"kvar" - Engelsk översättning

SV

"kvar" på engelska

EN
EN
SV

kvar {adverb}

volume_up
Med det som utgångspunkt har vi kvar redan befintliga finansieringssystem.
All that we shall have left are the financing instruments that already exist.
I samband med detta finns det inte något utrymme kvar för att kringgå dessa åtgärder.
In this connection, it has, by the way, left no scope for circumventing these measures.
I länder som inte kan delta i aktionen står nötkreaturen kvar i ladugårdarna.
In countries which cannot incinerate, cattle are left standing in their stalls.
Det kommer inte att finnas särskilt mycket skatt kvar att samarbeta över.
There will be very little tax to cooperate over.
Jag säger " delvis " för vi har naturligtvis ännu långt kvar.
I say partly, because the job is far from over.
Jag säger " delvis" för vi har naturligtvis ännu långt kvar.
I say partly, because the job is far from over.

Användningsexempel för "kvar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm vi vill ha kvar våra europeiska värderingar måste vi modernisera vår politik.
If we want to retain our European values, then we have to modernise our policies.
SwedishInstitutioner finns kvar, och därför behövs institutioner för det utvidgade EU.
Institutions will last, so we need to have institutions for the enlarged Europe.
SwedishJag skulle vilja att beteckningen "medborgare i tredje land" står kvar i texten.
I should like the expression "national of a third country" to remain in the text.
SwedishLåt mig dock påminna parlamentet om att vi fortfarande har mycket kvar att göra.
Let me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
SwedishDet finns ännu en hel del kvar att göra men vi har ingen verklig handlingsplan.
There is still a very great deal left to be done, and no actual plan of action.
SwedishDet finns bara ett fåtal sakfrågor kvar som parlamentet och rådet förhandlar om.
Only a few issues remain under negotiation between Parliament and the Council.
SwedishHarmoniseringsmålet har med tiden förlorats ur sikte och barriärerna finns kvar.
The target date for harmonization is long past, yet the barriers still remain.
SwedishEU:s strävan måste därför vara att hålla kvar Ukraina på unionens radarskärm.
The aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
SwedishVi kan dock inte bortse från att rumänerna fortfarande har mycket kvar att göra.
However, we cannot ignore the fact that the Romanians still have a lot to do.
SwedishJag menar att denna åtgärd är effektiv, men att vi fortfarande har lång väg kvar.
I believe that this action is effective, but that there is still a long way to go.
SwedishJag har sannerligen inga avsikter att hålla er kvar här till midnatt.
Mr President, I certainly have no intention of keeping you here until midnight.
SwedishRisken för att kärnvapen används av misstag kvarstår så länge kärnvapen finns kvar.
So long as nuclear weapons exist, there is a danger of them being used in error.
SwedishTillåt mig, mina herrar och damer ledamöter, att hålla mig kvar vid Grekland.
Ladies and gentlemen, I would like to dwell in particular on the case of Greece.
SwedishDemokratin finns dock fortfarande kvar och det senaste valet var en stor framgång.
It is still there, however, and the recent elections have been a great success.
SwedishDet är absolut nödvändigt att tillverkningen blir kvar i de europeiska länderna.
It is essential that production be maintained in various countries in Europe.
SwedishNi har sparkat en generaldirektör, men kommissionärerna sitter fortfarande kvar.
You have sacked a Director-General, but the Commissioners are still in place.
SwedishBullmann-betänkandet strävar efter att hålla kvar syntes- och kompromisspolitiken.
The Bullmann report is aimed at retaining a policy of synthesis and compromise.
SwedishDet finns mycket kvar att göra i detta område, och en hel del måste förbättras.
There is still work to be done in this area and improvements still need to be made.
SwedishI länder som inte kan delta i aktionen står nötkreaturen kvar i ladugårdarna.
In countries which cannot incinerate, cattle are left standing in their stalls.
SwedishDet är enkelt: när det inte finns något kvar att dela ut så får vi ingenting.
It is simple: when there is nothing left to be shared out, we will get nothing.

Synonymer (svenska) till "kvar":

kvar
kvarn
Swedish
kvart
Swedish