"kort" - Engelsk översättning

SV

"kort" på engelska

volume_up
korn {enb. plur.}
SV

kort {adjektiv}

volume_up
Ett kort påpekande om den andra punkten, om regeringskonferensen.
Let me make a brief comment on the second point, the intergovernmental conference.
Kort om de två ändringsförslag som har ingivits till betänkandet.
A brief word about the two amendments that have been introduced to the report.
Det var en mycket kort fråga, men det var inte en ordningsfråga.
Mr Preda, that was a very brief question, but it was not a point of order.
. – Frågan är mycket kort, men den tillåter inte ett mycket kort svar.
The question is very short but does not permit a very short answer.
Kort sagt, vilka egentliga minoritetsrättigheter har ungrarna i Vojvodina?
In short, what exactly are the minority rights of the Hungarians in Vojvodina?
Kort sagt, mellan de olika tillbakastegen i det andra direktivet och de olika...
In short, with the various steps backward in the second directive and the various?
Den ärade ledamoten tycker att det är ganska kort tid kvar till mötet i Göteborg.
The honourable Member thinks there is very little time left before the Gothenburg Summit.
Jag skall försöka ge ett kort men kanske också mer konkret svar.
I will endeavour to make my answer shorter but also a little more concrete.
Jag beklagar, men mer detaljerad än så kan man inte bli på så kort tid!
I am sorry, but with so little time available to me, I cannot go into greater detail.
kort (även: knubbig)

Användningsexempel för "kort" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag mötte en vice talman som sprang för att hämta sitt kort, som han hade glömt.
I met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
SwedishVi hade mycket kort tid på oss att utarbeta betänkandet och hålla överläggningar.
We had a very tight deadline for producing the report and holding consultations.
SwedishDagens uttalande av kommissionen är vad jag skulle vilja kalla ett ”gult kort”.
Today’s statement by the Commission is what I would describe as a ‘yellow card’.
SwedishJag skall kort beröra några saker som vi grälade och hade stora diskussioner om.
I shall mention briefly some things we fought over and had great debates about.
SwedishDet finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.
There are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
SwedishBara en kort ordningsfråga om denna veckas föredragningslista.
(PT) Madam President, just a brief point of order about the agenda for this week.
SwedishVi pekar i vår resolution på behovet av utsläppsmål på kort sikt och på lång sikt.
Our resolution indicates the need for short- and long-term emissions objectives.
SwedishTack så mycket för att ni låter mig ta till orda igen helt kort.
(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.
SwedishRedan ett kort samtal med vem som helst som arbetar vid Europol bekräftar detta.
Even a short conversation with anybody who works for Europol would reinforce that.
SwedishHan tar med sig sitt id-kort från banken, som är en giltig id-handling i Sverige.
He took his bank card with him – in Sweden, it's accepted as proof of identity.
SwedishHur betydelsefull den totala branschen är kan helt kort belysas med några siffror.
I will quote some figures to illustrate the importance of the sector as a whole.
SwedishMen lagt kort ligger, och det är dags för kommissionen att hantera detta kort.
But the card has been played, and now it is up to the Commission to make a move.
SwedishJag önskar oss alla lycka till, och låt oss visa tvångsprostitutionen rött kort!
I wish us all much success, and: Let us show forced prostitution the red card!
SwedishKort sagt, mellan de olika tillbakastegen i det andra direktivet och de olika...
In short, with the various steps backward in the second directive and the various?
SwedishDärför skall jag nu helt kort säga något om innehållet i förslag och betänkande.
I therefore wish to comment briefly on the content of the proposal and the report.
SwedishKort sagt måste det riktas mot dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden.
In short, it must be focused on those who are furthest from the labour market.
Swedishkort tid har jordbrukspriserna, inte minst på livsmedel, skjutit i höjden.
Agricultural prices, not least for foods, have shot up over a very short period.
SwedishJag vill bara fånga er uppmärksamhet helt kort.
rapporteur. - (DE) Mr President, I shall only take up your attention very briefly.
SwedishFör att göra en kort sammanfattning, vad är Europeiska polisbyrån, den nya byrån?
To summarise very briefly, what is the European Police Office, the new Office?
SwedishLåt mig avslutningsvis helt kort också gå in på betänkandet om Peace-programmet.
Finally, permit me just to say a few words about the report on the PEACE programme.

Synonymer (svenska) till "kort":

kort