"låsa" - Engelsk översättning


Menade du läsa
SV

"låsa" på engelska

SV låsa
volume_up
[låste|har låst] {verb}

När är det för sent att låsa stalldörren eftersom hästen redan har skenat iväg?
When it is too late to lock the stable door, and the horse has already bolted?
Vi hade också här möjlighet att låsa reformerna till det multilaterala handelssystemet.
We had the possibility here to also lock the reforms into the multilateral trading system.
Var du tvungen att låsa in dig i arbetsrummet?
You needed to lock yourself in the study for that?
När är det för sent att låsa stalldörren eftersom hästen redan har skenat iväg?
When it is too late to lock the stable door, and the horse has already bolted?
För det tredje: efter att parlamentet antog barnstrategin i januari kan vi nu inte backa och låsa in barn eller behandla dem som föreslås.
Thirdly: after adopting the strategy on the rights of the child in January, Parliament cannot now take a step backwards and lock up children or treat them as proposed.
Om du vill ha mer information om kontosäkerhet bör du läsa våra tips om att skydda data.
If you'd like more information on account security, we suggest reading some tips on Keeping Your Data Secure.
Innehållet krypteras så att det inte heller går att läsa med en extern redigerare.
The content is secured, so that it cannot be read with an external editor either.

Synonymer (svenska) till "låsa":

låsa

Användningsexempel för "låsa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag älskar idén som kom från byfolket: tre nycklar för att låsa upp lagret.
I love this idea that came from the village level: three keys to unlock that warehouse.
SwedishVi bör således känna oss manade att inte låsa oss i en konfrontation med Förenta staterna.
This should encourage us to bring an end to the confrontation with the United States.
SwedishDet kommer att erbjuda oss en nyckelpotential för att låsa upp världshandeln.
That will offer us a key potential for unlocking world trade.
SwedishDet är diktatoriskt att vilja tilldela staten en särskild åsikt och låsa in folk i en särskild politik.
A constitution should merely create ground rules for bringing the laws into being.
SwedishHur kan man låsa lönerna "i en anda av rättvisa" när vinsterna samtidigt är oförskämt höga?
How can wages be restricted 'in a spirit of fairness' when profits reveal unashamed exuberance?
SwedishHur kan man låsa lönerna " i en anda av rättvisa " när vinsterna samtidigt är oförskämt höga?
How can wages be restricted 'in a spirit of fairness ' when profits reveal unashamed exuberance?
SwedishVi bör inte ideologiskt låsa oss vid frågan om huruvida vi har en gemensam politik eller inte.
We should not get ideologically fixed on the whole question of whether we have a common policy or not.
SwedishKammaren har varit angelägen om att inte låsa systemet med en alltför hårt hållen definition.
Parliament is concerned that the mechanism should not be gripped in the vice of an excessively rigid definition.
SwedishOm vi inte lyckas låsa upp detta kapitel kommer vi att fortsätta framstå som maktlösa och ineffektiva åskådare.
If we fail to unblock this chapter, we will continue to be merely powerless and ineffective bystanders.
SwedishDet går inte att låsa in vildmarken i ett bankfack, som om den vore ett halsband eller ett aktiebrev.
The wilderness cannot be locked up in a bank safety deposit box, like a necklace or a package of share certificates.
SwedishHan kan klara sig bra utan att låsa in oppositionen.
He can do well without locking up his opposition.
SwedishKommissionen kommer att ta med detta i den slutliga överläggningen, utan att vid nuvarande tidpunkt låsa sig slutgiltigt.
Without committing itself finally at this stage, the Commission will introduce it into the final discussion.
SwedishGör aldrig så igen, jag måste låsa in dig.
Do that again, I'm going to have to pound you.
SwedishDessa förbindelser är av central betydelse för EU, och vi måste därför undvika att låsa fast oss vid en ståndpunkt.
These relations are central for the European Union and for us all, and so we must avoid adopting one-sided positions.
SwedishLäkare känner sig ibland mycket ensamma och osäkra på om de bör påtvinga patienter läkemedel eller låsa in dem.
Doctors sometimes feel very alone and ponder the whys and wherefores of forcing patients to take drugs or of locking them away.
SwedishLäkare känner sig ibland mycket ensamma och osäkra på om de bör påtvinga patienter läkemedel eller låsa in dem.
We can also reflect on the various possible approaches to be adopted according to whether the patient concerned is a man or a woman.
SwedishSå jag är övertygad att om vi kan låsa upp teknologierna som är vanliga i den rika världen för att kunna omdana mat.
So I am convinced that if we can unlock the technologies that are commonplace in the richer world to be able to transform foods.
SwedishNu är det slut med att låsa in sig.
SwedishEnligt min uppfattning kan man tillåta sig en flexiblare hållning och inte låsa in sig i den situation som betänkandet anger.
I believe that it is possible to be more flexible and not restrict ourselves to a position of the kind that emerges from the report.
SwedishAtt låsa sig fast vid denna avreglering, oavsett om den sker i en eller två etapper, kan inte lösa den situation vi står inför.
This liberal fixation, whether it be in one or two stages, is not likely to provide an answer to the challenge which has been raised.