SV

läggning {utrum}

volume_up
1. allmänt
läggning (även: sexualitet)
Inte på grund av ett brott, utan på grund av sin sexuella läggning.
Not for any crime, but because of his sexuality.
Trans sexuality is not a matter of sexual orientation.
Grupperna kunde indelas efter etnisk tillhörighet, religion, kön, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.
The groups might be defined by ethnicity, religion, sex, sexuality, age or disability.
volume_up
mold {substantiv} [USA]
läggning (även: natur, slag, typ, beskaffenhet, sort)
Herr ordförande, jag är mer optimistisk, det är kanske min läggning.
Mr President, I am more optimistic, perhaps it is my nature.
läggning (även: temperament, humör, kynne, lynne)
Jag kan inte förstå att det fortfarande finns många människor som inte låtsas se det våld som grundas på sexuell läggning och identitet.
I cannot comprehend that there are still many people who turn a blind eye to violence based on sexual orientation and identity.
2. bildligt
läggning (även: karaktär, prägel)
volume_up
mould {substantiv} [GBR] [bild.]

Användningsexempel för "läggning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOmnämnandet av ”sexuell läggning” försvann sedan i det slutgiltiga utkastet.
The mention of ‘sexual orientation’ subsequently disappeared in the final draft.
SwedishGahrton sade att det internationella SIS-systemet kartlägger personers sexuella läggning.
Mr Gahrton said that the international SIS system charts people's sexual orientation.
SwedishGahrton sade att det internationella SIS-systemet kartlägger personers sexuella läggning.
Mr Gahrton said that the international SIS system charts people' s sexual orientation.
SwedishDet bör omfatta funktionshinder, ålder, religion eller trosuppfattning och sexuell läggning.
It should cover disability, age, religion or belief and sexual orientation.
SwedishDe kategorier som ofta nämns är kön, klass, etnicitet och sexuell läggning.
The categories that are often mentioned are gender, class, ethnicity and sexual orientation.
SwedishEtt förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning är inget nytt.
A ban on discrimination because of sexual orientation is nothing new.
SwedishFN:s formuleringar är mindre specifika men täcker också sexuell läggning.
UN language is less specific but would also cover sexual orientation.
SwedishAngående: Diskriminering vid visering på grund av sexuell läggning
Subject: Discrimination on the grounds of sexual orientation in the granting of visas
SwedishStaten får inte förbjuda relationer på grund av religion, färg eller sexuell läggning.
The state may not prohibit relationships on the basis of religion, colour or sexual orientation.
SwedishOm de avslöjar sin sexuella läggning blir de verbalt och till och med fysiskt attackerade.
If they come out, they encounter verbal or even physical aggression.
SwedishHur hör hälsa och sexuell läggning ihop med att bekämpa terrorism?
How is health or sexual orientation relevant to combating terrorism?
SwedishIngen kan exakt definiera sexuell läggning eller diskriminering på grund av sexuell läggning.
Nobody can precisely define sexual orientation or discrimination based on sexual orientation.
SwedishVärldshälsoorganisationen bekräftade också att ingen sexuell läggning ska klassas som en sjukdom.
It also confirmed that no type of sexual orientation is a disorder.
SwedishVi anser att det är dags att sluta med förföljelserna av medborgare till följd av deras sexuella läggning.
We believe it is time to stop persecuting people because of their sexual orientation.
SwedishAll diskriminering måste stoppas, även diskriminering på grund av sexuell läggning.
I hope that any discrimination will be stopped, including discrimination on the basis of sexual orientation.
SwedishIngen får heller diskrimineras på grund av sexuell läggning eller kön.
The state has no right to poke its nose into such matters.
SwedishHerr ordförande, jag är mer optimistisk, det är kanske min läggning.
Mr President, I am more optimistic, perhaps it is my nature.
SwedishDen första är den om sexuell läggning och den andra gäller så kallade reproduktiva rättigheter.
The first is the issue of sexual orientation and the second concerns so-called reproductive rights.
SwedishIngen får heller diskrimineras på grund av sexuell läggning eller kön.
Nobody should be discriminated against on the basis of their sexual orientation or their gender, either.
SwedishDet är en mänsklig rättighet att inte bli förföljd och hotad på grund av sin sexuella läggning.
Freedom from persecution or harassment because of one's sexual predilections is a basic human right.

Synonymer (svenska) till "läggning":

läggning
Swedish