"långdragen" - Engelsk översättning

SV

"långdragen" på engelska

SV

långdragen {adjektiv}

volume_up
långdragen (även: lång, långvarig, dålig, högrest, långa)
Det är fortfarande en långdragen och långsam kamp, men det sker framsteg.
It is still a long, slow struggle but progress is under way.
Detta tror jag är den läxa vi skall lära oss av en numera långdragen affär.
This, in my opinion, is the lesson to be learned from such a long-drawn-out affair.
Turkiet är en långdragen fråga på den europeiska dagordningen.
Turkey is a long-standing issue on the European agenda.
långdragen (även: tröttsam, förarglig)

Användningsexempel för "långdragen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta tror jag är den läxa vi skall lära oss av en numera långdragen affär.
This, in my opinion, is the lesson to be learned from such a long-drawn-out affair.
Swedish.– Dagens omröstning var kulmen på en långdragen parlamentarisk process.
   . Today’s vote was the culmination of a lengthy Parliamentary process.
SwedishBetänkandet och de förordningar som behandlas i det har en långdragen historia i detta parlament.
The report and the regulations it addresses have a lengthy history in this House.
SwedishDiskussionen om mekanismen för akuta ingripanden börjar så sakteliga att bli långdragen.
Mr President, the discussion on the rapid reaction facility is starting to drag.
SwedishDet är fortfarande en långdragen och långsam kamp, men det sker framsteg.
It is still a long, slow struggle but progress is under way.
SwedishJag har inte svårt att tänka mig varför, eftersom det alltid är en långdragen process.
I can understand why, as this is always a protracted event.
SwedishVi känner alla till vilken långdragen affär europeisk lagstiftning är.
We all know what a lengthy business European legislation is.
SwedishJag skulle vilja tacka kommissionsledamoten och rådet, eftersom det var en långdragen trepartsdialog.
I should also like to thank the Commissioner and the Council, because it was a lengthy trialogue.
SwedishDetta kommer säkerligen att bli en svår process, men vi får inte låta det bli en alltför långdragen process.
This will certainly be a difficult process but we must not allow it to become too drawn-out.
SwedishTurkiet är en långdragen fråga på den europeiska dagordningen.
Turkey is a long-standing issue on the European agenda.
SwedishHellre en långdragen förhandling som kulminerar i ett bra avtal än ett dåligt men snabbt slutet avtal.
It is better to have a prolonged negotiation, resulting in a good agreement, than a bad one achieved quickly.
SwedishVerkliga lösningar är alltså sammanfattningsvis en långdragen historia, som vi från och med nu måste arbeta hårt med.
In short, real solutions require a long-term view, and it is this which we must now work hard for.
SwedishDetta kommer att bli en långdragen process, som jag ser det.
SwedishSom alltid brukar förslag av detta slag innebära en långdragen och mycket komplicerad kompromiss länderna emellan.
As always, proposals of this kind involve a protracted and very complicated compromise between the countries.
SwedishDetta har varit en långdragen process.
Ladies and gentlemen, this has been a lengthy process.
SwedishI sig är det en långdragen och mycket nyanserad akt med en mångfald av överväganden och målsättningar.
It is a very lengthy document which represents all shades of opinion and contains a multitude of considerations and objectives.
SwedishEfter en långdragen debatt ska tillsynsmyndigheten (dvs. Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet) svara för programsäkerheten.
After long debate, the GSA (the European GNSS Supervisory Authority) will oversee programme security.
SwedishDet är emellertid nödvändigt eftersom vissa länder för en hård, långdragen kamp mot okontrollerbara djursjukdomar.
It is necessary, however, because some countries are fighting a hard, long-fought battle against uncontrollable animal diseases.
SwedishProblemen beror också delvis på att det är en svår, mödosam och långdragen process att ta sig ur ett auktoritärt styre.
We also have problems in part because the process of coming out of authoritarianism is very difficult, arduous and prolonged.
SwedishAlltför ofta skapas nu ett intryck av att förenklingen av lagstiftningen är en onödigt långdragen process.
All too often, we have been under the impression that the process of simplification, which is so crucial, is much like a procession of Echternach.

Synonymer (svenska) till "långdragen":

långdragen