SV

kraven {pluralis}

volume_up
Ändringsförslagen kommer att skärpa kraven i rekommendationen.
The amendments will tighten up the requirements in the recommendation.
Om samtliga medlemsstater tillämpar kraven kommer resultatet att bli positivt.
If the Member States all apply these requirements, the results will be positive.
Förvaltningsutgifterna behöver anpassas till de nya kraven.
Administrative expenditure will have to be adapted to the new requirements.

Användningsexempel för "kraven" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPå område efter område drivs därför kraven på avreglering och på liberalisering.
This has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
SwedishDess slutsatser visar att Rumänien uppfyller alla kraven i Schengenregelverket.
Its conclusions indicate that Romania meets all the Schengen acquis requirements.
SwedishOm samtliga medlemsstater tillämpar kraven kommer resultatet att bli positivt.
If the Member States all apply these requirements, the results will be positive.
SwedishDet andra är att jag är väl medveten om kraven på att Robert Mugabe ska fördömas.
Element number two is that I am well aware of calls for Mr Mugabe to be denounced.
SwedishKraven och målsättningarna från Lissabon och Göteborg måste nu materialiseras.
The demands and the objectives from Lisbon and Gothenburg must now become reality.
SwedishVi måste göra de europeiska kraven för samarbete mellan ministerier bindande.
We must make the European requirements for cross-departmental cooperation binding.
SwedishDärför ställer vi de berättigade kraven på en verksamhetsrapport, insyn och klarhet.
Hence the justified demands for an activities report, transparency and clarity.
SwedishFör det andra uppfyller de lösningar som föreslås i detta direktiv de här kraven.
Secondly, the solutions proposed in this directive meet these requirements.
SwedishKraven på ett EU som tar större socialt ansvar har länge funnits på agendan.
The demand for a more socially responsible Europe has long been on the agenda.
SwedishVi har hållit kraven på livsmedelssäkerhet skilda från andra konsumentintressen.
We have kept food safety requirements apart from other consumer interests.
SwedishEftersom de rättsliga kraven är uppfyllda stöder jag denna ändringsbudget.
The legal requirements having been fulfilled, I agree with this amending budget.
SwedishEn av kandidaterna uppfyllde inte kraven enligt många av oss frågeställare.
One candidate did not fulfil all requirements, in the view of our interviewers.
SwedishLåt oss påskynda Serbiens integration, men utan att mildra kraven på något sätt.
Let us speed up Serbia's integration, but without relaxing the requirements in any way.
SwedishEU ställer de hårdaste kraven i världen i fråga om hygien och djurs välbefinnande.
In Europe, we have the strictest animal welfare and hygiene regulations in the world.
SwedishEtt sätt att försöka göra detta är att ändra de tekniska kraven på motorfordon.
One way of trying to do so is to alter the technical specifications of motor vehicles.
SwedishKraven på ökat deltagande för parlamentet i ASEM-processen har glatt mig mycket.
I was delighted by the calls for greater involvement of Parliament in the ASEM process.
SwedishPå så sätt har man lagt grunden för att kunna uppfylla kraven från Köpenhamn.
In this way, a foundation has been laid for observing the obligations of Copenhagen.
SwedishVi stöder kraven från ombudsmannen och anser att de är sakligt berättigade.
We support the Ombudsman's requests, and regard them as objectively justified.
SwedishKraven på ändring av förordningen om införselpris inleddes 2003.
(ES) Mr President, calls for the Entry Price Regulation to be modified began in 2003.
SwedishDet gör att kraven på europeisk Mellanösternpolitik måste bli mycket tydligare.
This means that the demands for a European Middle East policy must become much clearer.

Synonymer (svenska) till "krav":

krav