SV

lämpligen {adverb}

volume_up
För det andra bör industriella enheter som inte förvarar rött slam lämpligen innefattas i kategorin för farliga industriella enheter.
Secondly, industrial units which do not store red sludge appropriately should be included in the category of hazardous industrial plants.

Användningsexempel för "lämpligen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAv den anledningen är detta frågor som lämpligen bör avgöras så nära dem det berör som möjligt.
For this reason they are issues best decided as close as possible to those affected.
SwedishDet är framförallt tekniska problem som vi lämpligen kunde ge juristerna i uppgift att lösa.
These are predominantly technical problems which we might reasonably set the lawyers to solve.
SwedishDe grundläggande rättigheterna bör lämpligen ingå i varje lands/nations statsrätt.
The appropriate setting in which to enshrine fundamental rights is the constitutional law of each nation state.
SwedishDetta stöd ges lämpligen i samarbete med OSSE, Europarådet och FN.
This support would be best provided in cooperation with the OSCE, the Council of Europe and the UN.
SwedishDe konstruktiva ändringar som parlamentet föreslagit kunde lämpligen tas upp i ett kommande direktiv.
A future directive might properly implement the constructive changes proposed by Parliament.
SwedishDe tre förslagen måste lämpligen ses tillsammans i förhållande till det förslag jag behandlar.
The three proposals effectively need to be seen together in relation to the one proposal I am speaking on.
SwedishDet innehåll som lämpligen kan slås fast på gemenskapsnivå är främst principerna för säkerhet och rättvisa.
At Community level it is mainly the principles of security and fairness that are appropriate in this issue.
SwedishI sista hand handlar det om politisk vilja, och den kan vi lämpligen börja med att visa själva.
Ultimately, this is a question of political will, and it is appropriate for us to start by showing some of this ourselves.
SwedishMultilaterala förhandlingar om detta förslag bör lämpligen föras inom ramen för moderniseringen av energistadgeprocessen.
The modernisation of the Energy Charter process would be the appropriate context for multilateral negotiations on this proposal.
SwedishMen dessa rättigheter bör lämpligen utövas under förhållanden där säkerheten för alla medborgare och deras egendomar inte hotas.
They must do so, however, in conditions where there is not a threat to their own security or to that of other citizens or properties.
SwedishFör det andra bör industriella enheter som inte förvarar rött slam lämpligen innefattas i kategorin för farliga industriella enheter.
Secondly, industrial units which do not store red sludge appropriately should be included in the category of hazardous industrial plants.
SwedishDen situation vi befinner oss i i dag kan lämpligen sammanfattas med det berömda talesättet: ”Den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge.”
The situation in which we find ourselves today could be aptly summed up by the famous proverb, ‘good things come to those who wait’.
SwedishFör det första riskerar det att belasta en europeisk budget som man lämpligen borde försöka hitta besparingar i, och inte ytterligare utgifter.
Firstly, they risk overloading the European budget at a time when it would be more sensible to look for savings rather than extra expenses.
SwedishJag välkomnar detta avtal som lämpligen kan beskrivas som det mest långtgående luftfartsavtalet mellan EU och en betydelsefull världspartner.
in writing. - I welcome this Agreement, which can fairly be described as the most ambitious air transport agreement between the EU and a major world partner.
SwedishAndra har föredragit att fortsätta bjuda över varandra i frågor som lämpligen bör behandlas vid andra tillfällen och i andra forum, och i vilka beslut måste fattas öppet.
Others have preferred to continue making exaggerated statements on subjects which should be dealt with at other times and in other places.
SwedishBetänkandet tog upp den mycket viktiga frågan om hur Europaparlamentet lämpligen bör representeras vid dialoger och samråd mellan EU och tredjeländer.
The report raised the very important issue of the appropriate representation of the European Parliament in dialogues and consultations between the European Union and third countries.
SwedishFrån EU:s sida har man också föreslagit att översynsmekanismen lämpligen skulle kunna kompletteras av en multilateral diskussion inom TRIPs-rådet, och jag tänker följa upp detta.
The EU has also suggested that the Review Mechanism could be usefully complemented by a multilateral discussion within the TRIPs Council, and I intend to follow this up.
SwedishKrigen på Balkan under de senaste åren har lämpligen glömts bort när hetsiga förespråkare för ett allsmäktigt Europa talar om för oss att det nya Europa har förebyggt och förhindrat krig.
The wars in the Balkans in recent years have been conveniently forgotten when fiery advocates of an almighty Europe tell us the new Europe has prevented and stopped wars.
SwedishI realiteten innebär det emellertid att de nationella parlamenten även avsäger sig rätten att besluta över finans- och skattepolitiken, eftersom dessa inte lämpligen kan vara motstridiga.
In reality, however, it also means that national parliaments will relinquish the right to decide on financial and fiscal policy, since it is not expedient for these to be out of line.
SwedishLikafullt bör de båda begreppen " allmänheten " och " den berörda allmänheten " kunna kvarstå parallellt, så får medlemsstaterna själva besluta på vilken nivå rådfrågningen lämpligen bör ske.
Nevertheless, the two concepts of 'public ' and 'public affected'should be able to coexist, and it should be for the Member States to decide on the most appropriate level of consultation.

Synonymer (svenska) till "lämplighet":

lämplighet
Swedish
lämpligt
lämplig