SV

lägre {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
lägre (även: nedre)
Nyanställda kommer att få lägre lön och lägre ställning än de har haft hittills.
New recruits will be on lower salaries and will have a lower status than has until now been the case.
Skattesatsen på värdepapper med lägre risk måste vara lägre än den för värdepapper med högre risk.
The tax rate on lower risk securities must be lower than that on higher risk securities.
Det leder inte bara till att batterier och ackumulatorer blir sämre, utan även till lägre priser.
This will mean not only lower-quality batteries and accumulators, but also lower prices.
Det räcker inte att ställa lägre tjänstemän inför rätta; även deras chefer måste in i förhörsbåset.
It is not enough to put petty officials on trial; their superiors must be in the dock as well.
Kvinnor ansågs ha en lägre, underordnad, roll.
Women were seen to have an inferior, subordinate role.
2. teknik
Kvinnor ansågs ha en lägre, underordnad, roll.
Women were seen to have an inferior, subordinate role.
Faktum är att de i väldigt många situationer till och med behandlas som lägre stående än samhällets övriga medborgare.
In fact, in many scenarios they are treated as inferior beings to the rest of society.
De har vanligtvis ett arbete med lägre status, som är dåligt betalt och har färre fördelar än vad funktionshindrade män har.
It is usually a job of inferior status, low paid and with fewer advantages than are enjoyed by disabled men.

Användningsexempel för "lägre" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTill detta kommer den låga tillämpningsgraden, som 2003 var lägre än 44 procent.
Added to this is the low implementation rate, which in 2003 was less than 44%.
SwedishDet innebär lägre priser, större utbud och bättre kvalitet på tjänster och varor.
It means lower prices and a wider range and better quality of goods and services.
SwedishDen har inte har kapacitet att se saker som är högre eller lägre än 1,5 meter.
It has not the capacity to see things that are higher or lower than that height.
SwedishLägre myndigheter skall ha möjligheter att anskaffa hållbara varor och tjänster.
Lower authorities should be able to acquire sustainable products and services.
SwedishDetta skulle leda till högre slut- och konsumentpriser och lägre producentpriser.
The result would be higher end and consumer prices and lower prices for producers.
SwedishBeräkningarna i budgeten är ändå lägre än det vi lägger ut på tobakssubventioner.
The Budget estimate still falls short of what we spend on subsidising tobacco.
SwedishVi vet att ju högre en utbildning är, desto lägre är risken att förlora ett jobb.
We know that the higher one's education is, the lower the chances of losing a job.
SwedishI över 70 av världens länder ligger medelinkomsten i dag lägre än för 20 år sedan.
The average income in more than 70 countries is lower than it was 20 years ago.
SwedishI dag antas 70 procent av lagstiftningen av lägre tjänstemän i arbetsgrupperna.
Today, 70 % of all laws are passed by junior civil servants in working groups.
SwedishDärför föreslås lägre löneökningar vilka drabbar skapandet av arbetstillfällen.
So there is a proposal to decrease the non-wage costs which penalize job creation.
SwedishDen är flera gånger lägre än de högsta franska, tyska och nederländska kvoterna.
This is several times less that the highest French, German and Dutch quotas.
SwedishI dag antas 70 procent av lagstiftningen av lägre tjänstemän i arbetsgrupperna.
Today, 70% of all laws are passed by junior civil servants in working groups.
SwedishDet finns i vissa länder sedlar som har en betydligt lägre valör än fem euro.
In certain countries there are notes which have a value of less than five euro.
SwedishMan uppmanar i betänkandet till en lägre momssats på arbetskraftintensiv verksamhet.
The report calls for a lowering of the VAT rate for labour-intensive businesses.
SwedishDet innebär lägre energiräkningar, inte högre, och det ökar energitryggheten.
It means lower energy bills, not higher ones, and it improves energy security.
SwedishVuxna kvinnor får lägre yrkesutbildning och utbildning än sina manliga kolleger.
Adult women receive less vocational training and education than their male colleagues.
SwedishLägre avgifter för kreditkort och andra elektroniska betalningsmedel har nämnts.
Lower fees for credit cards and other electronic means of payment have been mentioned.
SwedishDet har också nämnts tidigare att Europaparlamentet kräver ett lägre värde.
It has also been mentioned that Parliament is calling for a more stringent value.
SwedishI de ”nya” medlemsstaterna är nivån för volontärarbete fortfarande mycket lägre.
In the 'new' Member States the level of volunteering is still much lower.
SwedishVi vet att uppskattningar av detta slag ofta är lägre än de verkliga siffrorna.
We know that estimates of this kind are often lower than the real figures.