"lägga band på" - Engelsk översättning

SV

"lägga band på" på engelska

SV lägga band på
volume_up
{verb}

lägga band på (även: tygla, betsla, knycka på nacken)
lägga band på (även: hindra, begränsa)
lägga band på (även: tygla, hålla med, hålla inne)
lägga band på (även: avta, leda, lugna, moderera)
lägga band på (även: hindra, avhålla, tygla, inskränka)

Synonymer (svenska) till "lägga band på":

lägga band på
Swedish

Användningsexempel för "lägga band på" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMedierna bör också ombedjas att lägga band sig och undvika att skapa panik.
The media should also be asked to exercise restraint and avoid creating panic.
SwedishDe måste lägga band sin envishet och erkänna sitt nederlag.
They should overcome their stubbornness and admit defeat.
SwedishSom läkare är du ju tvungen att lägga band dig.
Well, you're a doctor, so I think you have that professional reserve.
SwedishVi måste verkligen lägga band oss i den här frågan.
We really must exercise restraint in this regard.
SwedishNu är det dags att lägga band upprymdheten och bygga upp det som är svårast, nämligen varaktig fred och stabilitet.
Now that exhilaration should be tapped to build what is the hardest thing: lasting peace and stability.
SwedishKina bör framför allt använda sitt inflytande till att lägga band sina mest otäcka vänner, däribland Sudans regering.
In particular, China should use its influence to curb the nastiest of its friends, including the Government of Sudan.
SwedishJosé Manuel Barroso är medveten om de irländska jordbrukarnas vrede, och det är nu dags för honom att lägga band kommissionsledamot Peter Mandelson.
Mr Barosso knows the full wrath of the Irish farmers and it is time he reined Commissioner Mandelson in.
SwedishArbetsmarknadsparterna spelar en viktig roll i den kommittén, och hon vill lägga band deras utnämningsrätt.
The social partners play an important role in this committee, and she is seeking to restrict the social partners' right to appoint their representatives.
SwedishArbetsmarknadsparterna spelar en viktig roll i den kommittén, och hon vill lägga band deras utnämningsrätt.
The social partners play an important role in this committee, and she is seeking to restrict the social partners ' right to appoint their representatives.
SwedishVi får hoppas att ansträngningarna i den amerikanska kongressen än en gång kommer att lägga band Vita husets generositet avseende nya krigsleksaker.
It is to be hoped that the efforts of the American Congress will once more curb the generosity of the White House as regards the new toys of war.
SwedishJag uppmanar Europaparlamentet och författarna till dessa resolutionsförslag att lägga band sin iver och inte utnyttja ett fördrag som ännu inte ratificerats.
I would call on Parliament and people writing these motions for resolutions to refrain, in their haste, from presuming on a treaty that may or may not be ratified.
SwedishVi i väst måste lägga band vår slösaktiga energikonsumtion eftersom det är de fattiga i syd och öst och även hårt ansatta europeiska bönder som får lida om vi inte gör det.
We in the West must curb our profligate use of energy because it is the poor in the south and east and even hard-pressed European farmers who suffer if we do not.
SwedishMichel Barnier, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster, har föreslagit nya åtgärder för att lägga band spekulationen i jordbruksråvaror på derivatmarknaden.
Michel Barnier, Commissioner for Internal Market and Services, has proposed new measures to curb speculation on basic commodities in the derivatives market.
SwedishDet är inte frågan om att blanda sig i människors sätt att leva; det är en fråga om att lägga band ett sår, vilket är vad parlamentet måste göra om vi vill att det ska läka.
It is not a matter of interfering with people's lifestyles; it is a matter of applying pressure to a wound, which is what this House must do if we intend to heal it.
SwedishDet som vi nu bevittnar i Belgien är instrumentaliseringen av kampen mot rasism, eller det som skulle gälla som detta, för att lägga band rätten till yttrandefrihet.
What we are now witnessing in Belgium is the instrumentalisation of the fight against racism, or what should pass as such, in order to curb the right to the free expression of opinion.