SV

kvinnlig {adjektiv}

volume_up
kvinnlig (även: hon-, kvinno-)
Åtgärder måste vidtas mot det fortsatta utövandet av kvinnlig könsstympning.
Action must be taken against the continued practice of female genital mutilation.
Religionsfrihet och kvinnlig könsstympning har inget med varandra att göra.
Religious freedom and female genital mutilation have no connection with one another.
   – Vilken kvinnlig kommissionär vill anta den brittiska utmaningen?
   Which female Commissioner would like to respond to that British challenge?
kvinnlig (även: feminin, kvinno-)
Men för riktiga förändringar behöver vi kvinnlig energi, i världens ledning.
But for real change, we need feminine energy in the management of the world.
Den historiska delningen i en kvinnlig och en manlig värld består dock fortfarande i Öst- och Västeuropa.
The historical division into masculine and feminine worlds persists, however, both in Eastern and in Western Europe.
Vi kunde alltså inte få någon kvinnlig talman, men en man med kvinnliga sidor är också OK.
All right, we were unable to have a woman as President, but a man with feminine sides to his personality is no bad thing either.
kvinnlig
Detta kommer också, som jag har hört en kvinnlig kollega här säga, vara mycket viktigt för vår teknik.
It will also, as I heard a lady colleague here say, be very important for our technologies.
En kvinnlig ledamot har tilltalat mig direkt och jag vet inte om hon eller jag har blivit feltolkad.
A lady Member has addressed me directly, and I do not know whether she or I have been misinterpreted.
Man brukar säga att fattigdom är en typiskt kvinnlig företeelse.
Ladies and gentlemen, poverty is generally said to have a woman’s face.
kvinnlig

Användningsexempel för "kvinnlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI mitt eget land var det inte så länge sedan man endast utsåg en kvinnlig minister.
In my country, it was not so long ago that only one female minister was appointed.
SwedishÅtgärder måste vidtas mot det fortsatta utövandet av kvinnlig könsstympning.
Action must be taken against the continued practice of female genital mutilation.
SwedishMen för riktiga förändringar behöver vi kvinnlig energi, i världens ledning.
But for real change, we need feminine energy in the management of the world.
SwedishDär satt bara en kvinna och hon kan nästan betraktas som en kvinnlig gisslan.
There was only one woman, who might almost be regarded as a female hostage.
SwedishReligionsfrihet och kvinnlig könsstympning har inget med varandra att göra.
Religious freedom and female genital mutilation have no connection with one another.
SwedishTrots protester från omvärlden tillämpas fortfarande kvinnlig omskärelse.
Despite the protests of the world's public, female circumcision is still practised.
SwedishHur annorlunda skulle världen vara om den styrdes av en kvinnlig majoritet?
How different would the world be if it were governed by a female majority?
SwedishI Cotonouavtalet med AVS-länderna omnämns kvinnlig könsstympning uttryckligen.
The Cotonou Agreement with the ACP countries makes specific mention of genital mutilation.
SwedishI Irland betraktas kvinnlig könsstympning som ett uttryck för könsbaserat våld.
In Ireland FGM is viewed as an expression of gender-based violence.
SwedishDet finns faktiskt inte en enda kvinnlig EU-företrädare här just nu.
In fact, there is not a single female EU special representative at the moment.
Swedish   – Vilken kvinnlig kommissionär vill anta den brittiska utmaningen?
   Which female Commissioner would like to respond to that British challenge?
SwedishMan brukar säga att fattigdom är en typiskt kvinnlig företeelse.
Ladies and gentlemen, poverty is generally said to have a woman’s face.
SwedishFör en stund sedan godkände vi Fraisses betänkande om kvinnlig idrott på elitnivå.
Mr President, we have just approved the Fraisse report on women in top-level sport.
SwedishI dag, 2006, har vi mer kvinnlig prostitution än vi hade för 50 år sedan, efter kriget.
Today, in 2006, we have more prostitution of women than we did 50 years ago, after the war.
SwedishPresident Wade nämnde uttryckligen sin kamp mot kvinnlig könsstympning.
President Wade made express reference to his fight against the genital mutilation of women.
SwedishKvinnlig idrott är väldigt bra, men för den sakens skull är det ingen grundläggande rättighet.
Women's sport is very good, but that does not make it a fundamental right.
SwedishSen får man den här underbara effekten när vi fick kvinnlig läskunnighet en generation senare.
And then you get that wonderful effect when we got female literacy one generation later.
SwedishKvinnlig könsstympning ses som ett sätt att upprätthålla denna tradition.
Genital mutilation of women is seen as upholding this tradition.
SwedishVi diskuterade en sådan fråga i kammaren så sent som i går kväll, dvs. kvinnlig könsstympning.
We debated such an issue in this House only last night, that of female genital mutilation.
SwedishKvinnlig könsstympning leder till oåterkalleliga skador på hälsan och kan även leda till döden.
Female genital mutilation causes irreparable damage to health and can even lead to death.

Synonymer (svenska) till "kvinnlig":

kvinnlig