SV

läge {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Om vi i stället förvärrar deras läge kommer de bara att göra ännu större motstånd.
Alternatively, make their situation worse and they will simply dig in more.
Till sist en kommentar om det ekonomiska läge som nämndes av Jean-Claude Trichet.
Finally, a comment on the economic situation mentioned by Mr Trichet.
Det är skälet till att kommissionen i detta läge inte kan godta dessa ändringsförslag.
That is why the Commission cannot adopt these amendments in this situation.
Energifrågan har nu hamnat i ett annat läge.
The energy question has now taken on a different aspect.
I detta läge vill jag också tydligt understryka de sociala aspekterna av sammanhållningspolitiken ännu en gång.
At this point, I would also like to underline the social aspects of cohesion policy clearly once again.
Det är inte läge att räkna upp varje punkt i betänkandet, för de är där de är och ni känner alla till dem.
This is not the time to list each of the aspects of the report, because they are there and you all know about them.
Vårt intresse omfattar alla möjliga komponenter allt från stora lager i kraftverk och gruvor till höftledsproteser.
Our interests include all kinds of components ranging from large bearings at power plants and mines to hip joint prostheses.
Det är därför lätt att misstolka ett lerlager med låg genomsläpplighet av vatten för ett poröst vattenbärande lager av sand.
Therefore, it is easy to misinterpret a clay layer with low permeability to water of a porous water-bearing layer of sand.
Jag tycker att vi måste ge oss till tåls och se till att dessa förhandlingar fungerar, särskilt med tanke på det goda läge de grekisk-turkiska förbindelserna nu befinner sig i.
We must bide our time and ensure that this negotiating framework can operate, particularly bearing in mind the currently positive Greek-Turkish relations.
volume_up
case {substantiv}
I detta läge är den mer övergripande rubrik som sammanhållningspolitiken representerar också oerhört viktig.
In such a case, this major heading that cohesion policy represents is also extremely important.
Antidumpningsärenden - läge och framtidsutsikter (debatt)
Anti-dumping cases - state of play and prospects (debate)
Jag har ingen information i detta läge, så jag kan inte diskutera dem.
I take careful note of the concerns expressed here about specific cases in the energy sector.
läge (även: ställning)
volume_up
lay {substantiv}
Det enda viktigare tillägg som kommissionen i nuvarande läge av principskäl avser att avvisa gäller nivåerna av procenttalen för följerätt, som föreskrivits i artikel 4 av förslaget till direktiv.
The only substantive amendment which, on grounds of principle, it intends to reject at this stage concerns the percentage rates of resale rights laid down in Article 4 of the proposed directive.
läge (även: lögn, osanning)
volume_up
lie {substantiv}
Nationen har också drabbats av stora förluster på grund sitt läge och landets topografi.
This nation also suffers vast losses because of its situation and the lie of the land.
Detta lilla land har ett strategiskt läge när det gäller balansen i Persiska viken och energiförsörjningskanalerna.
This little country lies in a strategic position in terms of the balance of the Gulf and energy supply distribution.
Beroende på sitt läge och sin ekonomi och historia måste Ukraina alltid upprätthålla djupgående relationer med båda två.
What lies at the heart of the matter is the violation of democratic standards, and not the fact that there is a geographical division in the support for the candidates.
Nu när regionalstödskartan håller på att ses över är det oerhört viktigt att inse att den europeiska ekonomin befinner sig i ett helt annat läge.
Now that the regional aid map is up for review, it is extremely important to recognise that the European economy is in a dramatically different picture.
Lager 4 läggs på först då lager 3 har satt sig och består av 5 cm grusig sand.
Layer 4 is applied only when the layer 3 has set up and consists of 5 cm gravelly sand.
Den andra frågan som jag vill ställa: Det har nu upprättats läger i Ingusjien, massor av människor har deporterats.
My second question is this: as camps have now been set up in Ingushetia and masses of people deported, do you know where those people have gone?
I detta läge kan man påminna om att det är nödvändigt att snabbt upprätta en ständig internationell domstol som kan fälla utslag inom rimliga tider.
In this respect, may I remind you of the need rapidly to set up the International Court of Justice, on a permanent basis, with the capacity to hand down sentences in reasonable time.
läge (även: byggplats, webbsida, webbplats)
volume_up
site {substantiv}
Det värsta med denna strategi är att den inte ser till sakernas verkliga läge.
The worst thing about this strategy is that it takes no account of the real state of affairs.
Det här är ett dystert läge som inte gagnar någon, minst av allt folket.
It is a sorry state of affairs that no one benefits from this, the people least of all.
Detta är dock inget tillfredsställande läge.
But that is not a satisfactory state of affairs.
 I vilket läge befinner sig förhandlingarna och när beräknar kommissionen att de är avslutade?
 What is the current status of the negotiations and when does the Commission expect these to be concluded?
De vill att den nuvarande situationen skall bestå, så att de lättare kan exploatera landets marknad, dess billiga arbetskraft och geopolitiska läge.
They want no change to the status quo, so that it is easier for them to exploit Turkey's market, its cheap labour and its geopolitical position.
Att framtida gemenskapsfinansiering av strategin för de yttersta randområdena samt kompensation för de nackdelar som beror på dessa områdens perifera läge ska garanteras.
ensuring future Community funding of the strategy for the ORs and the compensation of handicaps linked to their outermost status.
2. formellt
Europas läge dikterar dess säkerhetsprioriteringar och intressen.
The location of Europe dictates its security priorities and concerns.
Vitryssland har ett viktigt läge vid EU:s östra gräns.
Belarus is in an important location on the eastern border of the EU.
Ungern har ett unikt och strategiskt läge för att sätta denna punkt på EU:s dagordning.
Given its strategic location, Hungary is uniquely placed to put this issue on the European agenda.

