SV

lång {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Tvärtom, under en lång tid blev inte ens självaste Europaparlamentet informerat.
On the contrary, for a long time even the European Parliament was not informed.
Speciellt eftersom vi vet att vi kommer att samarbeta under en mycket lång tid!
Especially since we're gonna be together for a long, long time!
Friedrich föreslår en ambitiös, lång och betydelsefull resolution.
Mr Friedrich is putting forward an ambitious, long and substantial resolution.
Ligger ett massivt motstånd mot samfinansiering i sektorns intresse på lång sikt?
Is massive opposition to cofinancing in the interests of the sector in the long term?
Men kommer resurserna som anges i budgeten 2005 att vara tillräckliga på lång sikt?
But will the resources described in budget 2005 be sufficient for the long term?
Är det verkligen praktiskt att på lång sikt ha separata IT-plattformar?
Is it in fact practical for there to be separate IT platforms in the long term?
lång (även: fjärran, avlägsen, bortre)
Olyckligtvis går kommissionens handlingsplan inte lång nog i den här riktningen.
Unfortunately, the Commission action plan does not go far enough in this direction.
Det har en lång historia även vad denna mandatperiod beträffar.
It also goes back a long way as far as this term of Parliament is concerned.
Denna roll är under alltför lång tid undervärderad men har en mycket viktig betydelse.
This role has been downgraded for far too long, although it is a key role.
lång (även: hög, långa)
Hon är sexig, smal och lång, med en djup solbränna.
She's sexy, slim and tall, with a deep tan.
Har han inte lagt märke till att du är lång nog att nå nu?
Hasn't he noticed you're tall enough to reach now?
Six feet tall, German, very professional.
2. "tid"
lång
volume_up
great {adj.} (time)
Det finns en hel del irritation över att det tagit så lång tid att inleda ett samråd.
There is a great deal of irritation that the consultation process has been so long in coming.
Och det är så stora idéer ofta uppkommer, de blir gradvis tydligare under en lång tid.
And that is actually how great ideas often happen; they fade into view over long periods of time.
Vi kan inte fortsätta med så stora skillnader på lång sikt.
We cannot continue with such great differences in the long term.

Användningsexempel för "lång" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag företräder en valkrets med en lång historia som ledande inom textilbranschen.
I represent a constituency with a long history of leading in the textiles trade.
SwedishTvärtom, under en lång tid blev inte ens självaste Europaparlamentet informerat.
On the contrary, for a long time even the European Parliament was not informed.
SwedishEnligt min åsikt har de båda under en lång period utfört ett mycket fint arbete.
In my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
SwedishVi pekar i vår resolution på behovet av utsläppsmål på kort sikt och på lång sikt.
Our resolution indicates the need for short- and long-term emissions objectives.
SwedishBlott att identifiera den tredje parten kan ofta ta lång tid och vara tidsödande.
The mere identification of the third parties is often lengthy and time-consuming.
SwedishDetta har tagit lång tid på grund av Tysklands katastrofala hantering av krisen.
This has been slow to happen due to Germany's disastrous management of the crisis.
SwedishMen kommer resurserna som anges i budgeten 2005 att vara tillräckliga på lång sikt?
But will the resources described in budget 2005 be sufficient for the long term?
SwedishJag menar att denna åtgärd är effektiv, men att vi fortfarande har lång väg kvar.
I believe that this action is effective, but that there is still a long way to go.
SwedishVi hade i slutet av det förra sammanträdet en mycket lång rad ordningsfrågor.
At the end of the previous sitting we had a very long series of points of order.
SwedishÄndå är det en del saker som gör mig ursinnig, eftersom allt tar så lång tid.
Yet there are a number of infuriating aspects, because everything takes so long.
SwedishTio år är lång tid för att kunna förbereda sig och investera, oavsett konjunkturen.
Ten years is a long time in any business cycle to be able to prepare and invest.
SwedishOlyckligtvis går kommissionens handlingsplan inte lång nog i den här riktningen.
Unfortunately, the Commission action plan does not go far enough in this direction.
SwedishAntagandet av detta betänkande är resultatet av en lång rad svåra diskussioner.
The adoption of this report is the result of a long series of arduous discussions.
SwedishVi har kommit en ganska lång väg sedan kommissionen kom med sin första vitbok.
We have come quite a journey since the Commission produced its first White Paper.
SwedishVi måste besluta om vi vill eller inte vill vara beroende av andra på lång sikt.
We have to decide whether or not we want to be dependent on others in the long term.
SwedishDenna fråga har legat obehandlad under lång tid och det finns skäl till detta.
This has been on the back burner for a long while, and there is a reason for that.
SwedishUnionens medborgare kommer att dra nytta av avregleringen av tjänster på lång sikt.
Union citizens will benefit from the liberalisation of services in the long term.
SwedishVi har kommit en ganska lång väg i våra EU-institutioner när det gäller öppenhet.
We have come quite a long way in our EU institutions when it comes to transparency.
SwedishTunisien, Egypten och Malaysia har en lång tradition av tolerans.
Mr President, Tunisia, Egypt and Malaysia have a great tradition of tolerance.
Swedishlång sikt bör man utveckla en stabil och allmänt accepterad energipolitik.
In the long term, a stable widely understood energy policy should be developed.

Synonymer (svenska) till "lång":

lång
Swedish
långt