"kränkning" - Engelsk översättning

SV

"kränkning" på engelska

SV kränkning
volume_up
{utrum}

kränkning (även: intrång, brott, överträdelse)
volume_up
infringement {substantiv}
Det är fråga om en klar kränkning av EG-fördraget och parlamentets behörighet.
This is a clear infringement of the EC Treaty and Parliament's competence.
Våld utgör en kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna, vilket vi måste bekämpa.
Violence is an infringement of fundamental human rights, which we should oppose.
Jag anser att bilaga XV är en direkt kränkning av parlamentets rättigheter.
I consider Annex XV to be a direct infringement of Parliament's rights.
volume_up
violation {substantiv}
Det finns inget som motiverar en kränkning av fördragen och den säkerhet de borgar för.
They did nothing that constitutes a violation of the Treaties and their guarantees.
Det har förekommit en definitiv kränkning av principerna inom internationell rätt.
There has been a definite violation of the principles of international law.
Den fortsätter sedan att tala om fortsatt kränkning av mänskliga rättigheter i Etiopien.
It then goes on to talk about continuing violation of human rights in Ethiopia.
kränkning (även: förolämpning, skymf)
volume_up
insult {substantiv}
Detta är inte bara en kränkning av människor utan utökas dessutom med en förolämpning.
This is not only injuring people but also adding insult to injury.
Jag röstade mot denna text, som är en kränkning av EU-medborgarna.
I voted against this text, which is an insult to the citizens of Europe.
Att Storbritannien omfattas av dessa restriktioner är både en förolämpning och en kränkning.
To include Britain in these restrictive measures is to couple insult with injury.
Styrkan måste användas i proportion till den kränkning man utsatts för.
The force used must be proportional to the wrong endured.
Kära Roth, det är ju absurt att deklarera något sådant som en kränkning av mänskliga rättigheter!
Mrs Roth, it is quite wrong to call this a human rights abuse.
Jag kan se dessa kränkningar och anser därför att det är fel att godkänna dessa dokument vid den givna tidpunkten.
I see these violations and therefore consider that it is wrong to pass this text at this point in time.
kränkning (även: förolämpning, skymf)
volume_up
affront {substantiv}
Det är en kränkning av mänsklig värdighet och innebär en kommersialisering av den mänskliga kroppen.
This is an affront to human dignity and also signifies a commercialisation of the human body.
Vi skulle uppfatta detta som en kränkning, och som ett lagbrott, för det är inte nödvändigt.
It is unnecessary, and we would interpret it as an affront and as a breach of the law.
kränkning
volume_up
impingement {substantiv}
kränkning (även: förolämpning, skymf)
volume_up
indignity {substantiv}
kränkning (även: grämelse, kuvande)
volume_up
mortification {substantiv} [bild.]
kränkning
volume_up
tort {substantiv}
kränkning (även: skada, sår, blessyr)
volume_up
wound {substantiv}
kränkning (även: överträdelse)
volume_up
contravention {substantiv}
Han har även förklarat att denna politik är en allvarlig kränkning av internationell humanitär rätt.
he describes the policy as a serious contravention of international humanitarian law.
Det är förstås en direkt kränkning av internationell humanitär rätt att använda civila på det här sättet.
It is, of course, a direct contravention of international humanitarian law to use civilians in this way.
Detta inskränker sig till ”könsapartheid” och innebär en kränkning av den fria och individuella rätten att välja och bli vald.
This boils down to ‘sexual apartheid’ and implies a contravention of the free and individual right to elect and be elected.
kränkning (även: förolämpning)
volume_up
offense {substantiv}

Synonymer (svenska) till "kränkning":

kränkning

Användningsexempel för "kränkning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi anser att detta utgör en ytterst allvarlig kränkning av det sociala kontraktet.
We believe that this constitutes an extremely dangerous breach of the social contract.
SwedishMänniskohandel är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna.
Mr President, trafficking in human beings is a serious breach of human rights.
SwedishAnser kommissionen att det skett en kränkning av rätten till fri rörlighet?
Does it consider that the right to freedom of movement has been violated?
SwedishVi bör motsätta oss varje kränkning av människors rättigheter på gränsen till Europa.
We must oppose all attacks on people's rights at the borders of Europe.
SwedishDet kan man faktiskt se som en kränkning av demokratin, eller åtminstone är det så det framstår.
This is somewhat of a breach of democracy, at least that is how it comes across.
SwedishVad som sker mitt framför våra ögon är en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna.
What is going on before our very eyes is a gross abuse of human rights.
SwedishDetta är inte det enda fall av kränkning av de mänskliga rättigheterna som vi har oroats av.
This is not the only instance of human rights violations that concern us.
SwedishI dagens Europa hävdar en av fem kvinnor att de utsatts för kränkning, en femtedel.
Today in Europe, one in every five women claim to have been victims of abuse, one in every five.
SwedishNatos SFOR-styrka kritiserades av Amnesty International för kränkning av de mänskliga rättigheterna.
NATO's SFOR was criticised by Amnesty International for human rights violations.
SwedishDet är en kränkning av rätten att leva, det är oåterkalleligt och kan utföras på oskyldiga personer.
It violates the right to life, is irrevocable and can involve innocent people.
SwedishVad har det med och brådskande ärenden beträffande kränkning av mänskliga rättigheter att göra?
What does this have to do with urgent cases of breaches of human rights?
SwedishFröet till kränkning av de mänskliga rättigheterna ligger i historien, ibland i den avlägsna historien.
The seeds of human rights violations lie in history, sometimes in distant history.
SwedishJag tillbakavisar denna anklagelse och denna kränkning av min integritet.
I reject the imputation and the slur on my personal character.
SwedishDetta är en uppenbar kränkning av den personliga integriteten och av varje enskild individs värdighet.
The Chinese Government must listen to our calls for respect for human rights.
SwedishDetta skulle innebära en regelrätt kränkning av den överenskomna kompromissen.
That would be a direct breach of the agreed compromise.
SwedishI mina ögon är det en kränkning av privatlivet om trafikuppgifter lagras längre än nödvändigt.
In my view it is an invasion of privacy if traffic data are stored for longer than necessary.
SwedishDet är även allvarligt att betänkandet utgör en kränkning av subsidiaritetsprincipen.
It is also dangerous that the report violates the subsidiarity principle, and does so on an ill matter.
SwedishRätten till abort är inte en mänsklig rättighet; det är en kränkning av en mänsklig rättighet.
Social rights are important, but they belong in another category.
SwedishI dag kommer vi att identifiera detta som en tydlig kränkning av de mänskliga rättigheterna.
Today we will identify it as a clear breach of human rights.
SwedishAtt tillfoga någon fysisk smärta är en kränkning av den mänskliga värdigheten.
Mr President, inflicting physical pain is against human dignity.