SV

långvarig {adjektiv}

volume_up
Tillsammans kan vi sätta stopp för den kränkande skandal som långvarig fattigdom innebär.
Together, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
Då är perspektivet enligt mitt förmenande entydigt en långvarig krigskonflikt.
Then the outlook is, in my view, clearly one of long term conflict.
Men redan i fråga om en långvarig relation blir det svårigheter.
We have difficulty with long-term relationships, however.
EU har fört med sig långvarig fred, socialt skydd och ett aldrig förut skådat välstånd.
Europe has brought long-lasting peace, social protection and unprecedented prosperity.
Dessa senare alternativ kan vara mer omstörtande på kort sikt, men deras effekt är långvarig.
These latter options can be more disruptive in the short term, but their impact is long lasting.
Deras inverkan kan både vara omedelbar och långvarig.
Their effects can be both immediate and long-lasting.
långvarig (även: sedan länge)
Turkiet är ett viktigt land, såväl som en viktig aktör i en viktig region, som såsom en långvarig allierad till Europa.
Turkey matters, both as a major player in an important region, and as a long-time ally of Europe.
Förenta staternas president har förklarat att kriget mot " terrorismen " kommer att bli långvarigt.
The President of the United States said that the war against 'terrorism ' will last a long time.
långvarig
Som de ärade ledamöterna vet har gemenskapen en långvarig förbindelse med Komorerna på fiskeriområdet.
As the honourable Members know, the Community has a longstanding relation with the Comoros in the fisheries area.
Vi har under senare år, något jag inte vill utveckla nu, haft en långvarig historikerfejd.
Over recent years - and I do not want to comment further on this - we have witnessed a long-standing dispute between historians.
EU:s institutioner kompenserar en långvarig försummelse.
(HU) Mr President, ladies and gentlemen, the institutions of the European Union are making up for long-standing neglect.
långvarig (även: utdragen)
Om vi inte lyckas med det kommer det här att bli en långvarig och segdragen fråga.
If we do not, it will become a long, drawn-out issue.
Frågan är om vi nu önskar koalitionens militärer snabba framgångar så att det inte blir fråga om långvarig misär, varken för dem eller för medborgarna.
The question is whether we should now wish the coalition forces a swift victory so as to avoid long-drawn-out misery both for the public and for themselves.
långvarig
I vilket fall som helst förefaller en siffra vara tydlig, som bekräftar en långvarig trend.
In any case, one figure seems clear and confirms a long-running trend.
Jag kommer omedelbart att tänka på det långvariga och olagliga förbudet mot brittiskt nötkött.
I think immediately of the long-running and illegal ban on British beef.
Så vad är det betänkandet rekommenderar som är annorlunda, som tillägger något av värde till denna mycket långvariga debatt?
So what does the report recommend that is different, that adds value to this very long-running debate?
Tack fru talman, och gratulationer till kommissionär Reding och till resultatet av den långvariga fotbollskampen.
Thank you, Madam President, and congratulations to Commissioner Reding on the result of this protracted football match.
Jag vet att allvarliga kränkningar av dessa rättigheter har skett under den långvariga interna colombianska konflikten, och så får det inte fortsätta.
I know that in the course of the protracted internal conflict in Colombia these rights have suffered serious violations, and this must not continue.

Användningsexempel för "långvarig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet finns ett skäl för att få en långvarig genomförandetid hävdar vissa regeringar.
It is a reason for giving a lengthy implementation time, some governments argue.
SwedishTillsammans kan vi sätta stopp för den kränkande skandal som långvarig fattigdom innebär.
Together, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
Swedish(NL) År 1989 betraktade sig Västeuropa som vinnare i en långvarig konflikt.
. (NL) In 1989, Western Europe considered itself the victor in a long-term conflict.
SwedishVåld kan aldrig accepteras och det bidrar inte till en långvarig lösning.
Violence is never acceptable and will not contribute to finding a lasting solution.
SwedishVi skulle få en långvarig period av spänning, vars slut skulle vara ovisst.
That would lead to continued and lasting tension with no foreseeable end.
SwedishEU har fört med sig långvarig fred, socialt skydd och ett aldrig förut skådat välstånd.
Europe has brought long-lasting peace, social protection and unprecedented prosperity.
SwedishÅr 1989 betraktade sig Västeuropa som vinnare i en långvarig konflikt.
In 1989, Western Europe considered itself the victor in a long-term conflict.
SwedishOm vi skulle göra det nu så skulle vi hamna i en långvarig medbeslutandeprocess.
If we were to overhaul the Regulation now, we would end up in a long-term codecision procedure.
SwedishDå är perspektivet enligt mitt förmenande entydigt en långvarig krigskonflikt.
Then the outlook is, in my view, clearly one of long term conflict.
SwedishNi ska veta att det krävdes en långvarig kamp för att uppnå det resultatet.
It should be known that it took a long fight to obtain this outcome.
SwedishNär det gäller Georgien hade vi en långvarig diskussion med utrikesminister Sergej Lavrov.
On Georgia, we had a lengthy discussion with Foreign Minister Lavrov.
SwedishI vilket fall som helst förefaller en siffra vara tydlig, som bekräftar en långvarig trend.
In any case, one figure seems clear and confirms a long-running trend.
SwedishDet skiljer sig från det årliga gränsvärdet som skyddar mot långvarig exponering.
It is different from the annual limit value, which provides protection to all from long-term exposure.
SwedishDen territoriella sammanhållningen är grunden för en långvarig social och ekonomisk sammanhållning.
Territorial cohesion is the basis for lasting social and economic cohesion.
SwedishVi har en långvarig omröstning framför oss i dag.
Ladies and gentlemen, we have a lengthy vote ahead of us today.
SwedishÄven han har förresten fått en långvarig behandling i Ungern.
Incidentally, he too had previously received a lengthy period of treatment in Hungary.
SwedishJag tror inte att hans kumpan skulle bli långvarig om han lät bli att svara på det första brevet!
I do not think his henchman would last very long if he did not reply to the first letter!
SwedishEn långvarig fred är dessutom otänkbar i detta land utan religiös och etnisk tolerans.
It is also impossible to envisage lasting peace in the country without religious and ethnic tolerance.
SwedishDessa senare alternativ kan vara mer omstörtande på kort sikt, men deras effekt är långvarig.
These latter options can be more disruptive in the short term, but their impact is long lasting.
SwedishOm vi inte lyckas med det kommer det här att bli en långvarig och segdragen fråga.
If we do not, it will become a long, drawn-out issue.

Synonymer (svenska) till "långvarig":

långvarig