Användningsexempel för "läge" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish. - (LT) Efter ännu en statskupp råder ett mycket spänt läge i Fiji.
author. - (LT) The situation in Fiji is very tense after yet another coup d'état.
SwedishExempel på sådana bestående nackdelar är avlägset läge och geografisk isolering.
Such permanent constraints are, for example, remoteness and geographical isolation.
SwedishI ett läge där vi står inför en sysselsättningskris bör detta ha högsta prioritet.
At a time when we face an employment crisis, this should be the main priority.
SwedishFinlands geografiska läge skiljer sig mycket från samtliga övriga EU-länders.
Finland' s geographical position is very different from all the other EU countries.
SwedishI dagens läge går transport och frakt till havs främst på så kallad tjockolja.
At present, most seagoing passenger and freight vessels use heavy fuel oil.
SwedishOm vi i stället förvärrar deras läge kommer de bara att göra ännu större motstånd.
Alternatively, make their situation worse and they will simply dig in more.
SwedishMånga irländska arbetstagare finner att de är i ett sådant läge för närvarande.
Many Irish workers would see that they are in that position at the moment.
SwedishDet är helt enkelt att gå för långt att göra överenskommelser på EU-nivå i dagens läge.
It is simply a bridge too far to make agreements at European level at this stage.
SwedishDet är sakernas nuvarande läge. Vi är egentligen mycket nöjda med sakernas läge.
All in all, I think it is fair to say that we are satisfied with the progress of events.
SwedishDet är beklagansvärt att fiskeriutskottet återigen tvingades in i detta läge.
Being bounced into these again and again by the Commission is extremely disagreeable.
SwedishHär väljer du kompressionsförhållande och Interlaced-läge när du sparar en bild som PNG.
Select the compression rate and the interlaced mode for saving the image as PNG.
SwedishI dagens läge är IMF den organisation som kan hjälpa Grekland ur krisen.
These days, the IMF is the right organisation to help Greece out of the crisis.
SwedishHur tänker kommissionen agera i detta läge, och vilken tidsfrist kommer att gälla?
How does the Commission plan to act in this situation, and what would the deadlines be?
SwedishDagens osäkra ekonomiska läge med finansiell oro sätter ECB under stor press.
I am convinced that last week's interest rate rise was the right decision.
SwedishDet är läge för hopp, för en förening av alla demokratiska politiska krafter.
It is a time for hope, for the uniting of all democratic political forces.
SwedishDå kan du bara utföra kommandon som leder till sidelement som är tillåtna i HTML-läge.
You can then only choose commands that call up the page items allowed in HTML mode.
SwedishDärför är det nu inte läge att tappa orken eller att kasta in handduken.
This, therefore, is not the time to run out of steam or to throw in the towel.
SwedishLåt mig rikta blicken från det läge där vi befinner oss i dag och in i framtiden.
I would like, starting from where we are today, to take a look forward.
SwedishDet är förstås klart att många människor drabbas i detta läge, inte minst många bönder.
Clearly, many people suffer, of course, in this situation, especially many farmers.
SwedishI nedkopplat läge kan du bara läsa meddelanden som du tidigare har hämtat.
When offline you can only read messages that you have previously downloaded.

Synonymer (svenska) till "läge":

läge
läger
Swedish
läget