SV kränkt
volume_up
{adjektiv}

kränkt
De känner sig kränkta av att deras strävan efter EU-medlemskap på lång sikt ignoreras och betraktas som orealistisk, särskilt av kommissionen.
They feel aggrieved that their ambitions for EU membership in the long term are being ignored and decreed unrealistic, particularly by the Commission.
I förbigående kan den djupt kränkta ryska arméledningen ta en blodig revansch för det försmädliga nederlaget mot de tjetjenska frihetskämparna för några år sedan.
At the same time, the deeply aggrieved Russian army leadership can undertake bloody revenge for the humiliating defeat against the Chechen freedom fighters of only a few years ago.
Koalitionen mot Irak var ett besynnerligt förlegat koncept från 1800-talet som byggde på maktbalans, vilket alltid medförde en viss risk för att åtminstone en nation skulle känna sig kränkt.
The so-called 'coalition of the willing' was a curiously outdated 19th century balance of power concept, which always carried with it the danger of leaving at least one nation feeling aggrieved.

Synonymer (svenska) till "kränka":

kränka

Användningsexempel för "kränkt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDen kroatiska allmänheten känner sig kränkt av förseningen och vänder nu EU ryggen.
Indignant about this delay, Croatian public opinion is now turning its back on the EU.
SwedishSom européer måste vi också närma oss just dem som får se sin värdighet kränkt.
We Europeans must cooperate with those whose dignity is being violated.
SwedishJag antar att beslutet kommer att bli att båda parter har kränkt gällande WTO-regler.
I assume that the decision will be that both parties have violated applicable WTO rules.
SwedishI åratal har vi känt till att Frontex har kränkt mänskliga rättigheter i enskilda fall.
For years we have been aware that Frontex has violated human rights in individual cases.
SwedishÄven Europeiska folkpartiet konstaterar entydigt att USA har kränkt WTO: s regler.
The European People's Party also finds that the USA has quite clearly breached the WTO rules.
SwedishI det landet har man under många år kränkt de mänskliga rättigheterna.
Human rights have been infringed in that country for many years.
SwedishJag känner mig djupt kränkt av föregående talare.
   Mr President, I feel deeply offended by the previous speaker.
SwedishDet är viktigt att inte känna sig kränkt bara för att man inte får majoritet vid något tillfälle.
It is important not to become offended simply because you did not have the majority on one occasion.
SwedishHan har under sin regim förtryckt sin befolkning och kränkt den internationella rätten på flera områden.
Throughout his rule he has oppressed his people and violated international law in many areas.
SwedishDärmed har det kränkt parlamentets budgeträttigheter.
By doing this, it has trodden Parliament's budgetary rights underfoot.
SwedishDå skall du ha kränkt en hel del mänskliga rättigheter.
You have to have committed a good many human rights violations.
SwedishRyska militära styrkor har kränkt internationell rätt och invaderat en suverän stats territorium.
The Russian military forces have violated international law and invaded the territory of a sovereign state.
SwedishVietnam har på nytt kränkt såväl sina internationella förpliktelser som sin egen författning.
Mr President, Vietnam has once again flouted its international commitments and its own Constitution.
SwedishSkulle detta innebära att vi måste vänta tills den hysteriske diktatorn har kränkt ännu fler av sina landsmän?
Would this entail waiting until the hysterical dictator has wronged even more of his fellow citizens?
SwedishDen ärade parlamentsledamoten fäste rådets uppmärksamhet på att turkiska militärflygplan kränkt Cyperns luftrum.
Mr Marinos has drawn the Council's attention to the violations of Cypriot airspace by Turkish fighter planes.
SwedishRätten att inte bli kränkt anses mycket viktigare än rätten att debattera en fråga av allmänt intresse.
The right not to be offended is considered to be much more important than the right to debate a matter of public interest.
Swedish(FR) Den ärade parlamentsledamoten fäste rådets uppmärksamhet på att turkiska militärflygplan kränkt Cyperns luftrum.
Mr Marinos has drawn the Council' s attention to the violations of Cypriot airspace by Turkish fighter planes.
SwedishGenom detta agerande har han kränkt utskottet för kvinnors rättigheter och bortsett från den mycket påtagliga ojämlikhet som finns.
In so doing he has dishonoured the Committee on Women's Rights and ignored the very real inequalities that exist.
SwedishEn av dessa är frågan om att personer som kränkt de mänskliga rättigheterna har valts in i parlamentet, för detta är något som oroar oss alla.
There is also a risk that criminal elements, above all drug barons and smugglers, will gain an influence over politics in the country.
SwedishDet är viktigt att de politiker och militärofficerare som har citerats och som har kränkt de mänskliga rättigheterna ställs inför rätta.
It is vital that those politicians and military officers who have been cited and carried out human rights abuses should be brought to justice.