SV

kostnad {utrum}

volume_up
kostnad
volume_up
cost {substantiv}
Transportkostnaderna har till exempel aldrig avspeglat bilismens verkliga kostnad.
For example, motorists' costs have never been reflected in the cost of transport.
Hur mycket kostar Europaparlamentet och kan det motivera denna kostnad?
How much does this Parliament cost, and can it justify its cost?
Detta är ingen oöverstiglig kostnad för europeisk bilindustrin.
They will not represent an insurmountable cost for the European car industry.
Äldre och patienter betyder mer än en kostnad för samhället.
Elderly people and patients are more than just an item of expense to society.
Konkreta åtgärder kan vidtas på kort sikt utan större kostnad.
Concrete action can be launched for the short term without great expense.
Det är en stor kostnad att flytta ett parlament med 732 ledamöter minst en gång i månaden.
It is a major expense to move a parliament with 732 members at least once a month.
Det är helt klart att medlemsländerna skall förse dessa personer med visum utan kostnad.
It is quite obvious that Member States should provide visas for these people free of charge.
Deras ansökan handläggs i regel snabbt och utan kostnad.
Their application should be processed quickly and free of charge.
I praktiken bör alla leverantörer av digitala televisionstjänster sända dessa kanaler utan kostnad.
In practice, all digital television service providers should broadcast these stations free of charge.

Användningsexempel för "kostnad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTransportkostnaderna har till exempel aldrig avspeglat bilismens verkliga kostnad.
For example, motorists' costs have never been reflected in the cost of transport.
SwedishUtan tvivel har man nu lärt sig dessa läxor, mer än väl och inte utan kostnad.
No doubt these lessons have now been learned and all too starkly and at a cost.
SwedishVi kommer att behöva se på kommunikation som en inbyggd kostnad i alla aktiviteter.
Communication will have to be considered as an in-built cost in all activities.
SwedishPå det viset kan vi minska klimat- och energipaketets kostnad i vår ekonomi.
In this way we can diminish the cost of the climate/energy package to our economy.
SwedishJag instämmer helt med honom att man till samma kostnad kan få mycket mer.
I fully agree that we could obtain much more for the money which is to be spent.
SwedishKontroll får inte betyda byråkrati, eftersom detta alltid är en onödig kostnad.
Control cannot mean bureaucracy, since this is always an unnecessary cost.
SwedishElpriserna har stigit trots att utsläppsrätterna distribuerades utan kostnad.
Electricity prices have risen even though the allowances were distributed at no cost.
SwedishÄven metoderna för hur man fattade beslut om denna extra kostnad har kritiserats.
The methods for deciding about this additional cost were also criticised.
SwedishVad är det för mening med att införa en europeisk finansiering till en så hög kostnad?
What is the use of implementing European financing at such a high cost price?
SwedishDetta är inte ett område där EU borde fastställa kriterier för kostnad eller kvalitet.
This is not an area where Europe should lay down criteria of cost or quality.
Swedishanger att besökaren klickade på en kostnad per klick-länk i Googles sökmotor.
indicates that the visitor clicked on a cost-per-clicklink on the Google search engine.
SwedishDet finns alltid en kostnad.
Mrs Ewing and Mrs Read have to understand that there is no such thing as a free service.
SwedishVi är alla här, naturligtvis, utan kostnad för de europeiska skattebetalarna.
All of us are here, of course, at no extra cost to the European taxpayer.
SwedishJag frågar mig oroligt hur mycket av denna kostnad som kan tas in från motorvägsavgifter.
I cannot help wondering how much of this sum can be raised by the motorway tolls.
SwedishOm affärsresenärer utsätts för onödiga förseningar innebär det helt klart en kostnad.
Obviously, if business travellers experience undue delays, that is a cost.
SwedishVi anser att denna strategi är genomförbar när det gäller effektivitet och kostnad.
We believe that this approach is viable in terms of efficiency and cost.
SwedishMed budgivning med kostnad per klick debiteras du först när någon klickar på din annons.
With cost-per-click bidding, you're charged only when someone clicks your ad.
SwedishDet är en stor kostnad att flytta ett parlament med 732 ledamöter minst en gång i månaden.
It is a major expense to move a parliament with 732 members at least once a month.
Swedish”Fästning Europa” har fördömts, med dess oundvikliga kostnad av liv i Medelhavet.
Fortress Europe has been condemned, with its inevitable cost of death in the Mediterranean.
Swedish(Skratt) Och jag är en akademiker, så jag söver dessutom ned publik utan kostnad.
(Laughter) And I'm an academic, so I put audiences to sleep for free.

Synonymer (svenska) till "kostnad":

kostnad