"långa" - Engelsk översättning

SV

"långa" på engelska

EN
EN
SV

långa {utrum}

volume_up
1. iktyologi
långa
långa
volume_up
ling {substantiv}

Användningsexempel för "långa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEfter långa förhandlingar har vi en överenskommelse som min grupp kan godkänna.
After very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
SwedishI det långa loppet kan man inte ge ut mer än man får in.
Mr President, Mr Lamfalussy, in the long run you cannot spend more than you earn.
SwedishVi kan och får inte konkurrera vare sig med låga löner eller långa arbetsdagar.
We cannot and must not compete in terms of either low wages or long working days.
SwedishDetta gör det möjligt att få människor att arbeta i överdrivet långa arbetspass.
This makes it possible to get people to work for excessively long periods of time.
Swedish3D-objekt öppnas alltid med lika långa sidor, alltså t.ex. som kub eller klot.
3D objects are always created with sides of equal length, e.g. as cube or sphere.
SwedishDet är det som kollegan Happart gjort under sin långa framgångsrika verksamhet här.
That is what Mr Happart has done throughout his long and successful career here.
SwedishUnder sin långa fängelsevistelse har hon opererats två gånger för livmodercancer.
During her long detention she has been operated on twice for cancer of the uterus.
SwedishVi vill inte se en kultur med långa arbetsdagar; vi vill se en ökad produktivitet.
We do not want to see a long-hours culture; we want to see higher productivity.
SwedishSå har vi frågan om de långa och vilda nätterna under Europeiska rådets möten.
For example, there is the issue of long and wild nights at the European Councils.
SwedishEfter långa diskussioner kom mitt utskott fram till att detta är rätt och riktigt.
Following lengthy discussions, my committee concluded that this is a fair position.
SwedishDen nio meter långa mag-tarmkanalen bryter ned och tar upp näringsämnen i födan.
Nursing is a science dealing with human beings throughout their life-cycle.
SwedishEller så kanske jag kan sätta ihop ett av långa och korta isbitar -- isbits-morse.
Or perhaps I can assemble one out of dot and dash ice cubes -- ice cube Morse code.
SwedishDet är just det som är problemet, att dessa tunnelrör är så långa och ohanterliga.
That is just the problem, that this tragic tube is so long and impracticable.
SwedishDetta visar att vetenskap och forskning håller i det långa loppet.
   Mr President, this shows us that science and research last in the long run.
SwedishNi säger att ni måste kontrollera dessa långa transporter i medlemsstaterna.
You stated that you need to monitor this long-haul transport in the Member States.
SwedishVi har haft långa diskussioner under mycket grundliga, förberedande sammanträden.
We have exchanged views in lengthy discussions in very in-depth preparatory meetings.
SwedishDet blir därmed möjligt även för operatörer på långa avstånd att konkurrera.
In this way, it will be possible even for long-distance operators to compete.
Swedish—Leder dessa långa förseningar till att antalet resenärer minskar på denna linje?
—Are the serious delays on this route causing a fall in passenger numbers?
SwedishInte bara den långa sammanträdestiden, utan också resultatet är märkbart.
Secondly, they can be proud, not only of a long meeting, but also of the result.
SwedishDå hjälper det inte mycket att vi sitter här och pratar om våra långa listor.
It is not, therefore, very helpful if we sit here discussing our long lists.

Synonymer (svenska) till "lång":

lång
Swedish
långt