SV

krig {neutrum}

volume_up
krig (även: strid, kamp, ofred)
volume_up
war {substantiv}
Ett krig är alltid ett krig och dess effekter är alltid hemska.
Mr President, war is always war and its effects are always appalling.
Angola befinner sig i krig, ett grymt krig som fortsätter.
It is at war, and a bloody war at that, which is dragging on and on.
Om amerikanarna förde krig i Afghanistan, då är de krigsfångar.
If the Americans were waging war on Afghanistan, then they are prisoners of war.
Om situationen försämras ytterligare, skulle det kunna leda till ett lågskaligt etniskt krig som i Burundi.
If the situation deteriorates further, it could approach low-key ethnic warfare as in the case of Burundi.
At the price of all-out, dog-eat-dog warfare.
Att hindra lösningen skulle kunna skapa farliga spänningar och också krig i regionen, vilket ingen önskar.
Hindering the solution could generate dangerous tensions, even warfare, in the region, which is something nobody wants.

Användningsexempel för "krig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDestabiliserades inte denna region på ett avgörande sätt först genom Natos krig?
Surely the region was not effectively destabilised until NATO waged war on it?
SwedishSe på flyktingarna om ni inte anser att krig och fred har betydelse för Europa.”
Look at the refugees if you think that war and peace is not important for Europe'.
SwedishHar inte flertalet av de gångna seklernas krig utkämpats mellan nationalstater?
Or have most of the wars of the last centuries not been wars of nation states?
SwedishSamtidigt kan vi inte lösa politiska frågor genom att föra krig mot religioner.
At the same time, we cannot solve political issues by waging war on religions.
SwedishKrig är alltid ett misslyckande och de största offren är alltid oskyldiga civila!
War is always a failure in which the first victims are always innocent people.
SwedishBarbariska islamiska krafter driver ett fullt utvecklat krig mot västvärlden.
Barbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.
SwedishMänniskor har reagerat på alternativet utnyttjande och krig genom att bekämpa det.
The people have responded to the choice of exploitation and war with struggle.
SwedishDet är oacceptabelt att man återigen försöker lösa världens problem genom krig.
We cannot allow war to once again become a way to solve the world's problems.
SwedishDagens EU bygger på en motvilja mot krig och detta betänkande speglar denna känsla.
Today's EU is built on an aversion to war, and this report reflects this feeling.
SwedishDetta är sista omgången i "revisorernas krig", men det pågår faktiskt fortfarande.
This is the final round of the war of accountants, but it is in fact still on.
SwedishMan har sagt att Monuc inte är där för att föra krig, utan för att bevara freden.
We are told that MONUC is not there to wage war, that it is there to keep the peace.
SwedishI stället för ett meningslöst ekonomiskt krig, behöver vi ett nära samarbete.
Instead of waging a nonsensical economic war, what is needed is close cooperation.
SwedishHur stödjer kommissionen åtgärder mot odetonerade föremål från tidigare krig?
What is the Commission doing to support actions against Explosive Remnants of War?
SwedishDet är inte EU:s uppgift att planera för att föra krig, utan att förebygga krig.
It is the EU’s task to prevent wars, not to make plans for conducting wars.
SwedishFör 80 år sedan fanns det ett samband mellan stora krig, katastrofer och en pandemi.
Eighty years ago there was a link between major wars, disasters and a pandemic.
SwedishKrig kommer och går om man har denna inställning, men vi måste bygga fred aktivt.
Wars come and go if there is this kind of attitude, but we must build peace actively.
SwedishDetta är sista omgången i " revisorernas krig ", men det pågår faktiskt fortfarande.
This is the final round of the war of accountants, but it is in fact still on.
SwedishKrig är alltid ett misslyckande och de största offren är alltid oskyldiga civila!
. (FR) War is always a failure in which the first victims are always innocent people.
SwedishNatos krig mot Jugoslavien har förfelat sitt uttalade mål.
Mr President, NATO's war against Yugoslavia has failed in its declared objective.
SwedishFN: s förklaring, som vi firar här i dag, var konsekvensen av ett fruktansvärt krig.
The UN declaration we are celebrating today was the outcome of a terrible war.

Synonymer (svenska) till "krig":

krig
krigare
Swedish
kriga