SV kritisera
volume_up
[kritiserade|har kritiserat] {verb}

1. allmänt

Och för att stödja skapandet måste man stödja upphovsrätten och inte kritisera och angripa den.
To assist artistic creation, we must support copyright rather than criticise and attack it.
Nationalistiska kretsar i Turkiet har tagit tillfället i akt att kritisera regeringen för dess politik och demokratiska öppning.
Nationalist circles in Turkey have seized this opportunity to attack the government on its policies and on the democratic opening itself.
Parlamentet måste kritisera förseningen av tillämpningen av vissa viktiga åtgärder, som redan förekom i vitboken från 1995 och andra som senare har blivit oumbärliga.
We need to attack the delay in applying important measures envisaged in the White Paper back in 1985 and others that have become vital since then.
Jag vill dock kritisera alla dem som ställde till det vid Europeiska investeringsbanken.
All the same, I do have to censure all those who stirred things up at the European Investment Bank.
Parlamentet uttrycker sig med majoritet och har all rätt att kritisera eller fördöma kommissionsledamöterna.
This Parliament will express itself with a majority and has every right to criticise or censure the Commissioners.
Detta får inte enbart begränsas till att läxa upp och kritisera Irland.
Such reflection should not be limited to lecturing and censuring Ireland.
Det är alltid väldigt lätt att kritisera och mycket svårare att vara konstruktiv.
It is always very easy to criticize and more difficult to be constructive.
Man kanske kan kritisera de nordkoreanska myndigheterna, men bara litegrann.
Perhaps we can criticize the North Korean authorities, but only a little.
EU har således möjlighet att inte bara i ord kritisera Indien utan även i handling.
The EU thus has an opportunity to criticize India not only in word but also in deed.
När jag tog på mig den kunde jag anta den fysiska formen av en vägg så att jag kunde antingen bidra till eller kritisera de rum jag befann mig i.
And so I would put it on and sort of physically transform myself so that I could either contribute to or critique the spaces that surrounded me.
Oavsett vad vi säger om EU:s ledare kan ingen kritisera dem för att de saknar ambitioner.
Whatever else we say about the leaders of the EU, no-one can fault their lack of ambition.
I det stora paket i Agenda 2000 som är den " jordbrukspolitiska delen" finns det mycket att kritisera.
We have heard that there are certainly many things to find fault with in the part of the Agenda 2000 package that deals with agricultural policy.
kritisera (även: flå, skinna)
kritisera (även: mörbulta, massakrera)
kritisera (även: slå, klå, prygla)
kritisera (även: slå)
kritisera
volume_up
to zing {vb} [USA]

2. "ge en kommmentar"

kritisera (även: kommentera, uttala sig om)
Det är inte min uppgift att kritisera, men ni kanske ändå noterar denna kommentar.
It is not for me to criticise, but maybe you would note the comment.
Fru ordförande, jag skulle aldrig drista mig till att kritisera ditt ordförandeskap men låt mig komma med ett tips.
Madam President, I would never venture to criticize your handling of these proceedings, but I would like to make one comment.
Men när jag nu står här och har tillfälle att yttra mig i frågan om penningtvätt, är det också en sak jag gärna vill kritisera.
But, since I am now actually standing here and have the opportunity to comment on the issue of combating money laundering, I should very much like to voice some criticism.

3. vardagligt

kritisera (även: göra ned)
volume_up
to slate {vb} [GBR] [vard.]

Synonymer (svenska) till "kritisera":

kritisera

Användningsexempel för "kritisera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMan måste kritisera det som går att kritisera, men hjälpa till att göra framsteg.
We need to criticise what there is to criticise, but help progress to continue.
SwedishJag tycker därför det är olämpligt att kritisera en förvirring som inte ägt rum.
As a result, he is ill-placed to criticise a confusion which did not exist.
SwedishVi kan bara kritisera Turkiet när vi är redo att också kritisera oss själva.
We will only be able to criticise Turkey when we are ready to criticise ourselves.
SwedishKritisera mig därför inte för att jag lägger alltför stor vikt vid ekonomiska frågor!
Therefore, do not criticise me for placing too much emphasis on economic matters!
SwedishBehövs ad hoc-gruppens resultat för att kritisera övergreppen i Tjetjenien?
Do we need the results of the ad hoc committee to condemn the abuses in Chechnya?
SwedishMoscovici säger att vi måste fråga våra nationella regeringar och kritisera dem.
Mr Moscovici says that we must turn to our own national governments and criticise them.
SwedishMan kan inte kritisera en regering för att den handlat som den gjort i det här fallet.
A government simply cannot be criticised for adopting such a course of action.
SwedishDärför är det inte realistiskt att kritisera oss för att utesluta lokala transporter.
Therefore, it is not realistic to criticise us for excluding local transport.
SwedishDet är en modell som unionens kritiker inte bör vara ensamma om att kritisera.
It is a variant which the EU's critics should not be alone in criticising.
SwedishVi kan emellertid kritisera Turkiet och Ryssland, och eventuellt också Bangladesh.
We may criticise Turkey and Russia, however, and perhaps even Bangladesh.
SwedishDet står fullständigt klart för mig, och jag kommer därför inte att kritisera någon.
That is completely clear to me and I will not, therefore, criticise anyone.
SwedishEn annan punkt att kritisera är tolkningen av ämnet etiska investeringar.
A second point of criticism concerns the implementation of ethical investment.
SwedishTa itu med utmaningarna själva i stället för att bara kritisera andra!
Face up to the challenges in your own right rather than merely targeting others!
SwedishAtt kritisera är emellertid enkelt. Det vi försöker göra har aldrig gjorts tidigare.
But criticism is easy; what is being attempted has never been done before.
SwedishVi måste också kritisera den franska regeringen för det faktum att de stöder detta.
We also need to criticise the French government for the fact that they are backing this.
SwedishDetta betyder inte att vi aldrig bör kritisera våra amerikanska vänner.
This does not mean that we ought not to criticise our American friends at all.
SwedishNär vi nu talar om denna händelse är det inte för att vi vill kritisera Ryssland.
Today when we talk of this event, we are not speaking against Russia.
SwedishDet anstår mig inte att ge parlamentet råd eller kritisera det, och det gör jag inte heller.
It is not my place to give Parliament advice or to criticise - nor shall I do so.
SwedishDe kommer i varje fall att sporra mig att delta och att kritisera rådets ambivalens.
They will in any event spur me on to take part and to denounce the Council's ambivalence.
SwedishMitt femte och sista påpekande är att vi inte bara vill kritisera andra.
My fifth and final point is this: we do not just want to criticise others.