den rumänska staten, beskattades hans lön i Rumänien.
Because he had become an employee of the Romanian government, his income from this job was taxed in Romania.
SwedishJag tycker att det är rätt, eftersom det till en del kompenserar den lägre lön kvinnorna har när de arbetar.
I should therefore like this to happen in all fifteen states in the European Union.
SwedishDet är också viktigt att skapa arbeten, arbeten med rimlig lön, för att motverka problemet med korruption.
I have spent a lot of time working in the Balkans and continue to do so.
SwedishDet är vi också, eftersom vi båda får en viss procent på din lön.
As are we, since we both get a percentage of your payday.
SwedishVi började med jordbruksfrågan för en nog så lång tid sedan och steg för steg får vi lön för mödan.
We started with the issue of agriculture some time ago, and gradually we are getting value for money.
SwedishDe måste få samma möjligheter och samma ansvar som män och de måste få ” lika lön för lika arbete ”.
To conclude, Mr President, in society women must not have more problems than men, but the same problems.
SwedishDet har gett både mig och mina många kolleger lön för mödan.
It has repaid not only me but also my many colleagues.
SwedishTvärtom sliter de kinesiska arbetstagarna hårt under fruktansvärda förhållanden och får praktiskt taget ingen lön.
On the contrary, in fact – workers toil under horrendous conditions and are practically unpaid.
SwedishMannen vars arbete var så viktigt att han skulle få högre lön än president Barack Obama.
SwedishDet var nämligen inte godtagbart att arbetstagarna i Tyskland fick upp till 40 procent mindre lön än de fast anställda.
It was unacceptable for workers in Germany to be earning up to 40% less than the permanent staff.
SwedishDet var nämligen inte godtagbart att arbetstagarna i Tyskland fick upp till 40 procent mindre lön än de fast anställda.
It was unacceptable for workers in Germany to be earning up to 40 % less than the permanent staff.
SwedishJag anser att den lön som fastställts är alltför hög, men det var det pris vi fick betala för att alls få till stånd en kompromiss.
This is a sensible compromise for which everyone has had to go right to the pain barrier.
SwedishDu får ersättning för kost och logi men ingen lön.
Activities are unpaid, but all costs are covered.
SwedishJag säger det som jurist, som juridisk expert: det är otänkbart att en ledamot framställer sig som en anställd som får en lön.
It seems odd, therefore, that, in certain countries, MEPs refer to themselves as ‘ honourable’.
SwedishVad skulle kunna vara mer verkningsfullt för att skapa arbetslöshet än att garantera en lägsta lön för att inte arbeta?
What could be more calculated to create unemployment than guaranteeing a minimum income for not working?